Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Frisq: Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Januari - september 2017

Finansiell utveckling tredje kvartalet 2017

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,04 Mkr (0)
· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8,1 Mkr (-6,2)
· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,4 kr (-0,3)
· Utvecklingskostnader för kvartalet uppgick till 3,4 Mkr (0,6)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick
till -7,4 Mkr (-4,2)

· Eget kapital per den 30 september uppgick till 199,2 Mkr (173,3)
· Likvida medel per den 30 september uppgick till 58,6 Mkr (48,9)
Finansiell utveckling januari - september 2017

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0,15 Mkr (0)
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -23,0 Mkr (-17,6)
· Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,1 kr (-1,0)
· Utvecklingskostnader för perioden uppgick till 11,6 Mkr (3,9)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick
till -19,1 Mkr (-17,8)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Under kvartalet har vi fortsatt att utveckla FRISQ Care baserat på
feedback från förstudier och kunddemonstrationer. Vi har nu en
säljklar produkt som kan börja användas i vården.

· Vi har mobiliserat ett antal stora kunder inom offentlig och
privat sektor som med start under Q4 börjar testa FRISQ Care, för att
i ett senare skede breddinföra systemet om det möter förväntningarna.
Givet att projekten är under uppstart har vi haft begränsade intäkter
under Q3.

· Under kvartalet påbörjades CE-märkningsprocessen av FRISQ Care.
CE-märkningen beräknas vara klar under Q4 och produkten kan då börja
användas mot patienter.

· FRISQ anordnade ett välbesökt seminarium i Almedalen, som fick
stor uppmärksamhet och positiv respons från besökare. I samband med
det presenterade FRISQ mer information om nästa generations
FRISQ-tjänster och specifikt en inblick i FRISQ Care.

· FRISQ stärkte organisationen med en medarbetare inom utveckling.
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· FRISQ och Atea tecknade ett strategiskt samarbetsavtal för att
kunna tillhandahålla efterfrågade helhetslösningar för vårdgivare.
FRISQ Care kommer i och med samarbetet att ingå i Ateas
produktkatalog för Sverige. Kommande halvår kommer FRISQ och Atea att
genomföra en roadshow och besöka vårdgivare runt om i landet i syfte
att demonstrera hur vårdgivare kan använda FRISQ Care och samtidigt
få stöd kring hårdvara och relaterade tjänster. Representanter för
Apple Sverige kommer också delta i dessa möten.

· Det blev klart att Göran Hägglund (bl a tidigare Socialminister),
Mikael Forss (bl a tidigare tf ekonomidirektör i Uppsala läns
landsting) och Anders Milton (bl a tidigare ordf i Sveriges
Läkarförbund) kommer att stötta FRISQ i säljarbetet inom sina
respektive fält och delta i FRISQ:s roadshow med Apple och Atea.

· FRISQ arrangerade två seminarier, ett i Stockholm och ett i
Göteborg, för inbjudna vårdgivare och beslutsfattare inom vården.
Bland annat stod representanter för vården på scen och berättade om
hur de vill utveckla vården med hjälp av digitala verktyg. På eventen
gavs även en överblick av tjänsten FRISQ Care och vad som möjliggörs
ur vårdens och patientens perspektiv. Dessutom demonostrerades FRISQ
Care, för första gången någonsin för en bredare publik.

· E-receptlösningen FrisqVet lanserades i samband med
Veterinärkongressen den 9-10 november. FRISQVet är en
apoteksoberoende e-receptlösning som tagits fram i samarbete med
Sveriges Veterinärförbund och som möjliggör för veterinärer att
skicka meddelanden och receptnotiser direkt till djurägarens mobil.

VD Martin Irding kommenterar kvartalet

Kvartalet som gick
Under hösten har vi arbetat målinriktat för att färdigutveckla vår nya
produkt FRISQ Care. Och vi har lyckats med vårt mål. FRISQ Care är nu
klar att börja användas i vården och när CE-märkningen av produkten
är klar inom ett par veckor kan vårdgivare börja köra FRISQ Care med
patienter.

FRISQ Care möjliggör för vården att digitalisera sina processer samt
göra dem tillgängliga för både patienten och vården. Med FRISQ Care
kan vården planera, koordinera och följa upp patientens behandling,
och patienten själv kan bli medproducent i sin vård. FRISQ Care är en
diagnosoberoende tjänst för vårdens alla yrkeskategorier där
dubbelarbete undviks genom integrationer med vårdens nuvarande
IT-infrastruktur och system. Om du vill veta mer om produkten så
uppmanar jag dig att gå in på vår nylanserade hemsida, www.frisq.se.

Parallellt med utvecklingen av produkten har vi mobiliserat ett antal
stora kunder inom offentlig och privat sektor som med start under Q4
testar FRISQ Care för att i ett senare skede breddinföra systemet om
det möter förväntningarna. Vi har lagt mycket tid och energi på att
få till en genomförandeprocess i flera steg som säkerställer att
kunderna fullt ut kan ta till sig fördelarna av FRISQ Care på ett
enkelt sätt. Responsen har varit mycket positiv.

