Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

Försäkringsbolaget If: If förenklar försäkringslingot

Fler än hälften av svenskarna tycker att det är svårt att förstå
termer som svenska försäkringsbolag använder. Försäkringsbolaget If
gör en storsatsning på att förenkla språkbruket så att alla ska kunna
förstå vad försäkringen innebär.

[image]

Kontraheringsplikt, delkasko, förtidskapital och force majeure. Är det
uttryck som du snabbt och enkelt skulle kunna förklara för en anhörig
eller nära vän?

Nej, inte om du frågar det svenska folket i alla fall. Sex av tio
tycker att det är svårt att förstå termerna som svenska
försäkringsbolag använder, enligt en undersökning som If har gjort.

- Det är en alldeles för hög siffra. Vi arbetar stenhårt för att bli
ett mer tillgängligt och enkelt försäkringsbolag att ha att göra med,
och språkbruket har varit en prioritet. Våra kunder har naturligtvis
rätt att kunna förstå vad de behöver, köper och har rätt till när det
kommer till deras försäkringar, säger Caroline Starck,
informationschef på If.

Den ursprungliga poängen vad gäller de svåra orden var att det skulle
framgå exakt, helst med juridisk terminologi, vad försäkringen gällde
för. Men många av orden har blivit föråldrade, och det finns idag
bättre ord och begrepp att förklara försäkringsvillkoren med.

- Vi jobbar hela tiden på att förenkla och göra det mer begripligt.
Många av de här orden i exempellistan har vi bytt ut, eller ser till
att förklara på ett enkelt sätt i anslutning till där de förekommer,
säger Caroline Starck.

If har gjort en undersökning över vilka försäkringsord svenskarna
tycker är svårast att förstå. Vissa av orden, såsom
kontraheringsplikt, är inga som försäkringstagare ens behöver komma i
kontakt med i sitt val av försäkring. Men vissa är viktiga för
privatpersoner att förstå för att bli rätt försäkrade - och det är
framförallt dem If lagt ned arbete på att förenkla.

För bilägare är exempelvis begreppet delkasko centralt för valet av
försäkring till bilen. Eftersom ordet i mångas öron nog inte ens
låter bilrelaterat är det någonting som If aktivt försökt fasa ur
kommunikationen. Ordet avser, utöver den trafikförsäkring som alla
fordonsägare enligt lag behöver teckna, ett skydd för stöld-, brand-,
glas- och maskinskador, samt för räddning och rättsskydd. Numera
talar If om detta som halvförsäkring för bil. På samma sätt har
helkasko - ett mer omfattande skydd som också täcker skador till
följd av kollision eller skadegörelse - bakats in under helförsäkring
för bil.

Ekonomisk invaliditet är ett annat krångligt begrepp, enligt Ifs
undersökning, och det avser nedsatt arbetsförmåga till följd av skada
eller sjukdom. Försäkringstagaren kan då få ersättning för
inkomstbortfallet. Hos If heter det numera förlorad arbetsförmåga. På
samma sätt har begreppet medicinsk invaliditet, som ger
försäkringstagaren ersättning för bestående kroppsskador, förenklats
till bestående skada.

Det kanske allra mest grundläggande begreppet i försäkringsbranschen
är premie - kostnaden för försäkringstagaren betalar för att vara
försäkrad. Inte så komplicerat kanske, men kanske ändå mer luddigt än
det behöver vara. Hos If kallas premien numera för pris.

Det här försäkringsorden har många svårt att förstå och förklara,
enligt en undersökning med drygt 3500 personer som YouGov gjort på
uppdrag av If. Procentsiffrorna står för andelen av deltagarna som
tyckte ordet var ett av de fem svåraste på listan.

Kontraheringsplikt: 76%

Kontraheringsplikt innebär skyldighet att sluta avtal. Du som kund har
rätt att få köpa en försäkring, försäkringsbolaget kan inte neka
avtal utan saklig grund.

Delkasko: 51%

Delkasko är en del i en halvförsäkring för bil, som innefattar
försäkring för stöld- brand, glas- maskinskada, räddning och
rättsskydd, utöver den obligatoriska trafikförsäkringen.

