Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

FastPartner: FastPartner genomför företrädesemission av stamaktier om cirka 770 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte
ett prospekt utan ett offentliggörande av styrelsen för FastPartner
beslut att genomföra emission av stamaktier med företrädesrätt för
FastPartners stamaktieägare. För ytterligare information, vänligen se
"Viktig information" i detta pressmeddelande.

Styrelsen för FastPartner AB (publ) ("FastPartner" eller "Bolaget")
har beslutat att genomföra en nyemission av stamaktier med
företrädesrätt för FastPartners stamaktieägare
("Företrädesemissionen"). Vid full teckning av Företrädesemissionen
kommer FastPartner att tillföras ett belopp om cirka 770 MSEK, före
avdrag för emissionskostnader.

· Företrädesemissionen genomförs i syfte att bland annat
· stärka Bolagets finansiella beredskap ytterligare för att
finansiera bostadsbyggnation av outnyttjade byggrätter som
sammantaget uppgår till cirka 3 600 bostäder

· finansiera fortsatt tillväxt genom investeringar i befintliga
fastigheter och nya fastighetsförvärv med balanserad finansiell risk

· stärka förutsättningarna för en framtida bättre likviditet i
Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm

· Stamaktieägare i FastPartner har företrädesrätt att teckna en (1)
ny stamaktie per åtta (8) befintliga stamaktier, det vill säga en
teckningsrelation om 1:8

· Teckningskursen har fastställts till 115,00 SEK per ny stamaktie,
vilket motsvarar en emissionslikvid om totalt högst 770,5 MSEK före
emissionskostnader

· Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från
den 7 november 2016 till och med den 21 november 2016

· FastPartners huvudägare och VD Sven-Olof Johansson, som genom
bolag kontrollerar cirka 71 procent av antalet utestående stamaktier,
avser i samband med Företrädesemissionen att delta till motsvarande
minst 40 procent av sin andel av Företrädesemissionen. Beroende på
marknadsförutsättningarna avser han vidare att, i samband med
Företrädesemissionen, strukturerat avyttra antingen befintliga
stamaktier och/eller teckningsrätter, varigenom hans relativa
ägarandel efter Företrädesemissionen kan komma att minska till lägst
66 procent och därmed följaktligen nettoinvestera i
Företrädesemissionen. Dessa åtgärder bedöms stärka förutsättningarna
för en framtida bättre likviditet i Bolagets stamaktier på Nasdaq
Stockholm

Bakgrund och motiv
FastPartners affärsidé är att på expansiva orter äga, förvalta och
utveckla fastigheter i attraktiva lägen med god värdetillväxt och
positiva kassaflöden främst inom segmentet kommersiella fastigheter.
Utgångspunkten för verksamheten är en stabil ekonomisk plattform som
ger förutsättningar för långsiktiga investeringar,
fastighetsutveckling och successiv expansion.

Under de senaste tio åren, från 30 september 2006 till 30 september
2016, har Bolagets fastighetsbestånd ökat från att omfatta 89
fastigheter med en yta om 452 tkvm och ett värde om 3 miljarder
kronor med en nettobelåningsgrad om cirka 58 procent till att omfatta
196 fastigheter med en yta om 1 385 tkvm och ett värde om 17
miljarder kronor med en oförändrad nettobelåningsgrad om cirka 58
procent. Under samma period har FastPartners rullande
förvaltningsresultat på årsbasis ökat från cirka 115 MSEK till cirka
625 MSEK.

Tillväxten har ökat Bolagets förvaltningsresultat och kassaflöde
samtidigt som de operativa och finansiella riskerna minskat genom en
ökad diversifiering av såväl fastighetsportföljen som
kapitalförsörjningen, vilken breddats genom återkommande emissioner
av obligationslån och emissioner av preferensaktier. Den tillväxt som
FastPartner åstadkommit i kombination med ökad diversifiering av
kapitalförsörjningen bedömer styrelsen har varit till gagn för såväl
Bolagets hyresgäster som dess aktieägare och finansiärer varvid
styrelsen anser att en fortsatt tillväxt med balanserad finansiell
risk är önskvärd. Genom Företrädesemissionen ökar FastPartners
riskbärande kapital, vilket bedöms minska Bolagets finansiella risk
ytterligare samtidigt som den finansiella beredskapen ökar och
möjliggör för värdeskapande investeringar med ökat
förvaltningsresultat.

Genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete har FastPartner verkat
för tillskapandet av nya byggrätter, såväl på fastigheter FastPartner
äger som på angränsande fastigheter, i syfte att stärka respektive
områdes attraktivitet och optimera markanvändningen. Härigenom har
FastPartners portfölj av outnyttjade byggrätter successivt ökat och
utgörs av en betydande andel byggrätter för bostadsändamål i olika
skeden. Totalt omfattar FastPartners outnyttjade
bostadsbyggrättsportfölj cirka 3 600 bostäder varav detaljplan
föreligger för 180 bostäder. De detaljplanelagda outnyttjade
bostadsbyggrätterna är i huvudsak belägna i Märsta och Vallentuna.
Resterande bedömda outnyttjade bostadsbyggrätter är i olika skeden
och är framförallt belägna i Storstockholm varav merparten i
Sundbyberg, Vallentuna och Märsta samt även i Gävle. Den sammanlagda
framtida investeringsvolymen vid utnyttjande av bostadsbyggrätterna
bedöms uppgå till fyra till fem miljarder kronor fram till och med år
2021. FastPartner avser att utnyttja bostadsbyggrätterna till att i
huvudsak bygga hyresbostäder för långsiktigt ägande och förvaltning.
Genom Företrädesemissionen stärks Bolagets finansiella beredskap
ytterligare för att bygga dessa bostäder.

Det av Sven-Olof Johansson kontrollerade bolaget Compactor Fastigheter
AB äger drygt 71 procent av samtliga utestående stamaktier i Bolaget.
En så stor andel av stamaktierna i en och samma ägares hand har
bidragit till att likviditeten i Bolagets stamaktier är låg.
Sven-Olof Johanssons avsikt är därför att delta till motsvarande
minst 40 procent av sin andel av Företrädesemissionen. Beroende på
marknadsförutsättningarna avser han vidare att, i samband med
Företrädesemissionen, strukturerat avyttra antingen befintliga
stamaktier och/eller teckningsrätter, varigenom Compactor Fastigheter
AB:s relativa ägarandel efter Företrädesemissionen kan komma att
minska till lägst 66 procent och därmed följaktligen nettoinvestera i
Företrädesemissionen. Dessa åtgärder bedöms stärka förutsättningarna
för en framtida ökad likviditet i Bolagets stamaktier på Nasdaq
Stockholm. Samtidigt möjliggör Företrädesemissionen för samtliga
stamaktieägare att genom teckning förvärva ytterligare stamaktier i
FastPartner, något som annars kan vara utmanande att göra för vissa
stamaktieägare beaktat nuvarande likviditet i stamaktierna.

Mot ovanstående bakgrund har FastPartners styrelse, med stöd av det
bemyndigande som erhölls på årsstämman den 28 april 2016, beslutat om
nyemission av stamaktier om högst 770,5 MSEK med företrädesrätt för
Bolagets befintliga stamaktieägare.

Företrädesemissionen
Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som stamaktieägare i
FastPartner på avstämningsdagen, den 3 november 2016, har
företrädesrätt att teckna stamaktier i Företrädesemissionen. För
varje innehavd stamaktie i FastPartner erhålls en (1) teckningsrätt.
Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt
teckna stamaktier, varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt till
teckning av en (1) ny stamaktie. Teckningskursen uppgår till 115,00
SEK per ny stamaktie. Härutöver erbjuds möjlighet för andra
aktieägare och investerare att teckna aktier utan stöd av
teckningsrätter.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka
stamaktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 3
november 2016. Stamaktierna handlas inklusive rätt till deltagande i
Företrädesemissionen till och med den 1 november 2016.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer
aktiekapitalet att ökas med 67 000 000 SEK genom nyemission av 6 700
000 stamaktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att
tillföra FastPartner cirka 770 MSEK före avdrag för
emissionskostnader.

Teckning av nya stamaktier ska ske genom betalning under tiden från
och med den 7 november 2016 till och med den 21 november 2016.
FastPartners styrelse har rätt att förskjuta teckningsperiodens
början och att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning.

Aktieägare som väljer att inte teckna stamaktier i
Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 11
procent i förhållande till såväl antalet utestående stamaktier som
antalet röster efter Företrädesemissionen, men har möjlighet att
ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att antingen
sälja sina teckningsrätter eller stamaktier och använda
försäljningslikviden för att teckna nya stamaktier med stöd av
erhållna teckningsrätter.

Prospekt
Fullständig information avseende Företrädesemissionen kommer att
inkluderas i ett prospekt som förväntas offentliggöras den 4 november
2016.

Tidsplan
Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

1 november Sista handelsdag i FastPartners stamaktier med rätt att delta i
Företrädesemissionen
3 november Avstämningsdag för Företrädesemissionen, innebärande att
stamaktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer
att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i
Företrädesemissionen
4 november Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
7 november - Handel i teckningsrätter
17 november
7 november - Teckningsperiod
21 november
25 november Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
2 december Beräknad första dag för handel på Nasdaq Stockholm i nya
stamaktier

Rådgivare vid Företrädesemissionen
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till FastPartner,
Berghco Advokatbyrå AB är legal rådgivare till FastPartner och
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Carnegie
i samband med Företrädesemissionen.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27
oktober 2016 kl. 07:31.

Om FastPartner
FastPartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och
utvecklar egna fastigheter. Bolaget kännetecknas av ett långsiktigt
engage...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.