Du är här

2017-08-21

Eyeonid Group AB: Halvårsrapport 2017

Sammanfattning januari - juni 2017 (jämförelse samma period föregående
år):

· Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 500 (KSEK 0)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -5 295 (KSEK -14 878*)
· Resultat per aktie: SEK -0,11 (SEK -0,39)
· Eget kapital per aktie: SEK 0,60 (SEK 0,31)
*Jämförelseperiodens resultat avviker från lämnad Halvårsrapport 2016,
detta beror på tidigare kommunicerad omvärdering av resultateffekten
av avyttrat dotterföretag under jämförelseperioden.

Sammanfattning andra kvartalet 2017 (jämförelse samma period
föregående år):

· Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 500 (KSEK 0)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -2 823 (KSEK -14 157)
· Resultat per aktie: SEK -0,06 (SEK -0,37)
· Eget kapital per aktie: SEK 0,60 (SEK 0,31)
VD kommentar
Vi har nu passerat det andra kvartalet och det märks att vi har
skruvat upp tempot ytterligare ett snäpp. Målet som sattes i vårt
listningmemorandum var att nå följande senast september 2018:

· Lansera kommersiellt i minst fem länder
· Lansera ytterligare tjänster baserade på Bolagets tekniska plattform
· Finnas representerade med kontor i ytterligare minst ett land
· Etablera oss som en attraktiv arbetsplats
· Uppnå lönsamhet
Andra kvartalet har handlat mycket om strategi. Vi har byggt
förutsättningar för att nå ovan nämnda mål och dessutom kraftsamlat
för att göra det före september 2018. Jag skulle vilja påstå att vi
är på god väg.

Strategiskt behövde vi säkerställa framförallt två saker, att vi har
försäljare/representanter av Eyeonids tjänster och att tjänsten
lanserades kommersiellt. Under perioden stängde vi avtalet med Match
Maker Ventures (MMV) vilket i ett svep gav oss ett globalt
försäljningsnätverk. Efter ett intensivt förarbete under andra
kvartalet är flertalet av MMV:s så kallade "Match-Makers"
(Försäljare/Representanter) nu redo att i höst presentera Eyeonid för
sina respektive nätverk.

Utöver MMV har vi dessutom tagit in en ny Global Sales Director som
börjar på Eyeonid i Stockholm i september.

Sista dagen på det andra kvartalet var det äntligen dags för skarp
lansering av Eyeonids tjänster via mySafety Sverige. Försäljningen är
nu igång, vilket innebär att Eyeonid började bära intäkter. Det är
viktigt att notera att intäkterna succesivt växer ju längre tid som
går.

För att knyta an till den uppsatta målsättningen vill jag även passa
på att kommentera två viktiga händelser som skedde efter perioden,
förvärvet av textanalysbolaget Tirsys (numera EyeonTEXT CVBA) i
Belgien samt att avtalet med mySafety har utökats och nu även
inkluderar Finland. Detta ger följande status:

· Lanserat i ett land med avtal för ytterligare ett land
· Genom integreringen av Tirsys textanalysplattform i Eyeonids plattform kommer ytterligare tjänster kunna skapas
· Finns representerade med egna kontor i Sverige och Belgien
· Vi är en attraktiv arbetsplats
· Byggt förutsättningar för att uppnå god försäljning genom MMV och rekrytering av en Global Sales Director
Jag har tidigare talat om att vi själva sedan lång tid tillbaka
förberett vår tekniska plattform och infrastruktur för den kommande
GDPR förordningen maj 2018. Vad jag däremot aldrig talat om är att vi
även sedan 10 månader tillbaka började arbeta med att PCI DSS
certifiera Eyeonid. Vi visste redan då att det kommer gynna oss när
vi approcherar t ex banker då en sådan certifiering är ett sätt för
oss, det "lilla" bolaget, att kunna visa på att vi förstår compliance
och säkerhet vad gäller kreditkortshantering. Detta är en lång och
dyr process som ställer stora krav, men strategiskt är det mycket
värdefullt. Vi har nu kommit så långt i processen att det är lämpligt
att ta upp detta i denna rapport. Vår ambition är att nå certifiering
under september månad.

Till sist, jag ser fram emot en väldigt spännande höst och som alltid
"Leverans is everything".

Daniel Söderberg
Verksamheten
Eyeonid har under dryga två års tid arbetat med att utveckla en
tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att
förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier riktade mot företag
samt personlig digital identitetsdata såsom inloggningsuppgifter,
kreditkort, personnummer och organisationsnummer, vilket möter ett
stort och växande behov.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i
verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning
på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka,
validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunder när
vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga
information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen
söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika
indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa
via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en
publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat
eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta
uppgifter sker även manuella sökningar.

