Du är här

2018-03-12

Finepart: Styrelsen i Finepart föreslår en riktad nyemission på 6 MSEK

Styrelsen för Finepart Sweden AB har idag, den 12 mars 2018, beslutat
om att föreslå en riktad nyemission av aktier om 6,1 MSEK.
Nyemissionen är villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om
att genomföra nyemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer
att publiceras under innevarande vecka.

Bakgrund och motiv till emissionen

Finepart har under det senaste halvåret erfarit ett stigande intresse
från marknaden avseende Bolagets maskiner för komponenttillverkning
med hög precision. Under det fjärde kvartalet 2017 erhöll Bolaget
order från såväl Google som en schweizisk tillverkare av exklusiva
klockor. Bolaget har under 2017 även tecknat agentavtal för USA,
Schweiz, Italien, Österrike, Turkiet, Storbritannien, Irland och
Frankrike. Antalet kundförfrågningar har ökat kraftigt vilket innebär
stora utmaningar för Bolaget då varje kunddialog inför en eventuell
order normalt föregås av ett flertal testskärningar av material,
framtagande av teknisk dokumentation och diskussioner kring
produkternas kapacitet.

Det kapital som nyemissionen inbringar är tänkt att användas på
följande sätt:

i) Bolaget vill göra en utökad satsning på den amerikanska marknaden genom att förstärka försäljningsorganisation. Bolaget har under det senaste halvåret genomfört ett flertal positiva kundbesök i USA och gör bedömningen att den amerikanska marknaden är synnerligen mottaglig för Fineparts teknik. Bolaget är därför angeläget om att omgående intensifiera marknadsbearbetningen i USA.

ii) Bolaget vill förstärka den svenska organisationen i syfte att öka kapaciteten för att hantera kundförfrågningar samt säkerställa leveranskapacitet av ett ökat orderflöde. Bolaget har under föregående år inte haft erforderliga resurser för att hantera den mängd kundförfrågningar som varit nödvändiga för att uppnå Bolagets försäljningsmål. Genom att öka genomflödet av kundprospekt förväntas försäljningen öka väsentligt. Det innebär att ytterligare tekniker kommr att anställas till Bolaget.

iii) Bolaget avser även att intensifiera marknadsbearbetningen i Europa genom att ingå fler agentavtal.

Villkor för den riktade nyemissionen av aktier

De huvudsakliga villkoren för styrelsens förslag till riktad emission
är som följer:

· Nyemissionen omfattar högst 1 333 000 nya aktier, vilket kan öka
Bolagets aktiekapital med högst 199 950 SEK. Vid full teckning
tillförs Bolaget 6,1 MSEK, före uppskattade emissionskostnader om
cirka 0,2 MSEK.

· Teckningskursen ska uppgå till 4,60 SEK. Teckningskursen är
fastställd genom beräkning av en volymvägd snittkurs för perioden 6
februari till och med 5 mars 2018 (5,184 SEK) reducerat med en
emissionsrabatt om elva procent.Teckningskursen har bestämts baserat
på de marknadsförutsättningar som råder samt en bookbuilding-process.
Styrelsen har därigenom säkerställt att teckningskursen är
marknadsmässig.Det bör noteras att likviditeten i Bolagets aktie är
mycket låg med stora intradagsrörelser vilket försvårar
uppskattningen av Bolagets marknadsvärde.

· Aktierna får tecknas av de tecknare, och med det antal aktier, som
anges i nedanstående förteckning. Dessa investerare har sedan
tidigare aktivt uttryckt sitt intresse till Bolagets styrelse om att
investera i Finepart och har därför kontaktats i samband med
förestående emission.

Tecknare Antal aktier Belopp (SEK)
Sonny Johansson 545 000 2 507 000
Jimmie Landerman 218 000 1 002 800
Andreas Bergström 218 000 1 002 800
Oscar Molse 110 000 506 000
Mats Lundin 66 000 303 600
Christian Berger 55 000 253 000
Peter Möller 44 000 202 400
Fredrik Valfridsson 33 000 151 800
Jenny Ståhlbom 22 000 101 200
Per-Åke Kihlberg 22 000 101 200
SUMMA 1 333 000 6 131800

Anledning till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bolagets styrelse har under flera månaders tid övervägt olika
möjligheter för en kapitalisering av Bolaget och gjort följande
överväganden:

Styrelsen hyser en stark preferens för en företrädesemission, vilket
är i linje med god sed på den svenska aktiemarknaden och är det
alternativ som förespråkas av exempelvis Aktiemarknadsnämnden och
Aktiespararnas Riksförbund. I detta fall har dock en riktad emission
bedömts som mer ändamålsenlig av de skäl som redogörs för nedan:

För att säkerställa det motsvarande kapital som föreslagna riktade
emission inbringar till Bolaget, genom en företrädesemission krävs
externa teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Styrelsen
konstaterar att det i dagens svaga finansieringsklimat är svårt att
säkerställa kapital till för Bolaget rimliga villkor. Styrelsen
uppskattar att den totala emissionskostnaden för en
företrädesemission, av motsvarande storlek som den riktade
emissionen, skulle uppgå till mellan 0,8 - 1,2 MSEK beroende av
fördelning mellan teckningsförbindelser och garantier samt
garantiernas villkor. Kostnaden för att genomföra den föreslagna
riktade emissionen uppskattas istället till cirka 0,2 MSEK, dvs.
åtminstone en fjärdedel av kostnaden för en företrädesemission. De
merkostnader som en företrädesemission medför är framförallt
kostnader för marknadsföring, upprättande av memorandum, distribution
av emissionshandlingar till aktieägarna samt garantiersättning.

