Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-29

Frisq: Delårsrapport andra kvartalet 2018

Januari - juni 2018

FRISQ stärker positionen som ledande utvecklare av digitala verktyg i
vården

Finansiell utveckling andra kvartalet 2018

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,6 Mkr (0,1).
Utöver

nettoomsättningen hade koncernen övriga rörelseintäkter om 0,4 Mkr
(0,0).

· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12,0 Mkr (-7,7).
· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,6 kr (-0,4).
· Balanserade utvecklingsutgifter för kvartalet uppgick till 2,5
Mkr (2,6).

· Kassaflödet för kvartalet uppgick till 35,8 Mkr (-8,8).
· Eget kapital per den 30 juni uppgick till 224,1 Mkr (205,5).
· Likvida medel per den 30 juni uppgick till 66,6 Mkr (69,4).
Finansiell utveckling januari - juni 2018

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1,2 Mkr (0,1). Utöver
nettoomsättningen hade koncernen övriga rörelseintäkter om 0,6 Mkr
(0,0).

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -21,9 Mkr (-14,9).
· Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,0 kr (-0,7).
· Balanserade utvecklingsutgifter för perioden uppgick till 7,1 Mkr
(8,3).

· Kassaflödet för perioden uppgick till 24,1 Mkr (27,9).
Väsentliga händelser under det andra kvartalet

· Under det andra kvartalet antogs följande finansiella mål för
FRISQ:

· Nettoomsättning överstigande 225 mkr år 2022.
· Långsiktig EBITDA-marginal om 35-40 procent på etablerade
marknader.

Målen avser i huvudsak verksamheten i Sverige samt nyetableringar i Europa som idag kan förutses.

· Den 9 maj 2018 genomfördes en riktad nyemission som tillförde
FRISQ 53 Mkr före emissionskostnader. FRISQ avser att använda
emissionslikviden till internationell expansion, etablering av nya
partnerskap och förstärkning av koncernens organisation inom
marknadsföring, försäljning och utveckling. Nyemissionen tecknades av
Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder samt den tillträdande
styrelseledamoten Lars Björk. Teckningskursen sattes till 19 kr
vilket motsvarar en rabatt uppgående till 12 procent i jämförelse med
stängningskursen den 8 maj.

· Vid årsstämman den 17 maj 2018 antogs som nya styrelseledamöter
Lars Björk (f d VD Qlik) och Göran Hägglund (Sveriges socialminister
2006-2014). Lars Björks erfarenhet av att internationellt skala upp
verksamhet liknande FRISQ's i kombination med hans breda kontaktnät
är värdefullt för FRISQ's fortsatta expansion. Göran Hägglund som har
djupgående kunskap om vårdens utmaningar, potential och
utvecklingsbehov kommer att bistå FRISQ med att göra Sverige till ett
internationellt showcase. Vid årsstämman omvaldes samtidigt Mats
Lindstrand (ordförande), Per-Egon Johansson, Åke Hallman och Anna
Frick. Karina Tellinger lämnade styrelsen på egen begäran till följd
av andra engagemang.

· Under det andra kvartalet påbörjades implementationen av FRISQ
Care på Sophiahemmet Sjukhus och Sophiahemmet Rehab Center.
Representanter från de båda vårdgivarna arbetar nu tillsammans med
FRISQ's implementationsteam med att kartlägga och digitalisera flera
vårdprocesser. Samarbetet inleddes med att kartlägga
rehabiliteringsprocessen vid psykisk ohälsa och att digitalisera
denna. I det tredje kvartalet är målsättningen att använda FRISQ Care
i skarp drift hos de båda vårdgivarna.

· Arbetet med att kartlägga och implementera FRISQ Care hos WeMind
Psykiatri fortsatte under det andra kvartalet. Som ett första steg i
samarbetet ska vårdplaner inom ångest och depression i WeMinds
verksamhet i Stockholm digitaliseras. I processerna kring
KBT-behandling av t ex PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) och
depression spelar patientdelen av FRISQ Care en central roll. I
KBT-behandlingarna ingår ett större antal hemuppgifter och
evidensbaserade instrument samt enkäter. Stora delar av dessa
uppgifter kommer patienten nu kunna utföra med hjälp av FRISQ Care,
något som ersätter den tidigare betydligt mer krävande manuella
hanteringen.

