Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Frisq: Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org. nr 556959-2867,
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 kl.
13.30 i Bolagets lokaler på Lästmakargatan 20 i Stockholm. Entrén
till stämmolokalen öppnas klockan 13.00.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 28 maj 2019. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast tisdagen den 28 maj 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 29 maj 2019. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Frisq Holding AB (publ), Att: Thomas Edlund, Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm alternativt per e-post till bolagsstamma@frisq.se. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev till adressen ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 29 maj 2019. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.frisqholding.se.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b. dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

9. Val av styrelseledamöter och revisorer

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission,
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

11. Avslutande av stämman

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att årsstämman väljer advokat Joakim Falkner vid
Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning.

Punkt 8-9: Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och
revisorerna samt val av styrelseledamöter och suppleanter samt
revisorer

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Vidare föreslås
att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Det föreslås att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till
totalt 700 000 kronor (700 000 kronor föregående år), och utgå till
styrelsens ledamöter med följande belopp:

· 100 000 kronor (100 000 kronor) till envar icke anställd
styrelseledamot och 200 000 kronor (200 000 kronor) till
styrelseordföranden

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Lars Björk, Anna
Frick, Åke Hallman, Göran Hägglund, Per-Egon Johansson och Mats
Lindstrand. Det föreslås att Mats Lindstrand omväljs som
styrelseordförande.

Det föreslås vidare omval av registrerade revisionsbolaget MAZARS SET
Revisionsbyrå AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av
nästa årsstämma. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har anmält att
auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo fortsätter som huvudansvarig.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på
Bolagets hemsida www.frisqholding.se och i årsredovisningen för 2018.

Punkt 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen,
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, motsvarande
högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda emissioner
baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas
kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion
genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för
Bolagets rörelse samt anpassning av Bolagets kapital- och/eller
ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga
villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans
av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till
ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 10 krävs att detta har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för
denna kallelse till 23 918 202. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrig information

Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen. Kopior av
redovisningshandlingar, revisionsberättelse, och fullmaktsformulär
hålls tillgängliga hos Bolaget på Lästmakargatan 20 i Stockholm och
på Bolagets webbplats, www.frisqholding.se senast tre veckor före
årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s
hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

****

Stockholm i maj 2019

Frisq Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Lindstrand, Styrelseordförande FRISQ
E-post: mats.lindstrand@frisq.se

Om FRISQ

Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg
för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North Stockholm under
kortnamnet "FRISQ".

FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser.
Tel +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se

För mer information vänligen besök https://www.frisqholding.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/frisq/r/arsstamma-2019,c2805534
https://mb.cision.com/Main/14894/2805534/1039124.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.