Du är här

2018-08-23

Follicum: Follicum Halvårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2018-01-01 - 2018-06-30)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 160 TSEK (18 TSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 328 TSEK (-7
615 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,51 SEK (-0,48 SEK).
· Soliditeten uppgick till cirka 78,7% (87,3 %).
Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30) inom parantes jämförelse med
samma period förra året

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 150 TSEK (11 TSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 504 TSEK (-3
942 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,27 SEK (-0,25 SEK).
Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 28 121 566
aktier per 2018-06-30 (fg år 16 005 172 aktier).

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· Med "Follicum" eller "Bolaget" avses Follicum AB (org.nr:
556851-4532).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

· Follicum tillkännager den 23 april 2018 att mer än hälften av
patienterna rekryterats i Bolagets fas IIa-studie.

· Follicum kallar till årsstämma vilken hölls på Bolagets kontor,
Scheelevägen 22 i Lund, den 30 maj 2018. Kommunikén finns tillgänglig
på Bolagets hemsida, www.folicum.com.

· Follicum meddelar den 14 maj 2018 att Bolaget skickat in en
förstärkt patentansökan gällande sitt diabetesprojekt.

· Follicum föreslår den 18 maj 2018 en företrädesemission av units
(aktier och teckningsoptioner) vilken kan tillföra Bolaget maximalt
cirka 31 MSEK.

· Follicum kallar till extra bolagsstämma, vilken hölls den 4 juni
2018 på Bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Kommunikén finns
tillgänglig på Bolagets hemsida, www.folicum.com.

· Follicum meddelar den 4 juni 2018 att fas IIa-studien med FOL-005
fullrekryterats.

· Follicum offentliggör den 15 juni 2018 prospekt med anledning av
Bolagets företrädesemission.

· Follicum meddelar den 26 juni 2018 att en ny topikal formuleringen
av peptiden FOL-005 för behandling av håravfall är utvecklad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Follicum meddelar den 9 juli 2018 att Bolagets företrädesemission
tecknats till 118 procent. Follicum tillförs 15,5 MSEK före
emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK. Vid
fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna tillförs
Bolaget ytterligare 15,5 MSEK före emissionskostnader, under Q1-2019.

· Follicum tillkännager den 31 juli 2018 att Bolaget erhållit
"Notice of Allowance" från det amerikanska patentverket för utökat
skydd av produktkandidaten FOL-005.

VD Jan Alenfall kommenterar
Under första halvåret 2018 har vi arbetat intensivt med att rekrytera
patienter till den nya fas II-studien med FOL-005 för stimulering av
hårväxt samt att generera nya prekliniska data för att stärka vårt
patent inom diabetesprojektet. Patientrekryteringen i hårstudien har
gått över förväntan och samtliga patienter var, helt enligt plan,
inkluderade i början av juni månad. Patienterna har behandlats tre
gånger i veckan under tre månaders tid. De första resultaten i
studien är planerade att redovisas under det fjärde kvartalet i år.

Parallellt med studien har vi arbetat med att utveckla och utvärdera
tre olika typer av beredningsformer av FOL-005 för lokal
appliceringen på huden. I slutet av juni kunde vi meddela att en av
de tre topikala formuleringarna som vi har utvecklat väl motsvarar
kraven avseende stabilitet och transport av FOL-005 till hårsäcken.
Den nya formuleringen är en kosmetiskt tilltalande produkt som kommer
att optimeras för tillverkning i större skala för användning i
kommande kliniska fas II-studier. Sammantaget är vi mycket nöjda med
att ha utvecklat en formulering som har de egenskaper som
eftersträvas för en kommersiell produkt inom detta segment och vi ser
fram emot att starta en uppföljande fas II-studie för att bekräfta
effekten på hårväxt med den nya formuleringen, givet att den nu
pågående studien redovisar positiva resultat.

Inom diabetesprojektet har våra patenterade peptider, i prekliniska
studier, visat intressanta effekter på frisättningen av insulin.
Projektet avancerar snabbt och efter de positiva prekliniska
resultaten skickade vi under våren in en förstärkt patentansökan.
Omkring årsskiftet 2018/2019 planerar vi att välja en
läkemedelskandidat för att därefter inleda förberedelser för att
kunna starta en fas I-studie inom diabetes. Med anledning av att vi
vill accelerera diabetesprojektet ytterligare, genomförde vi under
juni/juli en fullt säkerställd företrädesemission med vidhängande
teckningsoptioner för att täcka Bolagets kapitalbehov de kommande 18
månaderna. Merparten av kapitalet skall användas för att driva
diabetesprojektet vidare där ett flertal in vivo studier kommer att
genomföras under hösten. Företrädesemissionen övertecknades till 118
procent vilket är mycket glädjande och jag vill passa på att tacka
samtliga som deltog i emissionen.

Vår målsättning är att skapa ett internationellt attraktivt bolag med
en differentierad produktportfölj med möjlighet att utlicensiera,
söka partnerskap eller sälja hela eller delar av Bolagets
läkemedelsprojekt efter genomförda kliniska fas II-studier. Med
projekt inom både hårtillväxt och diabetes har den potentiella
marknaden för Follicum utökats markant, då det finns stora globala
patientbehov för båda indikationerna. Jag är entusiastisk över
Follicums kommande period, vilken kommer att innebära ett fortsatt
högt utvecklingstempo för våra två projekt.

Jan Alenfall - VD, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje
kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

· Delårsrapport 3, 2018 2018-11-22
· Bokslutskommuniké för 2018 2019-02-21

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av halvårsrapport
Lund, den 23 augusti 2018
Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och
utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde
är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd
klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten
FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny
peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska
modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige.
Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI.
www.follicum.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/follicum-halvarsrapport-2018-01-01-...
http://mb.cision.com/Main/12117/2598804/896058.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.