· Arbetet med att integrera och ansluta FRISQ Care mot
journalsystemet CGM J4 kunde slutföras under det andra kvartalet.
Detta innebär att journaluppgifter nu kan dokumenteras från FRISQ
Care till CGM J4. Integration samt anslutning mot TakeCare förväntas
kunna slutföras inom en snar framtid. Genom integration mellan FRISQ
Care och TakeCare öppnas en möjlig användning av FRISQ Care upp för
över 40 000 TakeCare användare, bara i Stockholm.

· Under årets Vitalismässa i Göteborg den 24-26 april gav FRISQ en
demonstration av FRISQ Care och kunde tydligt påvisa hur tjänsten
förbättrar informationsutbytet och ökar patientengagemanget i
sammanhängande vårdkedjor. Under mässan nominerades även FRISQ Care
som en av tre finalister till eHealth Award. Detta pris delas ut till
innovativa digitala bolag som arbetar med att effektivisera och
rationalisera vårdprocesser. Nomineringen är en kvittens på den
viktiga roll som FRISQ kan spela i den nya digitala vårdkedjan.

· FRISQ har inlett ett samarbete kring en klinisk studie på
Karolinska Institutet (KI) som innebär att tjänsten FRISQ Care kommer
att användas i kostinterventionsprogram för patienter med diabetes
typ 2. Studien är en så kallad randomiserad klinisk studie som syftar
till att i framtiden på bred front kunna implementera FRISQ's
digitala lösningar i sjukvården. Det är första gången som FRISQ Care
används i forskningssyfte. Utöver patientstöd kommer FRISQ Care också
användas som forskningsdatabas.

· Under det andra kvartalet sattes även FRISQ Care i skarp drift för
kunden SOS Internationals räkning. Både vårdpersonal och patienter
har nu tillgång till tjänsten. Tidigare under 2018 tecknade FRISQ
avtal med SOS International och Länsförsäkringar vilket innebär att
SOS kommer att använda och utvärdera FRISQ Care i delar av sin
ordinarie verksamhet inom psykisk ohälsa för Länsförsäkringars
kunder.

· Inom ramen för FRISQ's avtal med Apoteksgruppen har dialoger med
ett mindre antal apotek och vårdcentraler initierats. Både apoteken
och vårdcentralerna ser möjligheter att skapa gemensamma digitala
planer beträffande patienter med kroniska sjukdomar. Exempel på
målgrupper är lungsjuka patienter (KOL) och patienter med diabetes,
dvs stora patientgrupper med sjukdomar där långtidsbehandling med
läkemedel är en central komponent för hälsa. Förhoppningen är att
pilotprojekt ska inledas inom en snar framtid.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Efter kvartalets utgång påkallade styrelseledamoten Åke Hallman
och före detta vice VD Klas Arvidsson aktieteckning av samtliga sina
teckningsoptioner i FRISQ AB varvid FRISQ AB emitterade 110 nya
aktier. I enlighet med avtal om andelsbyte med optionsinnehavarna har
FRISQ Holding AB med stöd av tidigare meddelat bemyndigande emitterat
495 915 nya aktier och använt dessa som vederlag vid förvärvet av
aktierna i FRISQ AB så att bolaget förblir ett helägt dotterbolag
till FRISQ Holding AB. Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med
24 795,75 kr till 1 010 910,10 kr och en utspädning uppgående till
2,5%. I samband härmed har styrelsen fattat beslut om makulering av
teckningsoptionsprogrammet 2016:1 innefattande emission av 495 915
nya aktier. Optionsprogrammet tillkom för att säkerställa
förpliktelsen men styrelsen anser att det är lämpligare att
nyemittera aktier med stöd av meddelat bemyndigande. Potentiell
utspädningseffekt för återstående optionsprogram avseende anställda
(2016:2, 2016:3 och 2018:1) utgör ca 11,7% av aktiekapitalet och
antalet röster.

