Du är här

2017-06-09

Fastighets AB Trianon: Trianon offentliggör prospekt och pris i börsintroduktionen på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, USA ELLER ANNAN
JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Fastighets AB Trianon (publ) ("Trianon" eller "Bolaget")
offentliggjorde den 31 maj 2017 sin avsikt att genomföra en notering
av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier och i samband
därmed en ägarspridning och nyemission av B-aktier om cirka 300 Mkr
("Erbjudandet"). Idag offentliggör Trianon prospekt och pris i
Erbjudandet. Anmälningsperioden startar den 12 juni och första
handelsdag på Nasdaq First North Premier är planerad till den 21
juni.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar,
förvärvar, utvecklar och bygger bostäder och kommersiella fastigheter
i Malmö. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2017 till 42
fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 3,8 Mdkr.

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige
samt institutionella investerare att förvärva B-aktier i Bolaget.

· Priset per B-aktie i Erbjudandet har fastställts till 48 kronor,
motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i Trianon före
Erbjudandet om 1 350 Mkr och 1 650 Mkr efter Erbjudandets
fullföljande, förutsatt full teckning.

· Erbjudandet omfattar totalt 10 416 667 B-aktier, varav 6 250 000
B-aktier nyemitteras och 4 166 667 B-aktier är befintliga aktier
erbjudna av Bolagets Huvudägare[1], motsvarande cirka 30,3 procent av
det totala antalet aktier och 21,7 procent av det totala antalet
röster i Bolaget. Erbjudandet av nya aktier kommer att tillföra
Trianon en bruttolikvid om cirka 300 Mkr och en nettolikvid om cirka
284 Mkr.

· För att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet, har
Huvudägarna åtagit sig att sälja ytterligare 1 562 500 befintliga
aktier i Bolaget, motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i
Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"), på begäran av Carnegie och
Handelsbanken Capital Markets ("Joint Bookrunners").

· Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 500 Mkr och 575
Mkr om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i dess helhet.

· Grenspecialisten Förvaltning AB, LMK Venture Partners AB,
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Prior&Nilsson Fond och
Kapitalförvaltning AB ("Cornerstone-investerarna") har åtagit sig
att, under vissa villkor, förvärva totalt 5 208 334 B-aktier i
Erbjudandet, motsvarande cirka 43,5 procent av Erbjudandet (förutsatt
att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo) samt 15,2 procent
av det totala antalet aktier och 10,8 procent av antalet röster i
Bolaget efter Erbjudandets fullföljande.

· Ett prospekt med fullständiga villkor offentliggörs idag den 9
juni 2017 på Bolagets hemsida (www.trianon.se).

· Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North Premier är den 21
juni 2017 och B-aktierna kommer att handlas under kortnamnet "TRIAN
B".

Olof Andersson, ägare och VD, kommenterar:

"Trianon har haft en fantastisk utveckling där vi med ett tydligt
fokus på Malmö har skapat ett fastighetsbolag som kan kombinera
social och ekonomisk hållbarhet med stark tillväxt. Under det senaste
året har vi genomfört flera större affärer med bland annat förvärvet
av Rosengård Centrum, där vi haft stor framgång med uthyrningen, och
nu senast Entréförvärvet där vi har tydliga planer för hur vi
tillsammans med Malmö stad ska utveckla fastigheterna. Framåt har vi
en tydlig strategi där vi kommer fortsätta skapa attraktiva miljöer
för våra hyresgäster genom fysiska och sociala satsningar samtidigt
som vi vill växa fastighetsbeståndet. Vi kommer att fortsätta att
utveckla det befintliga beståndet och vår projektportfölj samtidigt
som vi även framöver kommer att leta efter potentiella förvärv med en
stor utvecklingspotential. Med den planerade börsnoteringen hoppas vi
få in fler långsiktiga ägare som vi kan förverkliga dessa planer
tillsammans med."

Mats Cederholm, ägare och styrelseordförande, kommenterar:

"De senaste åren har Trianon tagit stora steg och etablerat sig som en
stark aktör i Malmö med attraktiva fastigheter i alla stadsdelar och
med en projektportfölj som består av flera intressanta projekt
utspridda över hela Malmö. Det senaste förvärvet av
Entréfastigheterna är ett tydligt exempel på hur bolaget arbetar med
att förvärva fastigheter med stor uvecklingspotential och hur Trianon
kan bidra till den fortsatta utvecklingen av stadsmiljön men även
Malmö stad i sin helhet. För att fortsätta vår resa är det styrelsens
syn att en notering av Trianons aktier kommer stärka såväl kännedomen
om Trianon som möjligheterna för en fortsatt stark utveckling av
bolagets strategi."

Om Trianon

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar,
förvärvar, utvecklar och bygger både bostadsfastigheter och
kommersiella fastigheter. Sedan 2006 har Bolaget fokuserat
fastighetsbeståndet till Malmö och samtidigt upplevt en stark
tillväxt i fastighetsbeståndet genom aktiv förvaltning och utveckling
av beståndet samt genom selektiva fastighetsförvärv i linje med
Bolagets strategi. Trianon har en stark lokal närvaro och stort
engagemang för Malmö som stad vilket har gjort Bolaget till en av de
större aktörerna på Malmös fastighetsmarknad samt gett Bolaget ett
gott renommé. Fastigheterna sträcker sig från kommersiella lokaler i
centrala lägen vid Malmös Centralstation till bostäder och lokaler i
bland annat miljonprogramsområden i Rosengård och Lindängen.

