Du är här

2017-05-31

ExpreS2ion Biotechnologies: Kommuniké från årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Idag, den 31 maj 2017, hölls årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Vid stämman
beslutades härutöver om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
skall utgå med 75 000 kronor till styrelseordförande och med vardera
50 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare
beslutade stämman att en revisor skall utses samt att arvode till
revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Martin Roland Jensen, Gitte Pedersen, Allan
Rosetzsky och Jakob Knudsen omväljs som ordinarie styrelseledamöter.
Till styrelseordförande beslutade stämman omval av Martin Roland
Jensen. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor MAZARS SET
Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa
räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med
nedanstående:

+---------------------------+--------------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Beslutad lydelse |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
|§ 8 Kallelse till |§ 8 Kallelse till bolagsstämmaKallelse till |
|bolagsstämmaKallelse till |bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i |
|bolagsstämma skall ske |Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets |
|genom annonsering i Post- |webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i |
|och Inrikes Tidningar och |Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska |
|genom att kallelsen hålls |Dagbladet skulle upphöra skall annonsering |
|tillgänglig på bolagets |istället ske genom Dagens Industri. |
|webbplats. Samtidigt som | |
|kallelse sker skall bolaget| |
|genom annonsering i Dagens | |
|Industri upplysa om att | |
|kallelse har | |
|skett.Aktieägare, som vill | |
|delta i bolagsstämman, ska | |
|dels vara upptagen i | |
|utskrift av hela aktieboken| |
|avseende förhållandena fem | |
|vardagar före stämman, dels| |
|göra anmälan till bolaget | |
|senast den dag som anges i | |
|kallelsen till stämman. | |
|Sistnämnda dag får inte | |
|vara söndag, annan allmän | |
|helgdag, lördag, | |
|midsommarafton, julafton | |
|eller nyårsafton och inte | |
|anfalla tidigare än femte | |
|vardagen före | |
|stämman.Aktieägare får vid | |
|bolagsstämma medföra ett | |
|eller två biträden, dock | |
|endast om aktieägaren gjort| |
|anmälan härom enligt | |
|föregående stycke. | |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
|§ 9 Ärenden på årsstämmaPå |§ 9 Anmälan till stämmaRätt att delta i stämma har|
|årsstämman ska följande |sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på |
|ärenden behandlas. |sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket |
| 1. 1. Val av |aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget |
|ordförande. |senast den dag som anges i kallelsen till stämman.|
| 2. 2. Upprättande |Denna dag får inte vara söndag, annan allmän |
|och godkännande av |helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller |
|röstlängd. |nyårsafton och inte infalla tidigare än femte |
| 3. 3. Val av en |vardagen före stämman. Avser aktieägare att |
|eller två justeringsmän. |medföra biträden skall antalet biträden anges i |
| 4. 4. Prövande av |anmälan. |
|om stämman blivit behörigen| |
|sammankallad. | |
| 5. 5. Godkännande | |
|av dagordning. | |
| 6. 6. Framläggande | |
|av årsredovisning och | |
|revisionsberättelse samt, i| |
|förekommande fall, | |
|koncernredovisning och | |
|koncernrevisionsberättelse.| |
| 7. 7. Beslut om | |
|a) fastställande av | |
|resultaträkningen och | |
|balansräkningen, samt, i | |
|förekommande fall, | |
|koncernresultaträkning och | |
|koncernbalansräkning | |
|-b) disposition av | |
|aktiebolagets vinst eller | |
|förlust enligt den | |
|fastställda | |
|balansräkningen.c) | |
|ansvarsfrihet åt | |
|styrelseledamöterna och, i | |
|förekommande fall, | |
|verkställande direktören. | |
| 1. 8. Fastställande| |
|av antalet | |
|styrelseledamöter, | |
|styrelsesuppleanter, | |
|revisorer och | |
|revisorssuppleanter. | |
| 2. 9. Fastställande| |
|av arvoden till styrelsen | |
|och revisorerna | |
| 3. 10. Val av | |
|styrelseledamöter, | |
|styrelsesuppleanter, | |
|revisorer och | |
|revisorssuppleanter | |
| 4. 11. Annat ärende, | |
|som ska tas upp på stämman | |
|enligt aktiebolagslagen | |
|(2005:551) eller | |
|bolagsordningen. | |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
|§ 10 |§ 10 Ärenden på årsstämmaPå årsstämman ska |
|RäkenskapsårRäkenskapsår är|följande ärenden behandlas. |
|1 januari - 31 december | 1. 1. Val av ordförande. |
| | 2. 2. Upprättande och godkännande av |
| |röstlängd. |
| | 3. 3. Val av en eller två justeringsmän. |
| | 4. 4. Prövande av om stämman blivit |
| |behörigen sammankallad. |
| | 5. 5. Godkännande av dagordning. |
| | 6. 6. Framläggande av årsredovisning och |
| |revisionsberättelse samt, i förekommande fall, |
| |koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.|
| | 7. 7. Beslut om |
| |a) fastställande av resultaträkningen och |
| |balansräkningen, samt, i förekommande fall, |
| |koncernresultaträkning och |
| |koncernbalansräkning,b) disposition av |
| |aktiebolagets vinst eller förlust enligt den |
| |fastställda balansräkningen,c) |
| |ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och, i |
| |förekommande fall, verkställande direktören. |
| | 1. 8. Fastställande av antalet |
| |styr...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.