Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

Eyeonid Group AB: Kvartalsrapport 1 2017

· Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 0 (KSEK 0)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -2 472 (KSEK -721)
· Resultat per aktie: SEK -0,06 (SEK -0,11)
· Eget kapital per aktie: SEK 0,31 (SEK 2,45)

VD kommentar
I förra rapporten skrev jag "Leverans is everything" och leverera är
det vi ska göra under 2017. Nu har första kvartalet passerat och jag
kan konstatera att vi har skruvat upp takten ordentligt för att nå
våra mål.

Inför noteringen september 2016 skrev vi i listningsmemorandumet om
våra mål för de kommande två åren:

· Lansera kommersiellt i minst fem länder
· Lansera ytterligare tjänster baserade på Bolagets tekniska plattform
· Finnas representerade med kontor i ytterligare minst ett land
· Etablera sig som en attraktiv arbetsplats
· Uppnå lönsamhet
Vi har satt ambitiösa mål men det är dessa vi ska leverera på och det
är det vi nu arbetar hårt för.

För att nå målen är den strategiska planen att verka genom a)
Återförsäljare, där tjänsten erbjuds eller integreras in i befintligt
utbud mot kundstock och eller nya kunder b) Samarbetspartners, som
representerar Eyeonid gentemot vissa segment eller marknader c) en
kombination av a och b. Viktigt att poängtera är att vi ser alla som
partners då utbyte av erfarenhet är av vikt för ett långsiktigt
samarbete.

Under perioden har vi höjt takten för att nå våra långsiktiga mål
vilket resulterade i att avsiktsförklaringar skrevs med MOWA
Information systems ltd, MM Ventures GmbH och Scandinavian Risk
Soloutions AB där den sistnämnda även resulterade i ett
Samarbetsavtal under perioden. Efter utgången av denna rapportperiod
har vi skrivit avtal med MM Ventures och ligger i fortsatta
förhandlingar med MOWA där målsättningen är att nå en överenskommelse
under andra kvartalet 2017.

Vad gäller samarbetet med mySafety har parterna under perioden
fortsatt arbetet med den tekniska integrationen. Det är värt att
nämna att den integrering som sker mellan parternas tekniska system
är väsentligt större och mer komplex än vad framtida implementationer
kommer att vara. Utöver den tekniska implementationen sker även
arbete kopplat till de nya tjänsterna för kunden inom, produkt,
försäljning, support, marknad och assistans. Vårt lite överambitiösa
mål var att se första intäkten från mySafety under Q1 men då samtliga
intäkter, såväl fast som rörliga är kopplade till lansering beräknas
dessa till Q2.

Även om integreringen med mySafety tar lite tid banar det väg och
underlättar för framtida affärsmöjligheter mellan parterna.

När jag summerar första kvartalet konstaterar jag att vi nu lägger
grunden för en tidigarelagd internationell expansion och att vi
funnit några riktigt bra partners att göra detta med.

Detta betyder inte att vi dragit ner på takten av att söka kunder och
partners i Sverige, snarare tvärtom. För Eyeonid betyder det en
bättre närvaro på den internationella marknaden med fler parter som
erbjuder våra tjänster.

Vi kommer fortsätta hålla samma tempo under andra kvartalet med
målsättning om att komma i mål med de avsiktsförklaringar bolaget i
nuläget har samt bana väg för nya affärsmöjligheter.

Daniel Söderberg
Verksamheten
Eyeonid har under ett par års tid arbetat med att utveckla en tekniskt
avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga
samt förekomma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt
personlig digital identitetsdata såsom inloggningsuppgifter,
kreditkort, personnummer och organisationsnummer, vilket möter ett
stort och växande behov.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i
verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning
på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka,
validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunder när
vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga
information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen
söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika
indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa
via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en
publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat
eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta
uppgifter sker även manuella sökningar.

Den första tjänsten ur plattformen som presenterats för marknaden är
Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar kunder om vi
funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter,
kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer
tillgängliga i fel forum online. För det fall vi funnit kundens
bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang
som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel forum varnas
kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal).
Vid en larmnotifiering skickas även en rekommendation med förslag
till åtgärder för kunden. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst
vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före ett
eventuellt brott eller bedrägeri sker.

Tjänsten, Proaktiv ID-bevakning är den första tjänsten ur den
plattform Eyeonid utvecklat och som nu erbjuds marknaden.

Då Eyonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer
i första hand tjänsterna erbjudas via dessa, vilket innebär att
tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud.

Eyeonid i korthet
Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de två
helägda dotterbolagen, EyeonID Intressenter AB (vilande) och Eyeonid
Inc. Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och
administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1
januari 2017 till och med den 31 mars 2017. I periodens
jämförelsesiffror ingår det numera avvecklade dotterföretaget Eyeonid
Technology AB, som avyttrades den 31 maj 2016.

