Du är här

2017-08-24

Follicum: Halvårsrapport 2017-01-01--2017-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 18 TSEK (26 TSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 629 TSEK (-8
972 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,48 SEK (-0,56 SEK).
· Soliditeten uppgick till cirka 87,3% (96 %).
Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 11TSEK (14 TSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 956 TSEK (-3
702 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,25 SEK (-0,23 SEK).
Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 16 005 172
aktier per 2017-06-36. (fg år 16 005 172 aktier).

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
· Med "Follicum" eller "Bolaget" avses Follicum AB (org.nr:
556851-4532).

Väsentliga händelser under andra kvartalet
I början av april 2017 publicerades Bolagets årsredovisning för
räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen blev då tillgänglig via
Bolagets (www.follicum.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se)
respektive hemsidor.

Den 10 april 2017 rapporterade Follicum att den nyligen avslutade
kliniska fas I/IIa-studien visat en stimulering av hårväxt.

Den 11 april 2017 informerade Follicum om förslag angående
styrelseförändringar inför årsstämman. Förslaget innebar att
styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen
styrelsesuppleant, samt att Fredrik Buch, Lars H. Bruzelius, Jürgen
Heitmann och Anna Hultgårdh Nilsson omväljs som styrelseledamöter
samt att Elisabeth Svanberg nyväljs som styrelseledamot. Claus
Asbjørn Andersson har avböjt omval som styrelseledamot.

Den 8 maj 2017 meddelade Follicum att Bolaget utökar forskningsarbetet
till att även omfatta diabetes. Follicum har lämnat in patentansökan
som avser substanser modifierade utifrån mänskliga proteiner.
Upptäckten gjordes vid prekliniska studier av verkningsmekanismen för
befintliga substanser. Studierna visade positiv effekt på frisättning
av insulin.

Den 22 juni 2017 meddelade Follicum att datainmatning och bearbetning
av resultaten från den kliniska studien pågick och beräknades vara
avslutade i början av Q3 2017. Den smärre förseningen beror på
operationella aspekter kring mängden data och påverkar inte
slutrapporteringen av studien, vilken fortsatt är beräknad att ske
enligt plan, efter sommaren.

Den 26 april 2017 hölls årsstämma i Follicum. Stämman beslutade om
styrelseförändringar i enlighet med ovanstående förslag. Därutöver
beslutade stämman bland annat om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier. Stämmokommuniké finns att tillgå på
Bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 31 juli 2017 meddelade Follicum att Bolaget erhållit de
slutgiltiga resultaten från den avslutade kliniska fas I/IIa-studien.
Resultaten efter den tremånadersuppföljningsperiod som följt efter
avslutad behandling med FOL-005 visar att hårväxten har återgått till
ursprungsnivåerna. Resultaten bekräftar därmed att Follicums
läkemedelskandidat FOL-005 stimulerar hårväxt under
behandlingsperioden.

VD Jan Alenfall kommenterar
Periodens huvudaktivitet har utgjorts av sammanställning av data från
studien för att dels kunna förmedla tremånadersuppföljningen men även
därefter kunna slutrapportera studien efter sommaren. I slutet av
juli kunde vi rapportera att studien i sin helhet avslutats och att
resultaten efter tremånadersuppföljningen visar att säkerhetsprofilen
för FOL-005 är mycket god. Det bekräftas efter uppföljningsperioden
även att Follicums läkemedelskandidat FOL-005 är väl tolererad och
har en behandlingseffekt som stimulerar hårväxt. Cirka 2 % av
ökningen av hårväxten kvarstår efter tre månader utan behandling
vilket ska jämföras med en ökning om cirka 8 % direkt efter avslutad
behandling med FOL-005. Slutresultaten som visar att endast en del av
den hårstimulerande effekten kvarstod när deltagarna inte erhöll vår
behandling var förväntade. Den kliniska studien har i sin helhet
visat att behandling med FOL-005 är säker och ger en god effekt
trots att vi inte har utvecklat en slutlig formulering och inte har
en färdig dosering.

"Det bekräftas efter uppföljningsperioden även att
Follicums läkemedelskandidat FOL-005 är väl tolererad och har en
behandlingseffekt som stimulerar hårväxt."

Ett spännande besked vi lämnat under kvartalet är att Follicums
forskningsarbete nu även omfattar diabetes och att vi lämnat in en
patentansökan inom sjukdomsområdet. Att utvidga arbetet till denna
indikation var inte något vi initialt planerat, utan ett fynd som
gjordes i samband med prekliniska studier för att undersöka
verkningsmekanismen för befintliga substanser. Studierna visade
positiv effekt på frisättning av insulin. Den patentansökan vi lämnat
in avser flera substanser modifierade utifrån mänskliga proteiner. Vi
arbetar kontinuerligt vidare med vår patentportfölj - något som är
mycket betydelsefullt för att stärka vår position i framtiden.
Follicum ingår som tidigare kommunicerat i ett diabetesprojekt
tillsammans med ett antal namnkunniga parter, däribland Novo Nordisk,
Pfizer och Johnson & Johnson Innovation. Projektet har tilldelats ett
anslag om upp till 100 MSEK fördelat över flera år. Även om Follicums
del i projektet är begränsad är vi mycket glada att vara en del av
denna viktiga forskning och samtidigt är det en tillgång att få
arbeta med den här typen av aktörer. Detta samarbete kan förse oss
med värdefull kunskap om verkningsmekanismerna och tillgång till nya
djurmodeller. Det ger mycket goda möjligheter att knyta viktiga
kontakter inom branschen.

"Follicum ingår som tidigare kommunicerat i ett diabetesprojekt
tillsammans med ett antal namnkunniga parter, däribland
Novo Nordisk, Pfizer och Johnson & Johnson Innovation."

Slutligen kan nämnas att våra studier kring formulering och
verkningsmekanism fortlöper enligt plan. Sammantaget ger dessa
studier och resultat en god grund för den fortsatta utvecklingen av
FOL-005 i nästa steg av produktutvecklingen och framtida kliniska
studier.

Jan Alenfall - VD, Follicum AB

Denna information är sådan information som Follicum AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/halvarsrapport-2017-01-01-2017-06-3...
http://mb.cision.com/Main/12117/2332264/713306.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.