Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-18

Follicum: BioStock-artikel: Follicums SAB vägleder bolagets diabetesprojekt

BioStock publicerade den 18 september 2019 en artikel om Follicum, som
återges nedan i sin helhet.

De senaste åren har peptidspecialistbolaget Follicum expanderat sitt
verksamhetsområde genom att etablera ett projekt inom diabetes.
Projekt inleddes i maj 2017 och en kandidatpeptid valdes i januari i
år. I somras avancerade projektet ytterligare då man inrättade ett
vetenskapligt råd för att understödja och optimera bolagets forskning
inom diabetesområdet. Rådet har nu hållit sitt första möte och
BioStock har talat med Anna Hultgårdh, medgrundare av Follicum
tillika rådets ordförande, för att höra om dess arbete.

Follicums (http://follicum.se/) diabetesprojekt är det lyckade
resultatet av en oväntat upptäckt. När bolaget grundades låg fokus
helt på behandling av oönskat håravfall, alopecia. Men när Follicum,
tillsammans med forskare från Lunds Universitet, genomförde
prekliniska studier av verkningsmekanismen för sina befintliga
substanser upptäckte en oväntad effekt på frisättning av insulin.
Data visade att en peptid som liknade kandidaten för alopecia hade
potential att spela en nyckelroll i behandlingen av diabetes. Därmed
var grunden lagd för ytterligare ett projekt för Follicum - ett
diabetesprojekt.

Stöd från tunga aktörer
Snart väcktes intresset hos några av de största aktörerna på
läkemedelsmarknaden. Endast ett par månader efter att projektet
initierats mottog forskargruppen, under ledning av professor Jan
Nilsson, 400 000 DKK från Novo Nordisk Foundation för att genomföra
prekliniska studier. Sedan dess har man erhållit ytterligare ett
anslag från Novo Nordisk Foundation, då på 1 miljon DKK.

Follicum och Novo Nordisk Foundation ingår dessutom, tillsammans med
tungviktare såsom Pfizer och Johnson & Johnson Innovation, i
diabetesprojektet LUDC-IRC. Projektet leds från Lunds Universitets
Diabetes Center (LUDC) och finansieras av Stiftelsen för Strategisk
Forskning.

Val av läkemedelskandidat
Follicum hade alltså redan konstaterat att bolagets peptider
förbättrade insulinfrisättning och djurstudier skulle sedermera visa
att de dessutom hade en glukossänkande effekt samt visade potential
att fördröja insjuknandet i typ 1-diabetes. I slutet av 2018 valde
bolaget att bredda sin patentansökan för diabetesprojektet då nya
experimentella studier visat att de optimerade peptiderna har en
skyddande och bevarande effekt på betaceller som utsatts för
långvarig exponering av höga glukoskoncentrationer.

I februari i år tog projektet ett stort steg framåt då Follicum
meddelade att man valt ut en peptid som läkemedelskandidat. Denna ska
nu genomgå prekliniska studier rörande effekt och säkerhet med målet
att påbörja kliniska fas I studier under 2020. Man har dessutom valt
tre uppföljningskandidater som utvärderas parallellt med
huvudkandidaten.

»Vår förväntan är att rådets samlade expertis ska hjälpa oss att driva
projektet så bra som möjligt« - Professor Anna Hultgårdh

Välmeriterat SAB stärker diabetesprojektet
Follicums diabetesprojekt har gått från klarhet till klarhet och i
juni lades ännu en viktig pusselbit då bolaget meddelade att man
inrättat ett vetenskapligt råd, ett s.k. Scientific Advisory Board
(SAB). Rådet består av fem välmeriterade forskare med lång
internationell erfarenhet av forskning inom diabetes och dess
följdsjukdomar.

Syftet med bolagets diabetes-SAB är att stärka Follicums kompetens och
kliniska expertis samt att förstärka kunskapsöverföringen från
akademisk forskning till bolagets projekt. Läs mer
(https://www.biostock.se/2019/06/erfaret-vetenskapligt-rad-starker-follic...).

Rådets ordförande är Follicums medgrundare och styrelseledamot,
professor Anna Hultgårdh, som är expert inom kärlväggsbiologi. Efter
att rådet hållit sitt första möte i mitten av september tog BioStock
chansen att ställa ett par frågor till Hultgårdh om vad det utmynnade
i.

Anna Hultgårdh, kan du först och främst utveckla bakgrunden till
varför ni har inrättat en SAB för ert diabetesprojekt?

- Follicum har stor erfarenhet av att utveckla peptidbaserade
läkemedelsprojekt, men diabetes är relativt nytt för oss och det är
ett komplext område. Vi har därför valt att ta hjälp av erfarna
internationella rådgivare som i egenskap av specialister inom olika
delar av just diabetesområdet har möjlighet att bidra med mycket
värdefull kunskap.

- Vår förväntan är att rådets samlade expertis ska hjälpa oss att
driva projektet så bra som möjligt utifrån flera olika aspekter -
dels forskningsmässigt och dels att projektet motsvarar våra partners
förväntningar på ett differentierat projekt vilket i slutändan leder
till att våra resultat är till gagn för patienterna.

»Vi sitter inne med unika resultat som i nuläget inte kan
offentliggöras. De främsta skälen är att vi inte vill avslöja för
konkurrenter vad vi gör och vilka data vi har samt att mycket av den
information vi tar fram kan användas för att skapa ytterligare
patent.«

Ni har just haft ert första möte. Kan du avslöja något om vad som
diskuterades?

- Huvuddelen av det som vi diskuterade går inte att avslöja i detalj.
Vi sitter inne med unika resultat som i nuläget inte kan
offentliggöras. De främsta skälen är att vi inte vill avslöja för
konkurrenter vad vi gör och vilka data vi har samt att mycket av den
information vi tar fram kan användas för att skapa ytterligare
patent.

