Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-16

Ferronordic Machines AB: Ferronordic offentliggör prospekt med anledning av erbjudandet att förvärva stamaktier och noter...

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller
indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, eller någon annan jurisdiktion
där distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är
föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande
Stockholm den 16 oktober 2017

Ferronordic Machines AB (publ) ("Ferronordic" eller "Bolaget") har
tidigare idag offentliggjort ett erbjudande att förvärva stamaktier i
Bolaget ("Erbjudandet") i samband med noteringen av Bolagets
stamaktier på Nasdaq Stockholm.

Prospektet avseende Erbjudandet[1]
(http://file:///C:/Users/anders.blomqvist/Documents/Ferronordic/Sochi%202...)
har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i dag den 16
oktober 2017 och finns nu tillgängligt på Ferronordics
(www.ferronordic.com (http://www.ferronordic.com/)) respektive
Carnegies (www.carnegie.se) hemsida. Den som vill deltaga i
Erbjudandet bör studera prospektet noggrant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel:
+46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo CE, Terex
Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av
landet har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare
för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta.
Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat
i snabb takt över Ryssland. Koncernen är väl etablerad i samtliga
federala distrikt med 74 anläggningar och över 800 anställda.
Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och
försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Preferensaktierna i
Ferronordic Machines AB är noterade på Nasdaq First North Premier.
Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.
www.ferronordic.com (http://www.ferronordic.com/).

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att konvertera, förvärva, sälja, teckna eller på annat
sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ferronordic.
Inbjudan till berörda personer att konvertera aktier i Ferronordic
eller att förvärva aktier i Ferronordic kommer endast att ske genom
de prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospekten
innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt
information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte
godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.
Investerare bör inte acceptera ett erbjudande om att konvertera eller
förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande
förutom på grundval av den information som finns i de prospekt som
hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Ferronordic har registrerats
eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act av 1933
("Securities Act"), eller hos någon annan värdepappersregulatorisk
myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller
andra värdepapper i Ferronordic får erbjudas, säljas, konverteras,
återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller
indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller
andra värdepapper i Ferronordic genomförs i USA. Det finns heller
inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i
Ferronordic, eller genomföra ett erbjudande av sådana aktier eller
andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information
som återspeglar Ferronordics aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör
framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de
framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file:///C:/Users/anders.blomqvist/Documents/Ferronordic/Sochi%202...)
Registrerat vid Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 25 och 26 §§
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ferronordic-machines-ab/r/ferronordic-offentli...
http://mb.cision.com/Main/1463/2368145/736940.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.