Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-14

Finepart: Kallelse till extra bolagsstämma i Finepart Sweden AB

Aktieägarna i Finepart Sweden AB, 556888-1063, kallas härmed till
extra bolagsstämma måndagen den 1 oktober 2018 kl. 10.00 i bolagets
lokaler på adressen Rinnavägen 6 i Bollebygd.

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman
ska dels senast tisdagen den 25 september 2018 vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att
delta senast onsdagen den 26 september 2018 kl. 17.00. Anmälan ska
ske per e-post till lars.brodal@finepart.com eller skriftligen till
bolagets postadress; Finepart Sweden AB, Box 99, 517 22 Bollebygd. I
anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst två st). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Inregistrering till bolagsstämman påbörjas kl. 09.30.

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för
att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara genomförd senast tisdagen den 25 september 2018, vilket
innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med
en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till
stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia på
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida, www.finepart.com, och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster i bolaget Antalet utestående aktier i bolaget
uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 179 000 st, vilket
även motsvarar 7 179 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om företrädesemission av aktier
8. Övriga frågor
9. Stämman avslutas
Beslutsförslag: Beslut om företrädesemission av aktier (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att genomföra en
företrädesemission av aktier varigenom bolagets aktiekapital ökas med
högst 538 425 SEK genom nyemission av högst 3 589 500 aktier, envar
med kvotvärde 0,15 SEK, till en teckningskurs om 2,80 SEK. Det totala
emissionsbeloppet uppgår till högst 10 050 600 SEK.

Emissionsvillkor:
i) Emissionen ska ske med företräde för befintliga aktieägare i
bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två
(2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

ii) Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt delta i emissionen ska vara fredagen den 11 oktober
2018. Även övriga investerare kan teckna i emissionen utan
företrädesrätt.

iii) För varje tecknad och tilldelad aktie ska erläggas 2,80 SEK
kontant.

iv) Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 15
oktober 2018 till och med den 30 oktober 2018. Teckning med stöd av
företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som
görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista
och betalning ska erläggas senast femte bankdagen efter det att
besked om tilldelning meddelats tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga tiden för teckning och betalning.

v) För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt
ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta
om tilldelning av aktier till annan investerare som tecknat aktier
utan stöd av företrädesrätt samt besluta om hur fördelning mellan
tecknare ska ske.

a) I första hand ska tilldelning av nya aktier, som tecknats utan stöd
av teckningsrätter, ske till sådana tecknare som även tecknat nya
aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte. För det fall tilldelning
till dessa tecknare inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro
rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för
teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

b) I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd
av teckningsrätter ske till andra tecknare som tecknat utan stöd av
teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske
fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal
nya aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

vi) De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med
den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser,
befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för
registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar
enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen finns tillgängliga
på bolagets kontor, Rinnavägen 6 i Bollebygd, och på bolagets
hemsida, www.finepart.com och skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid
bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap.
32 § aktiebolagslagen (2005:551).

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Brodal, VD
Finepart Sweden AB Telefon: 0708-911 303 E-post:
lars.brodal@finepart.com

Om Finepart Sweden AB Finepart är ett innovativt och teknikorienterat
företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning
med hög precision. Bolagets teknologi baseras på
vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck,
cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar
som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i
Bollebygd

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/finepart/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/14989/2617886/908882.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.