Du är här

2017-05-31

Fastighets AB Trianon: Trianon avser att noteras på Nasdaq First North Premier och genomföra en nyemission på cirka 300 Mkr

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, USA ELLER ANNAN
JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Fastighets AB Trianon (publ) ("Trianon" eller "Bolaget"), ett
fastighetsbolag med fokus på bostäder och kommersiella fastigheter i
Malmö, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av
Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier och i samband med
detta genomföra en ägarspridning och nyemission av B-aktier
("Erbjudandet") om cirka 300 Mkr.

Erbjudandet och noteringen av Trianon kommer att bredda ägarbasen och
ge Bolaget tillgång till de svenska och internationella
kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Trianons fortsatta tillväxt
och långsiktiga utveckling. Styrelsen och Trianons ledning anser,
tillsammans med Huvudägarna[1], dvs Olof Andersson, Jan Barchan och
Mats Cederholm med bolag, att Erbjudandet och noteringen är ett
logiskt och viktigt steg i Trianons utveckling, vilket ytterligare
kommer att öka kännedomen om Bolaget och dess verksamhet bland
nuvarande och potentiella hyresgäster och investerare. I samband med
noteringen avser Bolaget att ta in cirka 300 Mkr för att möjliggöra
bland annat fortsatta investeringar i fastighetsportföljen samt för
att delfinansiera förvärvet av Entréfastigheterna, som utgör
köpcentrumet Entré om cirka 40 000 kvm beläget i Malmö.

Olof Andersson, ägare och VD, kommenterar:
"Sedan jag förvärvade Trianon under 2006 har vi haft ett tydligt fokus
på Malmö och att skapa ett fastighetsbolag som kombinerar social,
miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi har lyckats att växa
fastighetsbeståndets bokförda värde från drygt 200 Mkr 2006 till 3,8
Mdkr per 31 mars 2017 genom ett hårt och fokuserat arbete samtidigt
som vi har gjort stora sociala satsningar i våra områden och skapat
en bättre miljö för våra hyresgäster. Vi vill fortsätta detta arbete
och ta Trianon till nästa nivå genom att även framöver erbjuda
attraktiva bostäder och lokaler till våra hyresgäster. Genom en
notering kan vi fortsätta detta arbete i ett högt tempo."

Om Trianon och bakgrunden till noteringen
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar,
förvärvar, utvecklar och bygger både bostadsfastigheter och
kommersiella fastigheter. Sedan 2006 har Bolaget fokuserat
fastighetsbeståndet till Malmö och samtidigt upplevt en stark
tillväxt i fastighetsbeståndet genom aktiv förvaltning och utveckling
av beståndet samt genom selektiva fastighetsförvärv i linje med
Bolagets strategi. Trianon har en stark lokal närvaro och stort
engagemang för Malmö som stad vilket har gjort Bolaget till en av de
större aktörerna på Malmös fastighetsmarknad samt gett Bolaget ett
gott renommé. Kännetecknande för Trianon är att Bolaget utvecklar och
bygger bostäder som matchar betalningsviljan och betalningsförmågan i
Malmö. Per 31 mars 2017 ägde Bolaget 42 fastigheter med en total yta
om drygt 180 000 kvadratmeter och ett fastighetsvärde om 3,8 mdkr.
Fastigheterna sträcker sig från kommersiella lokaler i centrala lägen
vid Malmös Centralstation till bostäder och lokaler i bland annat
miljonprogramsområden i Rosengård och Lindängen.

[1] Olof Andersson Förvaltnings AB, Briban Invest AB och Cedelma AB.

Fördelning av uthyrbar Fördelning av uthyrbar yta per geografiskt
område

yta per
fastighetskategori
[image] [image]

Bolaget har en projektportfölj med 15 projekt om totalt cirka 143 000
kvadratmeter BTA som till största del omfattar bostadsfastigheter,
med Rosengård Centrum som största projekt. För närvarande pågår två
utvecklingsprojekt av bostadsfastigheter om totalt 254 lägenheter som
förväntas vara färdigställda under 2017 respektive 2018.

Trianon har en tydlig ambition att fortsätta växa fastighetsbeståndet
och har som mål att inom tre till fem år fördubbla fastighetsvärdet,
med utgångspunkt i fastighetsvärdet per 31 december 2016. Bolagets
strategi för att uppnå tillväxtmålet grundar sig på följande fyra
hörnstenar:

· Fortsatt fokus på lokal närvaro och på fastigheter i Malmö
· Fortsätta utveckla befintligt fastighetsbestånd genom
värdeskapande investeringar och effektiviseringar

· Förvärva nya fastigheter, med fokus på bostads- och
handelsfastigheter

· Skapa lönsam tillväxt genom fortsatt utveckling av
projektportföljen

Lönsam tillväxt genom fortsatt utveckling av projektportföljen kommer
att vara Bolagets främsta fokus de kommande åren.

Trianon har tecknat avtal med CRI (Commerz Real Investmentgesellschaft
mbH Tyskland) om att förvärva fastigheterna Uno 5 och Rolf 6, vilka
är belägna i centrala Malmö och utgör köpcentrumet Entré. Trianon
planerar att tillträda fastigheterna den 26 juni 2017. Förvärvet av
Entréfastigheterna är ett viktigt steg i Trianons fortsatta
utveckling att stärka Bolagets närvaro i Malmö och en del i strategin
att förvärva fastigheter med tydlig utvecklingspotential. I samband
med förvärvet har Trianon tecknat en avsiktsförklaring med Malmö
stad, där Malmö stad avser verka för att verksamheter inom
samhällsservice ska teckna hyresavtal i Entré. Förvärvet stärker
Bolagets fastighetsportfölj inom både handel och samhällsservice.

Erbjudandet i korthet
Erbjudandet planeras omfatta befintliga B-aktier i Bolaget, vilka
erbjuds av Huvudägarna, kombinerat med en nyemission av nya B-aktier
i Bolaget. Erbjudandet kommer att innefatta ett erbjudande till
allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och
utlandet. Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att presenteras
i det prospekt som avses offentliggöras med anledning av Erbjudandet.
Beroende på rådande marknadsförhållande förväntas Erbjudandet
slutföras under 2017.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets är Joint
Bookrunners i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge är legala
rådgivare till Bolaget och Huvudägarna medan Roschier Advokatbyrå är
legala rådgivare till Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:

Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande
att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa
eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Detta
pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att
distribueras eller på annat vis skickas till Australien, Kanada,
Japan, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra
brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan
jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och
kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S.
Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas
eller säljas i USA. Bolaget kommer inte att registrera någon del av
erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva
värdepapperna.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG
(detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och
tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt
detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte
teckna sig för värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande
annat än på grundval av information som återfinns i det prospekt som
avses offentliggöras med anledning av Erbjudandet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat
Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och
endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat,
på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i)
personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii)
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Order") eller (iii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till
(d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (alla sådana
personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta
personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje
inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på
annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta
personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på
eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden och
åsikter. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför
sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är
hänförliga till framtiden. Detta gäller särskilt uttalanden som avser
framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets
verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän
ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som
påverkar Bolaget. Även om Bolaget bedömer att dessa uttalanden var
rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för risker,
osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att faktiska händelser
skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller
antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Potentiella investerare ska
därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade
informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att
läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad
beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet
och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Den framåtriktade Information som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att
ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan person
åtar sig något ansvar för att uppdatera några framåtriktade
uttalanden för att reflektera händelser som sker eller omständigheter
som uppkommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastighets-ab-trianon/r/trianon-avser-att-note...
http://mb.cision.com/Main/15948/2276707/681642.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.