Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-16

ExeoTech Invest: Kommuniké från Årsstämman i ExeoTech Invest AB den 16 juni 2014

STOCKHOLM, SVERIGE, 16 juni 2014
– (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ)

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret
2013.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning
utgår för räkenskapsåret 2013.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna samt verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Årsstämman omvalde ordinarie
styrelseledamöterna Jan-Axel Näsman och Henrik von Essen. Carl-Otto Dahlberg
och Olof Stjernberg avböjde omval.

Fredrik Nygren omvaldes till styrelseordförande.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde förslaget att arvode skall utgå till styrelsen med
sammanlagt 390 000 kronor att fördelas med 210 000 kronor till styrelsens
ordförande och 90 000 kronor till envar övrig styrelseledamot.

Vidare beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Årstämman fattade det av styrelsen framlagda förslaget till beslut om
principer för ersättning till bolagsledningen.

Bemyndigande

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för
styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om
nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns
tillgängliga på bolagets webbplats, www.exeotech.se.

Om ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest ABs (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda
sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla,
och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i
hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom
tillverkning, handel och logistik. Konkurrenskraftig avkastning uppnås genom
att ExeoTech såsom aktiv ägare tillför kunskap och resurser som möjliggör en
snabbare och säkrare värdeskapande utveckling. Med konkurrenskraftig
avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i
substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en
konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i
samband med avyttringar.

ExeoTech äger idag 33 procent av ASTG som i sin tur äger 100 procent av C2SAT
communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific
(Pte.) Ltd och Advanced Inertial Measurements Systems Sweden AB, (“AIMS”).
ASTG är noterat på NGM MTF. Därtill har ExeoTech en ägarandel om cirka 27
procent i MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt
framförallt i Europa. ExeoTech äger även 100 procent av FMC Renewable
Technologies AB, ett bolag som har exklusiva rättigheter till att
distribuera, sälja och tillverka MRT Winds produkt, minivindkraftverket WG
100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien,
Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant
(market maker).

För mer information, kontakta:

Fredrik Nygren, Styrelseordförande,fredrik.nygren@exeotech.se

Henrik von Essen, VD, henrik.vonessen@exeotech.se

ExeoTech Invest AB

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige

www.exeotech.se

Tel: 08-705 95 00

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.