- Vad jag kan avslöja är att vi ägnade mycket tid åt att diskutera hur
vi kan säkerställa att våra peptider är differentierade gentemot
dagens diabetesbehandlingar, samt vilka metoder och modeller som kan
användas för att åskådliggöra peptidernas unika egenskaper på bästa
sätt.

- Vi fick också värdefulla kommentarer kopplade till de resultat som
redovisades under mötet. Rådet var mycket imponerade bland annat av
det arbete som hittills gjorts vad gäller identifikationen och
verifieringen av de receptorer som Follicums läkemedelskandidater
binder till. Baserat på dessa fynd fick vi betydelsefulla råd om
uppföljningsstudier för att undersöka verkningsmekanismen vidare.
Därtill diskuterades resultaten av de in vivo-studier som Follicum
genomfört och hur dessa intressanta data bäst kan undersökas i
uppföljningsstudier.

»Det primära intrycket var att vi nu har verifierat vårt
diabetesprojekt och erhållit vägledning och idéer för hur projektet
kan stärkas.«

Hur skulle du vilja sammanfatta de huvudintryck som du tar med dig
efter detta inledande möte?

- Stämningen på mötet var mycket god, och för Follicums del var det
mycket givande. Det primära intrycket var att vi nu har verifierat
vårt diabetesprojekt och erhållit vägledning och idéer för hur
projektet kan stärkas. Detta gäller inte minst i vilken omfattning vi
behöver vässa både forskningsplanen och den kommande
utvecklingsplanen för att visa att vår läkemedelskandidat är unik
jämfört med andra konkurrerande projekt.

- Den samlade bilden är att våra rådgivare är imponerade av Follicums
arbete så här långt men att vi nu behöver fokusera och intensifiera
våra ansträngningar för att förmedla ett tydligt budskap om
peptidernas funktion och tänkta användningsområde till våra
potentiella partners.

»Rådet har kunnat bidra med mycket specifik rådgivning inom ett
väldigt brett område och vi ser redan nu att den vägledningen vi har
fått på detta första möte kommer att bygga stort värde för Follicum
framgent.«

Utkristalliserades några specifika styrkor i rådets samlade kompetens
som du tror kommer kunna gynna Follicums diabetesprojekt, och i så
fall hur?

- Medlemmarna av SAB:en har olika erfarenheter och styrkor. Den
samlade kompetensen sträcker sig från de molekylära mekanismerna i
betacellen och preklinisk forskning, via behandlingsformer för både
typ-1 och typ-2 diabetes, till marknadsstrategier för små och stora
biotechbolag. Rådet har därmed kunnat bidra med mycket specifik
rådgivning inom ett väldigt brett område och vi ser redan nu att den
vägledningen vi har fått på detta första möte kommer att bygga stort
värde för Follicum framgent.

Tidigare i år valde ni läkemedelskandidat inom projektet. Denna
genomgår just nu ett prekliniskt program som utvärderar dess säkerhet
och effekt. Kan du gå in i lite mer detalj kring hur detta går till
och vad syftet är med respektive delstudie?

- Inom diabetesområdet generellt är innovationsgraden just nu ganska
låg. Många utvecklingsprojekt är baserade på befintliga
verkningsmekanismer och molekyler, t.ex. GLP-1. Vår
läkemedelskandidat är vald ur en helt ny klass av peptider som
sannolikt har ett för diabetes helt unik funktion.

- Vårt prekliniska program syftar till att förstärka befintliga data
vad gäller både fysiologiska och molekylära verkningsmekanismer. Vi
genomför nu en rad studier - vedertagna inom diabetesfältet - som ska
särskilja vår läkemedelskandidat gentemot befintliga preparat och
konkurrerande projekt. Förutom att visa på vår kandidats unika
egenskaper, är studierna designade för att bekräfta att det är en
säker substans. Eftersom våra potentiella partners söker efter
produkter med hög innovationsnivå är det viktigt att vi kan visa vad
som skiljer oss från våra konkurrenter samt hur produkten kan komma
patienten till nytta.

Förutom den valda läkemedelskandidaten har ni ju valt ut tre
uppföljningskandidater med individuella effektprofiler som skiljer
sig från huvudkandidaten. Dessa ämnar ni utvärdera parallellt med
diabeteskandidaten, men som förebyggande insats mot andra
diabetesrelaterade komplikationer. Vad innebär det egentligen och hur
ser framtidsplanen ut för dem?

- Vi vill säkerställa att vi inte läggar alla ägg i en korg och
studerar därför parallellt andra peptider med lite olika profiler.
Det kan i bästa fall leda till ytterligare unika substanser med
användningsområden som skiljer sig från varandra. Det kan inte
uteslutas att det i slutändan kan resultera i mer än ett läkemedel.

»Medlemmarna har utifrån sina olika kompetensområden kommit med
förslag på vilka ytterligare studier som bör genomföras samt
attraktiva och kostnadseffektiva lösningar för hur bolaget på bästa
sätt ska kommersialisera detta projekt.«

Avslutningsvis, vad är SAB:ens intryck av Follicums diabeteskandidat
baserat på dess långa erfarenheter av liknande kandidater i detta
utvecklingsstadium?

- Rådgivarnas intryck så här långt är att man ser en stor potential
för peptiderna, baserat på att de skiljer sig från befintliga
preparat beträffande verkningsmekanismen. Medlemmarna har utifrån
sina olika kompetensområden kommit med förslag på vilka ytterligare
studier som bör genomföras samt attraktiva och kostnad...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.