Du är här

2017-09-27

Follicum: Kommuniké från extra bolagsstämma den 27 september 2017 i Follicum AB

Idag, den 27 September 2017, hölls extra bolagsstämma i Follicum AB.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten
fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission
enligt nedan.

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 280
413,68 kronor genom nyemission av högst 10 670 114 aktier envar med
ett kvotvärde om 0,12 kronor till en teckningskurs om 2,20 kronor per
aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 23 474 250,8
kronor.

De som på avstämningsdagen den 4 oktober 2017 är aktieägare i bolaget
erhåller två (2) teckningsrätter för varje ägd aktie. Tre (3)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Emissionskursen för varje aktie ska vara 2,20 kronor.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i
företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 1
280 413,68 kronor.

Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 6 oktober
2017 till och med den 20 oktober 2017.

Beslut om Pontus Dunérs förslag om emission av teckningsoptioner med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 2017/2020

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att införa ett
incitamentsprogram för nyckelpersoner i Bolaget genom att utge högst
640 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska medföra en rätt
att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den
1 oktober 2020 till och med den 31 oktober 2020 för varje
teckningsoption påkalla teckning av en (1) ny aktie i bolaget

Jürgen Heitmann har på grund av personliga skäl bett att lämna sitt
uppdrag som styrelseledamot idag och Follicum tackar honom för hans
arbetsinsatser i styrelsen.

Allmän information
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel i eller till investerare i USA,
Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika och
erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något
sådant kommunikationsmedel i eller från investerare i USA, Kanada,
Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer
inte denna information avseende Nyemissionen att sändas eller på
annat sätt tillhandahållas i eller till investerare i USA, Kanada,
Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller
distribueras på liknande sätt. Tvist med anledning av denna
information skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol
exklusivt.

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Follicum i
samband med den planerade företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 september 2017.

Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och
Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein,
osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid
tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och
modifierade delvis aminosyrorsekvensen, vilket generade Follicums
läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både
kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första
kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund
och noterades på AktieTorget 2014.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det
globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer
information se: www.stockholmcorp.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-d...
http://mb.cision.com/Main/12117/2355623/728506.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.