Du är här

2017-09-11

Follicum: Beslut om företrädesemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen för Follicum AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande öka bolagets aktiekapital
genom en företrädesemission av aktier ("Emissionen"). Vid full
teckning i Emissionen tillförs Bolaget cirka 23 miljoner kronor före
emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom
teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till totalt 82 procent
av den initiala emissionsvolymen. Bolaget avser att kalla till en
extra bolagsstämma ("Bolagsstämman") den 27 september 2017 för
godkännande av Emissionen. Kallelsen till Bolagsstämman har
offentliggjorts i sin helhet genom ett separat pressmeddelande
samtidigt som detta pressmeddelande. Styrelsen avser även att föreslå
ett incitamentsprogram till Bolagsstämman. Villkoren för det
föreslagna incitamentsprogrammet framgår i allt väsentligt av den
offentliggjorda kallelsen.

Företrädesemissionen
Bolagets styrelse har den 11 september 2017 beslutat om att genom
Emissionen, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, öka bolagets
aktiekapital med högst 1 280 413,68 kronor genom nyemission av högst
10 670 114 aktier envar med ett kvotvärde om 0,12 kronor till en
teckningskurs om 2,20 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet
uppgår till högst 23 474 250,80 kronor. Styrelsens beslut är
villkorat av att Bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om
Emissionen. Styrelsen för Bolaget föreslår att Bolagsstämman
godkänner styrelsens beslut den 11 september 2017.

Syftet med Emissionen är att fortsätta finansiera Bolagets
affärsutveckling, vilket framförallt omfattar klinisk utveckling i
fas 2 med FOL-005 samt utveckling av en användarvänlig beredningsform
av FOL-005.

Emissionen ska enligt styrelsens beslut genomföras på följande
villkor. Bolagets aktiekapital ska genom Emissionen ökas med högst 1
280 413,68 kronor genom nyemission av högst 10 670 114 aktier
("Aktier") i Bolaget med ett kvotvärde om 0,12 kronor per Aktie.
Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya Aktierna,
varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till två (2)
teckningsrätter och tre (3) teckningsrätter ska berättiga till
teckning av en (1) ny Aktie. Teckningskursen ska vara 2,20 kronor per
Aktie. Vid full teckning uppgår det totala emissionsbeloppet till 23
474 250,80 kronor. Avstämningsdagen för fastställande av vilka
aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya
Aktier ska vara den 4 oktober 2017. Teckning av Aktier ska ske under
tiden från och med den 6 oktober 2017 till och med den 20 oktober
2017 och såvitt avser garanternas teckning av Aktier enligt
garantiavtal, under tiden från och med den 6 oktober 2017 till och
med den 27 oktober 2017. Teckning av Aktier med företrädesrätt (det
vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig
betalning. Teckning av Aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan
utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen
ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

Emissionen medför en utspädning om maximalt cirka 40 procent av
Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Denna utspädning har
beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras
dividerat med det totala antalet aktier och röster efter sådan
emission.

Om samtliga Aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning av Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid
tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat Aktier
med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla
full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning
med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom
lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat
Aktier i Emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall
dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i
förhållande till det antal Aktier som var och en har tecknat och, om
detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand
ske till garanterna i förhållande till storleken av de ställda
garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Betalning för Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska
erläggas senast fyra dagar efter utfärdande av besked om tilldelning.
Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
Betalning för tecknade Aktier ska erläggas kontant. Det erinras
emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de
förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

De nya Aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
Aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de
mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med
registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller
på grund av andra formella krav.

Bolaget kommer att offentliggöra ett emissionsmemorandum innan
teckningsperioden i företrädesemissionen inleds med tidplan och
fullständig beskrivning av Emissionen och Bolaget enligt Aktietorgets
noteringsavtal.

Incitamentsprogram
Styrelsen i Bolaget har föreslagit ett incitamentsprogram till
Bolagsstämman. Information om incitamentsprogrammet kommer att
pressmeddelas samtidigt som kallelsen till Bolagsstämman
pressmeddelas. Villkoren för det föreslagna incitamentsprogrammet
framgår i allt väsentligt av den offentliggjorda kallelsen.

Allmän information
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel i eller till investerare i USA,
Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika och
erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något
sådant kommunikationsmedel i eller från investerare i USA, Kanada,
Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer
inte denna information avseende Emissionen att sändas eller på annat
sätt tillhandahållas i eller till investerare i USA, Kanada, Japan,
Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller
distribueras på liknande sätt. Tvist med anledning av denna
information skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol
exklusivt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 september 2017.

Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och
Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein,
osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid
tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och
modifierade delvis aminosyrorsekvensen, vilket generade Follicums
läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både
kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första
kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund
och noterades på AktieTorget 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/beslut-om-foretradesemission-under-...
http://mb.cision.com/Main/12117/2344183/720897.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.