En företrädesemission skulle i dagens finansieringsklimat föranleda en
teckningskurs som baseras på åtminstone 25-30 procents rabatt mot
marknadskurs. Det bör noteras att en sådan rabatt är vanligt
förekommande även vid ett mer positivt finansieringsklimat. Rabatten
skulle innebära en avsevärd utspädning för de aktieägare som inte kan
eller vill delta i en företrädesemission. I intervallet 25-30
procents rabatt på marknadskursen skulle utspädningen för en
företrädesemission som inbringar samma nettobelopp som en riktad
emission uppgå till cirka 25 procent. Motsvarande utspädning för den
föreslagna riktade emissionen uppgår till cirka 18,6 procent, dock
med fördelen att en riktad emission sker till en högre teckningskurs
än vad en företrädesemission hade kunnat genomföras. Bolaget upptog
under hösten 2017 två lån om totalt 2 MSEK vilka förfaller till
betalning i slutet av april 2018. När dessa lån har återbetalats
kvarstår medel som täcker Bolagets rörelsekapital fram till och med
juni 2018. En riktad emission tillför Bolaget kapital kring mitten av
april 2018. En företrädesemission å andra sidan, medför längre
ledtider och tillför Bolaget motsvarande kapital ungefär en månad
senare. Styrelsen ser en fördel i att säkerställa Bolagets
rörelsekapital redan inför återbetalningen av nämnda lån. Bolaget ser
även en fördel i att kunna initiera en marknadssatsning i USA och
rekrytera tekniker så snart som möjligt i en för Bolaget redan
ansträngd kapacitetssituation.

Sammantaget gör styrelsen en samlad bedömning att en riktad emission,
i dagens finansieringsklimat, medför en kapitalisering av Bolaget
till en för aktieägarna lägre marknadsrisk, lägre emissionskostnad,
kortare genomförandetid, lägre utspädning (för de aktieägare som inte
hade deltagit i en företrädesemission) och högre teckningskurs vilket
till sin helhet torde gagna även de aktieägare som inte deltar i den
riktade emissionen. Därtill poängteras att en riktad emission är
villkorad av beslut från extra bolagsstämma med kvalificerad
majoritet (två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna). Därmed bereds aktieägarna möjligheten
att lämna synpunkter på den föreslagna riktade emissionen till
Bolagets styrelse.

Aktien och aktiekapital

Vid full teckning av den riktade emissionen kommer antalet aktier i
Bolaget att öka med 1 333 000 stycken för att därefter uppgå till
totalt 7 179 000 aktier. Aktiekapitalet kommer då att öka med 199 950
SEK för att därefter uppgå till totalt 1 076 850 SEK. Den utspädning
som befintliga aktieägare utsätts för i och med den riktade
emissionen uppgår till totalt cirka 18,6 procent. Förutsatt att den
riktade emissionen godkänns av extra bolagsstämma, förväntas
emissionen registreras hos Bolagsverket kring mitten av april 2018.

VD Christian Öjmertz kommenterar

- Det senaste halvåret har varit en utmanande tid på många sätt för
Finepart, men samtidigt en spännande tid. Bolaget har aldrig tidigare
haft så positivt momentum vad gäller engagemang från såväl agenter
som potentiella kunder. Det kan tyckas vara ett angenämt problem att
få så mycket förfrågningar från kunder men det är likväl ett problem.
Det är i längden en ohållbar situation för nuvarande organisation och
vi har redan arbetat mycket hårt under en längre period. Därför är vi
mycket glada över denna möjlighet att snabbt ta in det kapital som
behövs för att hålla uppe momentum och ge våra agenter och
potentiella kunder en hög servicegrad med snabba responstider. Genom
att kunna hålla ett högre tempo i våra kunddialoger framöver räknar
vi med att nå fler avslut snabbare vilket såklart är synnerligen
positivt för våra aktieägare. Vi tror även att vår satsning på den
amerikanska marknaden har mycket goda förutsättningar att bli
framgångsrik då vi redan möter ett stort intresse från amerikanska
teknikbolag.

För ytterligare information

Christian Öjmertz

VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 070-676 33 55

E-post: christian.ojmertz@finepart.com

Denna information är sådan information som Finepart Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 mars 2018.

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar
och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision.
Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att
med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som
accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012
och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/finepart/r/styrelsen-i-finepart-foreslar-en-ri...
http://mb.cision.com/Main/14989/2470173/804150.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.