Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-21

Frisq: FRISQ offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER
TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA,
JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG
ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

FRISQ Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") offentliggör idag en
avsikt att placera aktier motsvarande cirka 15-20 procent av
kapitalet i Bolaget (de "Nya Aktierna") genom emission av Nya Aktier
riktad till investerare av institutionell karaktär (den "Riktade
Nyemissionen"). FRISQ har gett i uppdrag till Carnegie Investment
Bank AB (publ) att utreda förutsättningarna för nyemission av nya
aktier genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

Teckningskursen för de Nya Aktierna kommer att bestämmas genom ett
accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas
klockan 17.30 idag den 21 mars 2019 och avslutas innan dess att
handeln på Nasdaq First North påbörjas den 22 mars 2019.
Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att
förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
diversifiera ägarbasen i Bolaget till investerare av institutionell
karaktär, vilket förväntas förbättra potentialen för likviditet i
aktien samt öka Bolagets kännedom bland framtida kunder och
samarbetspartners. Vidare gör avvikelsen det möjligt för Bolaget att
på ett tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning till
attraktiva villkor. Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses
främst användas till att etablera FRISQ i USA samt fortsatt stödja
Bolagets utveckling och verksamhet i övrigt, såsom exempelvis
deltagande i större upphandlingar tillsammans med partners. Genom att
teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett
accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att
teckningskursen är marknadsmässig.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med
sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period
om 180 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har vissa befintliga
aktieägare (1), styrelseledamöter (2) samt personer från
bolagsledningen (3) åtagit sig att inte sälja några aktier i FRISQ
under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum, med
sedvanliga undantag.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Sole Bookrunner och Lead Manager
och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till FRISQ i
samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, vd FRISQ
E-post: martin.irding@frisq.se

Mats Lindstrand, Styrelseordförande FRISQ
E-post: mats.lindstrand@frisq.se

Om FRISQ

Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg
för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North Stockholm under
kortnamnet "FRISQ".

FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser.
Tel +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se

För mer information vänligen besök https://www.frisqholding.se.

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande tid som ovan.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i FRISQ i
någon jurisdiktion, varken från FRISQ eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga
till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med
anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all
offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets
aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av
Carnegie Investment Bank AB (publ). Informationen i detta
pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör
inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte
enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller
dess riktighet eller fullständighet. Carnegie Investment Bank AB
(publ) agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och
inte för någon annans räkning. Carnegie Investment Bank AB (publ) är
inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla
det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i
samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns
häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella
investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje
investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen
undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och
informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt
tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan
minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för
framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") och har inte blivit
godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. FRISQ
har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade
Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande
endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektdirektivets definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål
för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller
utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och
varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information,
de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller
någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller
offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande
för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som
förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

In...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.