Kännetecknande för Trianon är att Bolaget utvecklar och bygger
bostäder som matchar betalningsviljan och betalningsförmågan i Malmö.
Bolagets projektportfölj utgörs av 15 projekt om totalt cirka 143 000
kvadratmeter BTA som till största del omfattar bostadsfastigheter,
med Rosengård Centrum som största projekt. För närvarande pågår två
utvecklingsprojekt av bostadsfastigheter om totalt 254 lägenheter som
förväntas vara färdigställda under 2017 respektive 2018.

Den 26 maj 2017 offentliggjorde Bolaget att avtal tecknats med CRI
(Commerz Real Investmentgesellschaft mbH Tyskland) om förvärv av
fastigheterna Uno 5 och Rolf 6, vilka är belägna i centrala Malmö och
utgör köpcentrumet Entré. Förvärvet av Entréfastigheterna är ett
viktigt steg i Trianons fortsatta utveckling att stärka Bolagets
närvaro i Malmö och en del i strategin att förvärva fastigheter med
tydlig utvecklingspotential. I samband med förvärvet har Trianon
tecknat en avsiktsförklaring med Malmö stad, där Malmö stad avser
verka för att verksamheter inom samhällsservice ska teckna hyresavtal
i Entré. Förvärvet stärker Bolagets fastighetsportfölj inom både
handel och samhällsservice. Efter förvärvet av Entréfastigheterna,
som avses slutföras den 26 juni 2017, uppgår Bolagets bestånd till 44
fastigheter med en total yta om drygt 220 000 kvadratmeter och ett
fastighetsvärde om cirka 4,4 Mdkr.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Trianon har en tydlig ambition att fortsätta växa fastighetsbeståndet
och har som mål att inom tre till fem år fördubbla fastighetsvärdet,
med utgångspunkt i fastighetsvärdet per 31 december 2016, vilket ska
uppnås genom utveckling av projektportföljen och fastighetsbeståndet
samt genomföra värdeskapande förvärv när sådana möjligheter ges.
Lönsam tillväxt genom fortsatt utveckling av projektportföljen kommer
att vara Bolagets främsta fokus de kommande åren.

Av nyemissionen i samband med Erbjudandet om cirka 300 Mkr avses 150
Mkr användas till att delfinansiera förvärvet av Entréfastigheterna.
Resterande del av emissionslikviden avses att användas till att
finansiera byggnation inom ramen för Bolagets befintliga
projektportfölj samt andra värdeskapande fastighetsförvärv. Styrelsen
och Trianons ledande befattningshavare, tillsammans med Huvudägarna,
anser att Erbjudandet och noteringen är ett logiskt och viktigt steg
i Trianons utveckling, vilket ytterligare kommer att öka kännedomen
om Bolaget och dess verksamhet bland nuvarande och potentiella
hyresgäster och investerare.

Bolaget har ansökt om notering på Nasdaq First North Premier. Handeln
i Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier beräknas påbörjas
omkring den 21 juni 2017, under förutsättning att Bolagets ansökan om
upptagande till handel godkänns.

Cornerstone-investerarna

Cornerstone-investerarna har åtagit sig att, under vissa villkor,
förvärva totalt 5 208 334 B-aktier i Erbjudandet, motsvarande cirka
15,2 procent av det totala antalet aktier och 10,8 procent av antalet
röster i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande.

Cornerstone-investerarna Tecknings Antal B Procent av Ägande efter
-åtagande -aktier Erbjudandet* Erbjudandet
(Mkr) (kapital)
Grenspecialisten 100 2 083 17,4 6,1%
Förvaltning 334
LMK Venture Partners 60 1 250 10,4 3,6%
000
Länsförsäkringar 60 1 250 10,4 3,6%
Fondförvaltning 000
Prior&Nilsson Fond och 30 625 000 5,2 1,8%
Kapitalförvaltning
Totalt 250 5 208 43,5 15,2%
334

* Baserat på att
Erbjudandet fulltecknas
och att
Övertilldelningsoptionen
utnyttjas i dess helhet.

Utöver Cornerstone-investerarna ovan har ett antal investerare med
lokal förankring ("Malmökonsortiet") anmält intresse om att förvärva
B-aktier upp till ett sammanlagt värde om cirka 100 Mkr i
Erbjudandet. Malmökonsortiet består av sammanlagt 17 investerare,
däribland Idoffs Fastighets AB som indikerat intresse att förvärva
aktier i Erbjudandet för 25 Mkr, AB Idoff (15 Mkr), MGB Förvaltnings
AB (7 Mkr), Quaes Sweden AB (7 Mkr), Lars Idoff (7 Mkr), Infinity
Capital AB (5 Mkr) och AB Medulla (5 Mkr).

Prospekt och anmälningssedlar

Ett svenskt prospekt och anmälningssedel publiceras på Trianons
hemsida, www.trianon.se, Carnegies hemsida för pågående erbjudanden
www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden/ samt
Handelsbankens hemsida www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.
Anmälan kan även göras på Avanzas internettjänst www.avanza.se.

Indikativ tidsplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 12-19 juni 2017
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 12-20 juni 2017
Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North Premier: 21 juni 2017
Likviddag: 26 juni 2017

Rådgivare

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets är Joint
Bookrunners i samband med Erbju...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.