Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Follicum: Follicum Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2019-10-01 - 2019-06-30)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 10 TSEK (160 TSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till --11 746 TSEK
(-14 328 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,17 SEK (-0,51 SEK).
· Soliditeten uppgick till cirka 77,3 (78,7 %).
Andra kvartalet (2019-04-01 - 2019-06-30)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 4 TSEK (150 TSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 644 TSEK (-7
504 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,10 SEK (-0,27SEK).
Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 606 769
aktier per 2019-06-30 (28 121 566).

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· Med "Follicum" eller "Bolaget" avses Follicum AB (org.nr:
556851-4532).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Follicum meddelar den 29 april 2019 att Bolaget ansökt om patent
för en ny topikal formulering av FOL-005 mot håravfall.

· Follicum kallar den 3 maj 2019 till årsstämma.
· Follicum erhåller den 8 maj 2019 breddat patentgodkännande i
Europa för FOL-005.

· Follicum AB offentliggör den 15 maj 2019 årsredovisningen för
2018, fullständig årsredovisning finns tillgänglig på Bolagets
hemsida (www.follicum.com).

· Follicum meddelar den 23 maj 2019 att Bolaget beslutat att
genomföra en kapitalisering om totalt cirka 56 MSEK fördelat på en
riktad nyemission om 25 MSEK, samt en företrädesemission om cirka 31
MSEK.

· Follicum publicerar den 23 maj 2019 kallelse till extra
bolagsstämma i Follicum AB.

· Follicum publicerar den 5 juni 2019 en kommuniké från årsstämman i
Follicum AB. Kommunikén finns tillgänglig att läsa på Bolagets
hemsida (www.follicum.com).

· Follicum meddelar den 10 juni 2019 att Bolaget inrättat ett
Scientific Advisory Board inom diabetesområdet.

· Follicum publicerar den 10 juni 2019 en kommuniké från den extra
bolagsstämman i Follicum AB. Kommunikén finns tillgänglig på Bolagets
hemsida (www.follicum.com).

· Follicum rapporterar den 13 juni 2019 att Dr. Chrysostomi Gialeli
har rekryterats för en heltids postdoc-tjänst under 2 år för att
ytterligare undersöka funktion och verkningsmekanism hos Follicums
olika peptider. Tjänsten finansieras av LUDC-IRC-konsortiet, lett
från Lunds universitet.

· Follicum meddelar den 17 juni 2019 att Bolaget haft ett
framgångsrikt möte med det tyska läkemedelsverket angående
förberedelser för topikal fas II skalpstudie.

· Follicum offentliggör den 18 juni 2019 prospekt med anledning av
den stundande företrädesemissionen. Prospektet finns tillgängligt på
Bolagets hemsida (www.follicum.com).

· Follicum meddelar den 26 juni 2019 att större aktieägare planerar
att föreslå Carl-Johan Spak till ny styrelseledamot i Follicum.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Follicum meddelar den 10 juli 2019 att Bolagets kapitalisering är
fulltecknad och Bolaget tillförs cirka 56 MSEK.

· Follicum meddelar den 11 juli 2019 att Bolaget erhållit ett
godkännande av patentansökan gällande stimulering av hårtillväxt i
Korea.

VD Jan Alenfall kommenterar
När vi nu lämnar det andra kvartalet 2019 bakom oss kan vi blicka
tillbaka på flera viktiga och värdeskapande händelser för Follicum.
Det senaste kvartalet har sannerligen varit präglat av positiva
nyheter, och vi ser med spänning fram emot det fortsatta arbetet med
vår forskningsportfölj.