Den första tjänsten ur plattformen som är lanserad för marknaden genom
partners är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar
kunder om vi funnit just denna persons eller företags
inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter, personnummer eller
organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi
funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i
ett sammanhang som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel
forum varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS,
Push, samtal). Varje läckt funnen uppgift riskbedöms via Eyeonids
system (låg, medium eller hög risk) tillsammans med information om
vad den sk läckan innehåller så som t ex mailadress, lösenord i
klartext, namn, adress etc. Denna information tillsammans med en
rekommendation och förslag till åtgärder finner varnad kund vid en
larmnotifiering. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst vars
syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före ett eventuellt
brott eller bedrägeri sker.

Tjänsten, Proaktiv ID-bevakning är den första tjänsten ur den
plattform Eyeonid utvecklat och som nu erbjuds marknaden.

Då Eyonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer
i första hand tjänsterna erbjudas via dessa, vilket innebär att
tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud.

Eyeonid i korthet
Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de två
helägda dotterbolagen, EyeonID Intressenter AB (vilande) och Eyeonid
Inc. Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och
administration ligger i Stockholm. Efter periodens slut förvärvades
100% av aktierna i det belgiska textanalysbolaget Tirsys som numera
är ett helägt dotterbolag under namnet EyeonTEXT CVBA.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1
januari 2017 till och med den 30 juni 2017, samt perioden 1 april
2017 till och med 30 juni 2017. I periodens jämförelsesiffror ingår
det numera avvecklade dotterföretaget Eyeonid Technology AB, som
avyttrades den 31 maj 2016.

Händelser under perioden
I januari 2017 kunde styrelsen meddela att Eyeonid tecknat en
avsiktsförklaring om samarbetsavtal med Scandinavian Risk Solutions
AB ("SRS"). Avsiktsförklaringen ligger till grund för kommande
affärsavtal där bolagens tjänster ska kunna sampaketeras, i tillägg
till att ny och till viss del gemensam produktutveckling ska kunna
ske.

Den 9 februari 2017 hölls en extra bolagsstämma för att fatta beslut
om val av tillkommande styrelseledamot samt bemyndigande för
styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Håkan Svanberg valdes som tillkommande
styrelseledamot. Styrelsen består därefter av Henrik Sundevall
(ordförande), Mats Jämterud, Dusyant Patel, Håkan Svanberg samt Thom
Thavenius. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att, inom
Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt.

I slutet av februari kommunicerade Eyeonid att koncernen tecknat en
avsiktsförklaring med MOWA Information Systems Ltd ("MOWA"), en
ledande distributör av IT- och säkerhetssystem i Nigeria. Denna
avsiktsförklaring innebär en möjlighet att etablera Eyeonid på den
största marknaden i Afrika. Avsiktsförklaringen ligger till grund för
ett kommande affärsavtal där MOWA Information Systems exklusivt skall
sälja och distribuera Eyeonids tjänster mot företagsmarknaden i
Nigeria. Ambitionen var att komma i mål med ett affärsavtal under
andra kvartalet dock har förhandlingarna dragit ut på tiden något.
Detta har främst att göra med att parterna ännu inte har enats om hur
Eyeonids tjänster skall erbjudas mot den nigerianska marknaden.
Förhandlingarna fortlöper med förhoppning om att komma i mål under
tredje kvartalet.

I slutet av mars fullföljdes avsiktsförklaringen med Scandinavian Risk
Solutions AB ("SRS") då ett sexårigt samarbetsavtal undertecknades.
Avtalet innebär att Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster kommer
inkluderas i SRS delar av erbjudande inom området cybersäkerhet.
Avtalet innefattar både tredjepartssamarbeten där Eyeonids tjänster
erbjuds SRS kunder samt gemensam produkt- och tjänsteutveckling som
stärker bolagens erbjudande till marknaden.

I slutet av mars tecknades en avsiktsförklaring med Match Maker
Ventures Gmbh ("MMV") efter att Eyeonid genomgått och passerat MMVs
screening process. Eyeonid har därmed valts ut som partner till MMV
där MMV kommer ta Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster ut på en
global marknad. Parterna har överenskommit om att omedelbart inleda
processen med att värdeutveckla och paketera Eyeonids tjänster mot de
kunder MMV arbetar med samt definiera en gemensam säljstrategi för
dessa.

Styrelsen för Eyeonid beslutade den 19 april 2017 att genomföra en
riktad nyemission av aktier med stöd av bemyndigande från den extra
bolagsstämma bolaget höll den 9 februari 2017. Den riktade
nyemissionen omfattade högst 3 200 000 aktier till en teckningskurs
om 2,50 SEK per aktie. Motivet till emissionen var en aggressiv
satsning kring bolagets försäljningsaktiviteter. Styrelsen för
Eyeonid kunde den 28 april meddela att den riktade nyemissionen
fulltecknats. I och med att emissionen fulltecknades tillfördes
bolaget 8 000 000 SEK före emissionskostnader, antal aktier i
moderbolaget ökade från 41 575 003 till 44 775 003 aktier och
aktiekapitalet ökade från 1 039 375,075 till 1 119 375,075 SEK.

I slutet av april kunde Eyeonid meddela att koncernens
samarbetspartner, Scandinav...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.