Den 17 oktober höll vi ett seminarium på KOL-centrum på Sahlgrenska
universitetssjukhuset, där vi för första gången visade upp tjänsten
FRISQ Care för en bredare publik. Seminariet genomsyrades av en
mycket positiv stämning med många deltagare. En vecka senare
presenterade vi FRISQ Care på ett fullsatt seminarium i Stockholm för
inbjudna vårdgivare och beslutsfattare och även här fick vi ett
mycket bra mottagande. Vårdgivarna på scenen vittnade om det stora
behovet av och potentialen med en vårdplanstjänst som FRISQ Care där
vårdteamet får ett verktyg för patientens behandlingsplan och
effektivt kan kommunicera inom teamet samt med patienten. Som exempel
kan nämnas att vårdpersonal på en klinik som testat tjänsten förutsåg
en besparing om minst tio minuter per patientbesök, vilket skulle
möjliggöra ytterligare ett patientbesök per dag. Huruvida utfallet
blir så, kan vi inte uttala oss om än, men otvivelaktigt finns stor
potential för tidsbesparingar när vården avlastas och resurserna
används på bästa sätt. Det innebär också att vårdgivaren
förhoppningsvis snabbt kommer att kunna räkna hem besparingar som mer
än väl täcker priset för tjänsten.

Prissättningen av FRISQ Care kommer i huvudsak att vara licensbaserad,
med en månadslicens per vårdanvändare. Licenspriset baseras på totalt
antal användare, och justeras nedåt enligt en trappa ju fler som
använder systemet. Utöver licenspriset tillkommer uppstartskostnader,
för integrationer mot regionala/lokala system, anpassningar,
implementation och utbildning. Denna kostnad prissätts per timme och
storleken är helt beroende av komplexitet och vilka anpassningar som
krävs.

Vi har under Q3 nedprioriterat utvecklingen och utrullningen av FRISQ
Recept eftersom denna tjänst kommer integreras fullt ut med
patientversionen av FRISQ Care under första halvåret 2018.

Vad händer nu?
Fokus under kommande kvartal är att implementera FRISQ Care som ett
integrerat produktionssystem hos våra kunder. KOL-centrum på
Sahlgrenska blir först ut att köra verktyget men flera projekt
förväntas vara igång närmsta månaderna med såväl offentliga som
privata aktörer i Sverige.

För att ytterligare öka attraktiviteten i vårt erbjudande har vi även
inlett ett samarbete med Atea. Avsikten är att kunna ge vårdgivare
ett komplett erbjudande. Vi tror nämligen att vårdgivare får den
bästa upplevelsen av FRISQ Care om de använder iPad som plattform och
därför är det viktigt att det är smidigt för vårdgivaren att få en
helhetslösning där iPaden är färdigkonfigurerad när den levereras.
Genom samarbetet med Atea kan FRISQ Care levereras förinstallerad och
färdigkonfigurerad på hårdvara, vilket vi vet att kunderna kommer att
uppskatta.

För att nå ut med vårt erbjudande till vårdgivare kommer vi dessutom
under kommande halvår att tillsammans med Atea och Apple genomföra en
roadshow och besöka vårdgivare runt om i landet. Vi kommer att
demonstrera hur vårdgivare kan använda FRISQ Care och samtidigt få
stöd kring hårdvara och relaterade tjänster. I denna roadshow kommer
även Göran Hägglund (bl a tidigare Socialminister), Mikael Forss (bl
a tidigare tf ekonomidirektör i Uppsala läns landsting) och Anders
Milton (bl a tidigare ordf i Sveriges Läkarförbund) att delta och
stötta FRISQ i säljarbetet inom sina respektive fält. Vi hoppas och
tror att detta kommer att vara ett viktigt steg för att nå ut över
hela Sverige med FRISQ Care.

Nämnas bör även att intresset från internationella aktörer, både inom
vård och life science samt forskarkollektivet är mycket stort,
särskilt kopplat till de möjligheter till uppföljning av
behandlingsutfall som skapas. All information om avvikelser från
standardplanen, som uppstått under behandlingens gång, registreras.
Med detta, i kombination med mätning av behandlingsutfall, kan
analyser göras som genererar dataunderlag för klinisk forskning (Real
World Studies).

I FRISQ Care har vi en unik produkt, som fyller ett stort behov och
efterfrågas av många aktörer inom vårdsektorn. Vår stora utmaning nu
är att fylla det behovet och anpassa organisationen så att vi kan
leverera på de efterfrågningar vi får. Lyckas vi med det så ser
framtiden ljus ut.

Fokus har senaste året i huvudsak handlat om färdigställande och
kommersialisering av FRISQ Care, men vid sidan av detta lanserar vi
nu även produkten FrisqVet, som marknadsförs i samarbete med Sveriges
Veterinärförbund. FrisqVet är en apoteksoberoende e-receptlösning som
genom en unik koppling till FRISQ Recept möjliggör för veterinären
att skicka meddelanden och receptnotiser via en dator eller läsplatta
direkt till djurägarens mobil. För många människor är husdjuret en
självklar del av familjen och då är det förstås viktigt att även
djurets hälsa och sjukvård tillgodoses. På samma sätt som FRISQ Care
verkar i gränslandet mellan vårdgivare och patient vill vi med
FrisqVet öka kommunikations-möjligheterna mellan veterinär och
djurägare. Vi ser det här projektet som en spännande möjlighet att
närma oss djursjukvården.

Martin Irding

Kommande finansiella rapporter

· Bokslutskommuniké 2017: 22 februari 2018
· Årsstämma för 2017: 2 maj 2018
· Delårsrapport för första kvartalet: 9 maj 2018
· Delårsrapport för andra kvartalet: 29 augusti 2018
· Delårsrapport för tredje kvartalet: 7 november 2018

Rapporterna kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets
hemsida www.frisqholding.se samma dag som de publiceras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se
Magdalena Stenbäck, CFO, magdalena.stenback@frisq.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.