Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

Finepart: Delårsrapport 2, den 28 augusti 2018

April - Juni 2018

· Rörelsens intäkter uppgick till 3172 tkr (187).
· Rörelsens kostnader uppgick till -4156 tkr (-2312).
· Rörelseresultatet uppgick till -1038 tkr (-2179) före skatt.
· Vinst per aktie efter skatt uppgick till -0,15 (-0,37)

Januari-Juni 2018

· Rörelsens intäkter uppgick till 6305 tkr (1072).
· Rörelsens kostnader uppgick till -8072 tkr (-4779).
· Rörelseresultatet uppgick till -1887 tkr (-3832) före skatt.
· Vid utgången av perioden uppgick räntebärande skulder till 3410
tkr (5142).

· Vinst per aktie efter skatt uppgick till -0,27, kr (-0,65).
Orderingång och orderstock under kvartalet

Bolagets orderingång har huvudsakligen bestått av serviceuppdrag och
reservdelsförsäljning som fakturerats under perioden. Bolaget har i
allt väsentligt levererat innestående order i slutet av juni.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Ökningen av omsättningen jmf med föregående år är hänförlig till att
bolaget levererat två Finecutmaskiner, en per kvartal. 2017
levererades inga maskiner under samma period.

Ökningen av bolagets kostnader jmf 2017 är huvudsakligen hänförliga
till inköp av råvaror till leveranser enligt ovan, samt kostnader för
försäljnings- och marknadsaktiviteter.

Per 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 6430 tkr, varav 1000 tkr i
outnyttjad checkkredit.

Antalet utestående aktier

Per 30 juni 2018, uppgick antalet aktier till 7 179 000.

Väsentliga händelser under första halvåret 2018

· Finepart tecknar ett agentavtal med Machines & Methods, Inc. i
Seattle. Bolaget kommer sälja och marknadsföra Fineparts produkter i
nordvästra USA.

· Finepart samlar sina europeiska agenter i Bollebygd och genomför
en produktutbildning och samordnar försäljningsstrategier.

· Styrelsen för Finepart Sweden AB beslutade den 12 mars om att
föreslå en riktad nyemission av aktier om 6,1 MSEK. Nyemissionen var
villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om att genomföra
nyemissionen.

· I mars levererades en Finecutmaskin till den schweiziska
klocktillverkaren Hublot, som beställde en maskin i november.

· Den 10 april beslutade den extra bolagsstämman enligt styrelsens
förslag om en riktad nyemission. Nyemissionen fulltecknades och
samtligt kapital, 6132 tkr, har inbetalts till bolaget. Bolaget har
därefter 7 179 000 aktier.

· I april beslutar bolaget att omorganisera ledningen. Bolagets
grundare och VD, Christian Öjmertz, lämnar över VD rollen till
styrelseledamoten Lars Brodal, för att på så sätt kunna fokusera mer
på bolagets kunder och produktutveckling. Christian blev därmed
Teknisk Chef(CTO). Förändringen trädde i kraft den 17 maj.

· I april har bolaget återbetalt ett kortfristigt lån på 1 mkr.

· Den 16:e maj hölls bolagets årsstämma varvid en ny ledamot
invaldes i styrelsen (se Bokslutskommuniké publicerad den 17/5)

· I juni levererades en Finecutmaskin till Google i USA.

· I juni informerar bolaget om en möjlig stororder under 2019(se PM
den 29/6).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Inget att rapportera.

VD har ordet

Under juli månad har verksamheten i bolaget varit begränsad pga.
semester hos många av bolagets kunder och leverantörer. Det har dock
pågått verksamhet i delar av Europa och USA, så arbetet med att ta
prospekt i mål, samt att utveckla distributionen har delvis fortgått
under semesterperioden.

Under september kommer vi besöka maskinmässan IMTS i Chicago, för att
ytterligare bygga våra kunskaper om USA-marknaden.

I september kommer det också bli ett förstärkt fokus på den franska
marknaden, tillsammans med vår agent kommer vi ställa ut på
Micronoramässan i Besancons.

Bolaget får ofta frågan om vilken specifik bransch vi ser som mest
lämpad för vår teknik. För stunden har vi kundprospekt inom bl.a.,
flygindustri, medicinteknik, prototypframtagning, klockindustrin,
smyckestillverkning och verkstad, så svaret på frågan är att vi inte
är branschspecifika. Dock bedömer vi att vår massmarknad ligger inom
de mindre och medelstora verkstäderna, som finns i tusental. Detta
kundsegment är sällan först med att ta till sig ny teknik och har
heller inte alltid resurser att investera i ny maskinpark förrän
befintlig är uttjänt.

Vi har några "early adopters" inom detta kundsegment, med hög
beläggning på sina Finecutmaskiner. Därmed har vi goda förhoppningar
om att vi kommer se volymer, i en inte alltför avlägsen framtid.

När det gäller bolagets finansiella utfall, kan jag konstatera att vi
fortsatt har en bruttomarginal som ligger i överkant av det
kommunicerade spannet på 40-50%. Vår omsättning ökar från 1,1 mkr
till 6,3 mkr för första halvåret och vi halverar vår förlust från
-3,8 mkr till -1,9 mkr. En bra trend som vi vill förstärka. Fineparts
övergripande taktik för att bygga vidare på den positiva trenden från
första halvåret, är att:

· Ytterligare utveckla samarbetet med våra agenter, så att Finepart
prioriteras i kundmöten och marknadsföring.

· Synas på relevanta marknadsplatser för att få rätt kundprospekt
och därmed hög verkningsgrad på försäljningsarbetet.

· Utveckla våra interna operativa processer för att skapa
förutsättningar för en expansion med lönsamhet och kvalitet i fokus.

· Skapa kundnöjdhet genom hög servicegrad och trygghet genom
leveranssäkerhet.

· Driva utvecklingen inom vårt teknikområde för att vara kundernas
första val när de investerar i mikrovattenskärning, antingen som
komplement, eller som ett nytt teknikval.

Nästa VD brev kommer i början av oktober.

Med vänlig hälsning

Lars Brodal

VD, Finepart Sweden AB

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten nedan, har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Nästa rapport

Kvartalsrapport för kvartal 3, 2018 (2018-11-30)

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Lars Brodal
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0708-911303
E-post: lars.brodal@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar
och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision.
Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att
med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som
accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012
och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/finepart/r/delarsrapport-2--den-28-augusti-201...
http://mb.cision.com/Main/14989/2601629/898045.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.