Du är här

2017-09-11

Follicum: Kallelse till extra bolagsstämma i Follicum AB

Aktieägarna i Follicum AB, org.nr 556851-4532, kallas härmed till
extra bolagsstämma onsdagen den 27 september 2017 kl. 14.00 på
Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 21 september 2017, och

· anmäla deltagandet till bolaget senast torsdagen den 21 september
2017 skriftligen till Follicum AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund.
Anmälan kan också göras per telefon till 046-19 21 97 eller per
e-post till info@follicum.com. I anmälan bör uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2). För att underlätta
inpassering vid stämman bör anmälan i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 september 2017.
Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.follicum.com från och med den 13 september 2017 och skickas med
post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 16 005 172 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
8. Beslut om Pontus Dunérs förslag om emission av teckningsoptioner
2017/2020 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

9. Stämman avslutas
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
(punkt 7)

Styrelsen för Follicum AB (publ) ("Bolaget") föreslår att
bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 11 september 2017 om
att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 1
280 413,68 kronor genom nyemission av högst 10 670 114 aktier envar
med ett kvotvärde om 0,12 kronor till en teckningskurs om 2,20 kronor
per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 23 474
250,8 kronor. Styrelsens beslut är villkorat av bolagsstämmans
efterföljande godkännande. Företrädesemissionen ska genomföras på
följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 280 413,68 kronor genom
nyemission av högst 10 670 114 aktier ("Aktier") i bolaget med ett
kvotvärde om 0,12 kronor per Aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya
Aktierna, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till två (2)
teckningsrätter och tre (3) teckningsrätter ska berättiga till
teckning av en (1) ny Aktie.

3. Teckningskursen ska vara 2,20 kronor per Aktie. Vid full teckning
uppgår det totala emissionsbeloppet till 23 474 250,8 kronor.

4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya Aktier ska vara den 4
oktober 2017.

5. Teckning av Aktier ska ske under tiden från och med den 6 oktober
2017 till och med den 20 oktober 2017 och såvitt avser garanternas
teckning av Aktier enligt garantiavtal, under tiden från och med den
6 oktober 2017 till och med den 27 oktober 2017.

6. Teckning av Aktier med företrädesrätt (det vill säga med
utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning.
Teckning av Aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan
utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen
ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

7. Om samtliga Aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning av Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid
tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat Aktier
med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla
full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning
med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom
lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat
Aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall
dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i
förhållande till det antal Aktier som var och en har tecknat och, om
detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand
ske till garanterna i förhållande till storleken av de ställda
garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

8. Betalning för Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska
erläggas senast fyra dagar efter utfärdande av besked om tilldelning.
Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

9. Betalning för tecknade Aktier ska erläggas kontant. Det erinras
emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de
förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

10. De nya Aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att Aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken.

11. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om
de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med
registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller
på grund av andra formella krav.

Beslut om Pontus Dunérs förslag om emission av teckningsoptioner med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 2017/2020 (punkt 8)

Aktieägaren Pontus Dunér föreslår att bolagsstämman i Follicum AB,
org.nr 556851-4532, beslutar att ge ut högst 640 000
teckningsoptioner enligt i huvudsak på följande villkor:

· Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska utge högst 640 000 teckningsoptioner. Varje
teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i
bolaget.

· Teckningsrätt
Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer
("Optionsinnehavare"), och med den fördelning, som anges nedan.
Teckning och förvärv av teckningsoptioner kan även ske genom av dessa
personer helägda bolag.

Deltagare Kategori Antal teckningsoptioner
Jan Alenfall Verkställande Direktör 400 000
Gunnar Gårdemyr CBM 160 000
Maria Ekblad Dir. R&D 80 000
Totalt 640 000 Optionsinnehavare får teckna högst det antal teckningsoptioner som anges ovan.

· Teckningskurs
Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med
tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 27 september 2017
baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om
250 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen under
perioden 13 september 2017 till och med 27 september 2017, dock ej
under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att
avrundas till närmast helt öre. Beräkningen ska utföras av en
oberoende värderingsexpert.

Enligt en preliminär beräkning med Black & Scholes uppskattas värdet
till cirka 0,39 kronor per teckningsoption.

· Teckningsperiod
Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på
teckningslista under perioden från den 28 september 2017 till och med
den 6 oktober 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
teckning.

· Tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och
meddelas tecknare omkring den 10 oktober 2017. Betalning av
optionspremien för teckningsoptionerna ska ske kontant senast den 18
oktober 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
betalning.

· Nyttjandeperiod
Optionsinnehavare har rätt att under perioden från och med den 1
oktober 2020 till och med den 31 oktober 2020 för varje
teckningsoption påkalla teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

· Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna uppgå till högst 76 800 kronor, med förbehåll för
den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske
till följd av emissioner m.m.

· Övriga villkor
Villkoren för teckningsoptionerna kan komma att omräknas till följd av
emission, fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m i bolaget.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos
Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden
AB.

· Utspädningseffekt
I det fall samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas kommer
antalet aktier öka med 640 000 aktier och aktiekapitalet öka med 76
800 kronor;

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på bolagets nuvarande
aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst
cirka 3,85 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för
sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt
villkoren för teckningsoptionerna. Programmet bedöms inte ha någon
väsentlig påverkan på viktiga nyckeltal.

Frågans beredning
Förslaget till bolagsstämman har upprättats av aktieägaren Pontus
Dunér och den information som lämnas om förslaget har beretts av
styrelsen tillsammans med externa rådgivare.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om
att få ett incitamentsprogram infört ägnat för tilldelning till
bolagets ledning...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.