Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

ExeoTech: Kommuniké för första kvartalet 2017

KOMMUNIK FÖR FÖRSTA KVARTALET 2017
Nettoomsättning Q1 var 4,9 MSEK (1,0 MSEK).
EBITDA Q1 var -2,9 MSEK (-2,5 MSEK) och EBIT Q1 var -3,5 MSEK (-2,8 MSEK).
EBT Q1 var -3,5 MSEK (-2,9 MSEK).
Kassaflödet från den löpande verksamheten Q1 var -2,9 MSEK (-2,7 MSEK).
Likvida medel uppgick till cirka 0,5 MSEK (0,4 MSEK) och räntebärande skulder till cirka 0,8 MSEK (5,9 MSEK).
Koncernens eget kapital vid utgången av Q1 var cirka 17,2 MSEK (-1,2 MSEK) och soliditeten 61 % (neg).
EPS i Q1 uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) och JEK per aktie till 0,02 SEK (0,00 SEK).
Oak Event har inte levt upp till ställda förväntningar och därför har nu åtgärder vidtagits som innebär att verksamheten inom Oak Event kommer att vara helt avvecklad innan utgången av juni.
Kommunicerat mål för 2017 om att nå en omsättning om minst 44 MSEK och ett positivt resultat på EBITDA nivå, inklusive moderbolaget, vidhålls.

VD KOMMENTAR
Omsättningen i Q1 ökade med 390 % till cirka 4,9 MSEK och motsvarar 11,2 % av årets omsättningsmål. Omsättningstillväxten på 12 månaders rullande basis var 49 % till cirka 11,8 MSEK. EBITDA för Q1 om cirka -2,9 MSEK var cirka 0,5 MSEK sämre än under Q1 2016 och beror framförallt på ett säsongsmässigt svagt kvartal för flera verksamheter och bl.a. expansionskostnader inom Österhagenglass och LPES Foods (NZ). EBIT uppgick till cirka -3,5 MSEK, en försämring med cirka 0,6 MSEK vilket framförallt beror på högre goodwill avskrivningar om cirka 0,4 MSEK varav bl.a. 0,2 MSEK hänför sig till intressebolagsandelar. Kvartalet i sammandrag per affärsområde, MSEK Q1-2017 Q1-2016 Nettoomsättning EBITDA Nettoomsättning EBITDA ExeoTech Food Ventures 1,9 -0,7 0,0 -0,3 ExeoTech Ventures 2,1 0,0 0,7 0,2 Oak Event 0,8 -1,0 0,2 -0,7 Moderbolaget 0,0 -1,2 0,0 -1,7 Totalt 4,9 -2,9 1,0 -2,5

Samtliga verksamheter inom ExeoTech Food Ventures ("EFV") uppvisar stark tillväxt i Q1. Affärsområdets omsättning ökade med 16 528 % jämfört med Q1 2016 till cirka 1,9 MSEK. Den i februari förvärvade restauranggrossiströrelsen, idag den omsättningsmässigt största verksamheten inom EFV, ingår då bara till del under Q1. EBITDA var dock negativt, cirka -0,7 MSEK, bl.a. som resultat av att Q1 säsongsmässigt är svagt, framförallt för Österhagenglass, samtidigt som kostnader för kommande expansion belastat resultatet, bl.a. inom LPES Foods (NZ) Ltd. Inom ExeoTech Ventures, som uppvisar stark tillväxt i Q1, uppnåddes en omsättning om cirka 2,1 MSEK, en ökning med cirka 191 %. Sameffekt fortsätter att utvecklas positivt om än inte i samma takt som under 2016 medan övrig verksamhet inom EV, d v s den finansiellt relaterade verksamheten utvecklas starkt.

Den cateringverksamhet som idag bedrivs inom Oak Event har inte levt upp till ställda förväntningar, vilket med tydlighet framgår av både omsättning och resultat för Q1, cirka 0,8 MSEK respektive cirka -1,0 MSEK. Därför vidtogs åtgärder under Q1 som innebar bl.a. personalneddragningar och för "Måltid" tillsattes en ny verksamhetsansvarig. En tydlig förbättring har uppnåtts redan under Q2 men styrelsen har ändå bedömt det som otillräckligt. Åtgärder har därför nu vidtagits som innebär att verksamheten inom Oak Event kommer att vara helt avvecklad innan utgången av juni.

Bomars Brunn AB, Bolagets satsning på produktion av bordsvatten, följer uppsatt projektplan för produktionsstart i höst. Investeringar pågår och upphandling av förpackningslinjer. Anläggningen har nyligen också blivit registrerad som dricksvattenanläggning.

Bolagets finansiella ställning har fortsatt att stärkas. Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av Q1 till cirka 17,2 MSEK och soliditeten till 61 %. Eget kapital och soliditet har stärkts ytterligare under Q2. Nettoskuldsättning var vid utgången av Q1 cirka 0,3 MSEK. Bolaget för en dialog med NGM om Bolagets Obs-notering, vilket mot bakgrund av ovan framstår som svårförklarad, särskilt i jämförelse med andra på NGM MTF noterade bolag. Dilemmat är bl.a. att NGM:s marknadsövervakning meddelat Bolaget att de inte betraktar Bolagets finansieringsavtal med GEM, ett avtal som Bolaget är mycket nöjt med, som en acceptabel finansiering så länge som Bolagets verksamhet inte är kassaflödespositivt trots att Bolaget under 2016 kunde avropa cirka 4,1 MSEK i likvida medel från GEM och disponerar fortsatt ett utrymme om cirka 40,9 MSEK.

I Q2 har vår exponering mot livsmedelsrelaterad verksamhet inom EFV ökat ytterligare genom dels vårt utökade ägande i La Petite Epicerie Saigon Ltd till 49,9 %, tidigare 40 %, dels vår investering i Saigon Natural Food Co. Ltd om 15 %. Nettoomsättning för La Petite Epicerie Saigon Ltd, som under Q1 ägts till 40 % och konsolideras således inte, ökade sin omsättning med 82 % i Q1 jämfört med motsvarande period 2016. Denna exponering accentueras dessutom ytterligare med vårt beslut om att avveckla verksamheten inom Oak Event.

Bolagets mål för 2017 om att nå en omsättning om minst 44 MSEK och ett positivt resultat på EBITDA nivå, inklusive moderbolaget, ligger fast trots att verksamheten inom Oak Event omgående avvecklas. Detta då den mycket starka utvecklingen inom både EFV och EV samt tillskott från Bomars Brunn under Q3 och Q4 förväntas mer än väl kompensera bortfallet från Oak Event.

VD, Jesper Birgemo

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Rapport för andra kvartalet 2017 kommer att lämnas onsdagen den 30 augusti 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kalmar den 29 maj 2017

Styrelsen i ExeoTech Invest AB (publ)

KONTAKTINFORMATION
Jesper Birgemo, VD
070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se mailto:jesper.birgemo@exeotech.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande
070 - 428 35 10, fredrik.nygren@exeotech.se mailto:fredrik.nygren@exeotech.se

För att erhålla ExeoTech Invests pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@exeotech.se mailto:info@exeotech.se , skriv Önskar pressrelease.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Invest Delarsrapport Q1 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20414

ALLMÄN INFORMATION
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsid är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Moderbolagets adress är Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Bolagets säte är Kalmar.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.