· Tidigare har ansökan inlämnats till bolagsverket om att fusionera
FRISQ Care AB och FRISQ AB, varvid FRISQ Care AB kommer att uppgå i
FRISQ AB. Styrelsen har gjort bedömningen att fusionen kommer att
medföra minskade kostnader och effektivare administration i
koncernen. Bolagsverket har per den 21 augusti 2018 fattat beslut om
att lämna tillstånd för fullbordande av fusionen som förväntas vara
fullbordad under det andra halvåret 2018.

VD Martin Irding kommenterar det andra kvartalet

Stark efterfrågan
Vi får löpande mycket god respons på FRISQ's kärnprodukt, dvs
vårdplanstjänsten FRISQ Care, från olika aktörer i skilda delar av
vårdkedjan. Vi är övertygade om att FRISQ har en viktig roll att
fylla inom den nya digitaliserade vården framöver och får detta
bekräftat gång på gång. Under det andra kvartalet fortsatte det
fokuserade arbetet i ledningsgruppen med att kommersialisera FRISQ's
tjänster, samtidigt som fler steg mot internationell expansion togs.

Kapitaltillskott
I maj genomfördes en nyemission som tillförde FRISQ 53 Mkr före
emissionskostnader. Vi avser bl a att använda emissionslikviden till
att fortsätta förberedelserna för att kunna expandera FRISQ's
verksamhet utanför Sverige och för att möjliggöra etablering av nya
strategiska partnerskap. Samtidigt kommer vi att förstärka FRISQ's
organisation inom marknadsföring, försäljning och utveckling. Dessa
åtgärder är en förutsättning för att bibehålla det försprång som
FRISQ har gentemot konkurrensen. Framöver kommer vi även intensifiera
arbetet för att synas mer i affärs- och dagspressen.

Väsentliga avtal
Under det andra kvartalet tecknades avtal om digitala vårdplaner och
patientinvolvering mellan FRISQ, Sophiahemmet vårdcentral,
Sophiahemmet Rehab Center (SRC) och CompuGroup Medical (CGM).
Projektet innebär initialt att Sophiahemmet Sjukhus och SRC kommer
att använda FRISQ Care tillsammans med CGM's journalsystem CGM J4 och
CGM TakeCare. FRISQ möjliggör därmed att två enheter, Sophiahemmets
vårdcentral och SRC, som i dagsläget har helt olika journalsystem får
en gemensam vårdplanslösning. Projektet är inte bara unikt, det ger
även god visibilitet av FRISQ Care mot alla vårdgivare i hela
Stockholms läns landsting (SLL). Om samarbetet faller väl ut öppnar
det på sikt upp för 40 000 potentiella användare av FRISQ Care som
redan idag använder TakeCare som journalsystem.

Första kliniska studien
FRISQ har också inlett ett samarbete kring en klinisk studie på
Karolinska Institutet (KI) där FRISQ Care kommer att användas i
kostinterventionsprogram för patienter med diabetes typ 2. Studien är
en så kallad randomiserad klinisk studie som syftar till att i
framtiden på bred front kunna implementera FRISQ's digitala lösningar
i sjukvården. Just denna studie är särskilt spännande eftersom det är
den första kliniska studien som FRISQ är delaktig i och där FRISQ
Care används i forskningssyfte.

Förstärkt organisation
Den 2 maj 2018 fick jag förmånen att få välkomna Gustaf Storm till
FRISQ och till koncernens ledningsgrupp. Gustaf är legitimerad läkare
och har tidigare arbetat som affärsutvecklingschef för Capio Sverige.
Gustaf kommer i sin roll som FRISQ's implementationschef bl a ansvara
för implementeringen av FRISQ Care framöver. Genom Gustafs gedigna
erfarenhet kommer detta viktig...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.