Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Fastighets AB Balder: Årstämma i Fastighets AB balder (publ)

Fastighets AB Balders årsstämma ägde rum i Göteborg den 11 maj 2020.

Stämman öppnades av advokaten Marek Zdrojewski, som också utsågs till
ordförande på stämman.

VD Erik Selin redogjorde för bolagets verksamhet under 2019.
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019 och
beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD.

Vidare beslutade stämman att ingen utdelning ska lämnas till
aktieägarna.

Stämman beslutade att ett fast styrelsearvode om sammanlagt 560 000 kr
ska utgå, att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och
120 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Stämman beslutade välja om styrelseledamöterna Christina Rogestam,
Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren. Till
styrelseordförande utsågs Christina Rogestam.

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av två representanter,
utsedda av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna
jämte Lars Rasin, som ordförande. Valberedningens sammansättning
skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2021.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen innefattande vissa
redaktionella ändringar men även att styrelsen får samla in
fullmakter och besluta att aktieägare ska kunna rösta per post före
stämman.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en
nyemission av högst 20 000 000 aktier i serie B, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Stämman beslutade vidare att under tiden fram till nästa årsstämma,
bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dels besluta
om förvärv av egna aktier av serie B men att innehavet av egna aktier
i bolaget sammantaget inte får överstiga 10 procent av samtliga
aktier i bolaget, dels besluta om att överlåta bolagets innehav av
egna aktier av serie B.

Med anledning av rådande situation med Coronavirus och risk för
smittspridning vidtog bolaget ett antal åtgärder i syfte att begränsa
riskerna och möjliggöra för aktieägarna att trots rådande
omständigheter, kunna delta i stämman. Anförandet av bolagets
verkställande direktör spelades in och kommer att finnas tillgänglig
på bolagets hemsida, balder.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal
förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.
Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2020 ett värde om 151,2
Mdkr (123,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastighets-ab-balder/r/arstamma-i-fastighets-...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.