Förtidskapital: 33 %

Förtidskapital, eller sjukkapital, är en försäkring som ger ersättning
vid långvarig sjukskrivning. Den erbjuds ofta i gruppförsäkringar och
tecknas vanligen enbart i kombination med andra olycksfall- sjuk-
eller livförsäkringar.

Force Majeure: 25 %

Omständigheter som gör att försäkringsverksamheten inte längre kan
fungera. Med force majeure avses vanligen krig, upplopp, brand,
naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), explosioner,
strejk, nya lagar som förhindrar fullföljande av avtalet, och
liknande.

Prisbasbelopp: 18 %

Prisbasbeloppet räknas fram enligt bestämmelserna i
socialförsäkringsbalken. Det används bland annat för beräkning av
olika förmåner eller avgifter. Det ändras årligen eftersom avsikten
med basbeloppen är att de ska spegla och justera för inflationen i
samhället.

Ekonomisk invaliditet: 16 %

Ekonomisk invaliditet innebär att du skadar dig så illa, eller blir så
svårt sjuk, att du får en framtida, bestående nedsatt arbetsförmåga.

Värdesäkring: 14 %

Innebär att en ersättning som ska betalas ut knyts till ett index,
till exempel prisbeloppet, så att den skyddas mot inflationen.

Periodisk sjukersättning: 12 %

Barnförsäkringens periodiska sjukersättning, vårdersättning, är ett
komplement till det vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning som
Försäkringskassan betalar när barnet är allvarligt sjukt, är sjukt en
längre tid eller får en funktionsnedsättning.

Ansvarsförsäkring: 8 %

Ansvarsförsäkringen är en del som alltid ingår i hemförsäkringen, och
används om en privatperson blir krävd på skadestånd på grund av att
personen har skadat någon annan person alternativt dess egendom.

Lösöre: 8 %

Lösöre motsvarar lös egendom, det vill säga allt i ditt bohag som är
flyttbart, till exempel möbler, kläder, husgeråd, konst, och
personliga tillhörigheter.

Annullering: 8 %

Att en försäkring annulleras betyder att försäkringen upphör att
gälla.

Medicinsk invaliditet: 7 %

Om du får en bestående nedsättning av din fysiska funktionsförmåga
efter en sjukdom eller ett olycksfall, kallas det medicinsk
invaliditet.

Rättsskydd: 5 %

Rättskydd ingår i hemförsäkringen och ersätter kostnader för ett
juridiskt ombud om du hamnar i en rättslig tvist med någon.

Karens: 4 %

När du tecknar en djurförsäkring finns en karenstid på 20 dagar. Om
ditt djur blir sjukt under den tiden gäller inte försäkringen.

Villkor: 3 %

Försäkringsvillkor är de skriftliga villkor som reglerar innehållet i
ett försäkringsavtal.

Arbetsoförmåga: 3 %

Ett begrepagare är den person eller personer som får ersättning från
en försäkring när den faller ut, till exempel en livförsäkring.

Försäkringsbelopp: 2 %

Individuella försäkringar går oftast att teckna på flera olika nivåer
. Försäkringsbeloppet ligger till grund för hur ersättningen
beräknas. Främst är det ersättningen för invaliditet som påverkas av
försäkringsbeloppets storlek.

I många försäkringar följer försäkringsbeloppet prisbasbeloppet.

Premie: 2 %

Premie är den avgift försäkringsbolaget tar ut för att försäkra ett
objekt under en viss tid.

"Jag har inte svårt att förklara något ord": 9 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och
marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av
försäkringsbolaget If. Under perioden 23 april - 2 maj 2018 har
sammanlagt 3 508 intervjuer via internet genomförts med män och
kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

För ytterligare information vänligen kontakta Osvald Wiklander,
vikarierande pressansvarig. Mobil: 0733 866 056. E-post:
osvald.wiklander@if.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/forsakringsbolaget-if/r/if-forenklar-forsakrin...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.