Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Fingerprint Cards AB: Bokslutskommuniké januari-december 2019

Kort om kvartalet

* Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 82,4 Mkr från
59,5 Mkr föregående kvartal
* Omsättningsökning med 8 % gentemot föregående kvartal
* En ny tunn kapacitiv sensor avsedd för sidomontering, FPC1540,
lanserades
* Fingerprints teknologi användes i världens första kommersiella
lansering av biometriska kreditkort

Fjärde kvartalet 2019

* Intäkterna uppgick till 381,4 Mkr (424,3)
* Bruttomarginalen uppgick till 23 % (21)
* EBITDA uppgick till 13,3 Mkr (8,8)
* Rörelseresultatet uppgick till -15,3 Mkr (-25,5)
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,06 Kr (-0,06)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 82,4 Mkr
(-26,1)

Januari ? december 2019

* Intäkterna uppgick till 1 458,6 Mkr (1 535,1)
* Bruttomarginalen uppgick till 23 % (0)
* EBITDA uppgick till 128,7 Mkr (-505,2)
* Rörelseresultatet uppgick till -14,4 Mkr (-771,6)
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 Kr (-2,01)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 160,4 Mkr
(274,6)
* Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2019

Kommentar från vd

Den positiva trenden inom Business Line Mobile fortsatte in i det fjärde
kvartalet, och vi ökade omsättningen med åtta procent gentemot föregående
kvartal. Vi har under året breddat vår kundbas, och vi ser även att den
kapacitiva tekniken anammas inom nya tillämpningsområden i allt större
utsträckning.

Bruttomarginalen uppgick till 23 procent, vilket är i nivå med vad vi
levererade under de tre första kvartalen 2019. Vi är dock inte nöjda med
nuvarande marginalnivå, och vår strävan efter att säkerställa en
konkurrenskraftig produktionskostnad fortgår med oförminskad styrka. En
annan viktig prioritering i detta sammanhang är att bredda verksamheten,
både i termer av nya produkter och ytterligare tillämpningsområden.
Fingerprints är alltjämt den ledande leverantören i världen inom kapacitiva
sensorer för smartphones, och vi fortsatte att stärka vår position under
det fjärde kvartalet genom att utöka vår produktportfölj. I november
lanserade vi FPC1540, en ny tunn sensor avsedd för sidomontering. Den här
sensorn fungerar väldigt väl i de senaste smartphonemodellerna, till
exempel i smartphones där skärmen täcker hela framsidan eller i vikbara
enheter. Redan i december lanserade Xiaomi två smartphonemodeller i vilka
FPC1540 är integrerad i strömknappen på sidan av enheten. Vi lanserade även
Touchless 2.0 under kvartalet. Genom att kombinera iris- och
ansiktsigenkänning erbjuder denna lösning slutanvändarna en hög
säkerhetsnivå utan att kompromissa med användarvänligheten. Vår Touchless
2.0-plattform erbjuder ett säkrare och mer kostnadseffektivt alternativ
till avancerad ansiktsigenkänning, inte bara för smartphones utan för en
rad tillämpningar i olika branscher.

Att expandera verksamheten till nya områden är en mycket viktig
prioritering för Fingerprints. Biometrin är nu på allvar på väg att göra
sitt intåg i ännu en global massmarknad: kortbetalningar. Fingerprints
produkter inom detta område är världsledande vad gäller säkerhet,
användarvänlighet och prestanda, och det är mycket glädjande att vår
T-Shape-sensor och biometriska mjukvaruplattform för betalningar används i
världens första kommersiella lansering av biometriska kreditkort. Denna
genomfördes av Cornèrcard i Schweiz i november 2019 med vår partner Thales
som leverantör av kortet. I början av 2020 tillkännagav Thales att bolagets
kort, som integrerar Fingerprints teknologi, har blivit certifierat av
Mastercard. Detta är ett betydelsefullt steg som nu gör det möjligt för
kortutgivare runt om i världen att erbjuda sina kunder biometriska
betalkort. Marknadspotentialen är på sikt mycket stor. För närvarande
produceras cirka 4 miljarder smarta betalkort varje år. Denna siffra kan
komma att öka till så många som 6-8 miljarder inom några år, i takt med att
alla utestående kort konverteras till smarta kort. Fingerprints har ett
fantastiskt utgångsläge på denna marknad, med väl etablerade samarbeten med
de ledande aktörerna längs hela värdekedjan för biometriska smarta kort:
korttillverkare och deras underleverantörer, tillverkare av säkra chip,
betalsystem och kortutgivare.

Vi följer naturligtvis rapporteringen angående coronavirusutbrottet noga
och har en hög beredskap. Vi förväntar oss en dämpande effekt på bolagets
verksamhet, men omfattningen är ännu oklar.

Christian Fredrikson, vd och koncernchef

Idag klockan 09:00 CET presenterar Fingerprints vd Christian Fredrikson
rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning
och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på fingerprints.com

.

Webbsändningen och presentationsmaterialet finns tillgängligt på
https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=158

För analytiker och media: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000
(internationella deltagare) eller 08-506 921 80 (svenska deltagare). V.g.
uppge konferens-ID 9376366.

För information, vänligen kontakta:

Christian Fredrikson, vd
 

Per Sundqvist, CFO
 

Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com
 

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com

 

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 07.00
CET.

 
 

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget
med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är
nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter,
och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och
användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För
mer information, besök vår webbplats , läs
vår blogg
, och följ oss på Twitter .
Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

   

Bilaga

* Delårsrapport Q4 2019

Författare Hugin Nyheter