Arbetet med Follicums hårprojekt och dess unika topikala formulering
av FOL-005 har under det andra kvartalet fortskridit med flera
positiva resultat. Vi genomförde tidigare i år en in vivo-studie med
den topikala formuleringen i en etablerad hårväxtmodell i möss. De
positiva resultat som denna studie gav oss är mycket viktiga eftersom
vi fick bevis för att behandling med den nya formuleringen fungerar
med en tydlig stimulering av hårtillväxt. Det är därför glädjande att
kunna konstatera att vi under det senaste kvartalet erhållit ett
officiellt patentgodkännande avseende vår breddade patentansökan för
stimulering av hårtillväxt från Europapatentverket. Detta godkännande
innebär att vi får ett bredare skydd på den viktiga och stora
Europamarknaden, samtidigt som vi fortsätter att kontinuerligt arbeta
med att bredda vår patentportfölj på andra marknader.

Under det senaste kvartalet har vi i enlighet med tidigare
kommunicerad tidsplan förberett ett bakgrundsdokument för
vetenskaplig diskussion med den tyska läkemedelsmyndigheten BfArM.
Det är med glädje vi kan konstatera att mötet med myndigheten gav oss
klartecken till att det föreslagna paketet av kompletterande
toxstudier är tillräckliga för att kunna starta den nya kliniska
studien. Diskussionerna var konstruktiva och vi har för avsikt att
lämna in ansökan om start av PoC fas IIa-studien med den nya topikala
formuleringen under hösten 2019, vilket är i linje med den tidigare
kommunicerade tidsplanen. Arbetet med FOL-005 befinner sig i en
spännande fas och vi ser fram emot de kommande månaderna. Efter
periodens slut fick vi officiellt ett patentgodkännande gällande
stimulering av hårtillväxt i Korea, vilket är en strategiskt viktig
marknad för Bolaget.

Även inom diabetesprojektet kan vi konstatera att vi nått flera
viktiga strategiska milstolpar under det andra kvartalet. Vi har
förstärkt vår kompetens och vår kliniska expertis med ett
internationellt meriterat Scientific Advisory Board, där den
sammanlagda expertisen hos medlemmarna kommer att ge oss en
utomordentlig vetenskaplig support, samt även vägleda oss i den
fortsatta utvecklingen av projektet. En viktig aspekt av detta är
också att generera resultat av kommersiellt värde. Rådet består av
fem internationellt erfarna och välrenommerade experter med lång
erfarenhet inom forskningsområden fokuserade på diabetes. Vi är också
mycket glada över att Dr. Chrysostomi Gialeli rekryterats för en
heltids postdoc-tjänst under 2 år för att ytterligare undersöka
funktioner och verkningsmekanismer hos Follicums olika peptider, en
tjänst som till 100 % finansieras av LUDC-IRC-konsortiet. Att få
tillgång till hennes stora expertis inom studier av biologiska
verkningsmekanismer kommer att vara särskilt värdefullt, och vi
förväntar oss att hennes forskning kommer att bidra till att utveckla
projektet ytterligare. Detta visar på hur Follicums arbete kring
diabetesprojektet befinner sig i en spännande fas och vi kommer att
fortsätta arbeta långsiktigt och strategiskt i den fortsatta
utvecklingen av projektet.

Under det andra kvartalet genomförde Follicum en kapitalresningsrunda
med en riktad emission samt en företrädesemission genom vilka vi
erhöll cirka 56 MSEK. Vi vill tacka samtliga som deltog i
emissionerna och är väldigt glada att det finns ett stort förtroende
för Follicum både bland nya och befintliga ägare. De nya ägarna som
tillkommit ger ytterligare strategisk styrka till vår verksamhet, och
vi kan nu fortsätta vår satsning för att med full kraft utveckla båda
projekten.

Jan Alenfall - VD, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje
kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

· Delårsrapport 3, 2019 2019-11-21
· Bokslutskommuniké, 2019 2020-02-20

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 29 augusti 2019

Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och
utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde
är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd
klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten
FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny
peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska
modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige.
Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI.
www.follicum.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/follicum/r/follicum-halvarsrapport-2019-01-01...
https://mb.cision.com/Main/12117/2890874/1097184.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.