Händelser under perioden
I januari 2017 kunde styrelsen meddela att Eyeonid tecknat en
avsiktsförklaring om samarbetsavtal med Scandinavian Risk Solutions
AB ("SRS"). Avsiktsförklaringen ligger till grund för kommande
affärsavtal där bolagens tjänster ska kunna sampaketeras, i tillägg
till att ny och till viss del gemensam produktutveckling ska kunna
ske.

Den 9 februari 2017 hölls en extra bolagsstämma för att fatta beslut
om val av tillkommande styrelseledamot samt bemyndigande för
styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Håkan Svanberg valdes som tillkommande
styrelseledamot. Styrelsen består därefter av Henrik Sundevall
(ordförande), Mats Jämterud, Dusyant Patel, Håkan Svanberg samt Thom
Thavenius. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att, inom
Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt.

I slutet av februari kommunicerade Eyeonid att koncernen tecknat en
avsiktsförklaring med MOWA Information Systems Ltd ("MOWA"), en
ledande distributör av IT- och säkerhetssystem i Nigeria. Denna
avsiktsförklaring innebär en möjlighet att etablera Eyeonid på den
största marknaden i Afrika. Avsiktsförklaringen ligger till grund för
ett kommande affärsavtal där MOWA Information Systems exklusivt skall
sälja och distribuera Eyeonids tjänster mot företagsmarknaden i
Nigeria. Avtalet kan senare komma att utökas till fler länder i
Västafrika. Parterna har för avsikt att komma i mål med ett
affärsavtal under andra kvartalet 2017.

I slutet av mars fullföljdes avsiktsförklaringen med Scandinavian Risk
Solutions AB ("SRS") då ett sexårigt samarbetsavtal undertecknades.
Avtalet innebär att Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster kommer
inkluderas i SRS delar av erbjudande inom området cybersäkerhet.
Avtalet innefattar både tredjepartssamarbeten där Eyeonids tjänster
erbjuds SRS kunder samt gemensam produkt- och tjänsteutveckling som
stärker bolagens erbjudande till marknaden.

I slutet av mars tecknades en avsiktsförklaring med Match Maker
Ventures Gmbh ("MMV") efter att Eyeonid genomgått och passerat MMVs
screening process. Eyeonid har därmed valts ut som partner till MMV
där MMV kommer ta Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster ut på en
global marknad. Parterna har överenskommit att omedelbart inleda
processen med att värdeutveckla och paketera Eyeonids tjänster mot de
kunder MMV arbetar med samt definiera en gemensam säljstrategi för
dessa.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Styrelsen för Eyeonid beslutade den 19 april 2017 att genomföra en
riktad nyemission av aktier med stöd av bemyndigande från den extra
bolagsstämma bolaget höll den 9 februari 2017. Den riktade
nyemissionen omfattar högst 3 200 000 aktier till en teckningskurs om
2,50 SEK per aktie. Motivet till emissionen var en aggressiv satsning
kring bolagets försäljningsaktiviteter. Styrelsen för Eyeonid kunde
den 28 april meddela att den riktade nyemissionen fulltecknats. I och
med att emissionen fulltecknades tillförs bolaget 8 000 000 SEK före
emissionskostnader, antal aktier i moderbolaget ökar från 41 575 003
till 44 775 003 aktier och aktiekapitalet ökar från 1 039 375,08 till
1 119 375,08 SEK.

I slutet av april kunde Eyeonid meddela att koncernens
samarbetspartner, Scandinavian Risk Solutions AB återförsålt Eyeonids
proaktiva ID-bevakningstjänst till en av Sveriges största
industrikoncerner.

Samma dag meddelades att Eyeonid tecknat en avsiktsförklaring med
Ateles Consulting AB ("Ateles") om samarbete och återförsäljning av
Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster. Parterna har nu för avsikt
att utforma ett skarpt affärsavtal där samtliga parametrar för
samarbetet stipuleras i detalj under andra kvartalet 2017.

I maj 2017 tecknade Eyeonid ett samarbetsavtal med Match Maker
Ventures GmbH som i sin tur kommer återförsälja Eyeonids proaktiva
ID-bevakningstjänster mot en global marknad. Parterna kommer nu
fortsätta och intensifiera den redan inledda processen med att
värdeutveckla och paketera Eyeonids tjänster mot de kunder MMV
arbetar med samt definiera en gemensam säljstrategi för dessa. Detta
förarbete är beräknat att slutföras under andra kvartalet 2017 för
att därefter inleda den så kallade "match-making" processen.

Finansiell översikt
I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för
Eyeonid avseende kvartal 1 2017 med jämförelseperiod kvartal 1 2016.
Eyeonid var inte noterat på Nordic MTF under jämförelseperioden. I
jämförelseperioden ingår det numera avyttrade dotterföretaget Eyeonid
Technology AB med org. nr. 556976-1447.

Försäljning och resultat
Koncernens ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.