Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

Future Gaming Group: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706-8720,
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 10:00 i
bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 7 maj 2020, och

· anmäla sig senast torsdagen den 7 maj 2020 skriftligen till Future
Gaming Group International AB, Att: Bolagsstämma 2020, Box 7066, 103
86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till
info@futuregaminggroup.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
eller biträde (högst 2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Med tanke på rådande omständigheter uppmanas aktieägare som vill rösta
på stämman att i möjligaste mån göra så via ombud i syfte att
minimera antalet fysiska deltagare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd
torsdagen den 7 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.futuregaminggroup.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut
1.
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
av antalet revisorer.

12. Val av styrelse och revisor.
13. Beslut om
a. minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, samt
b. ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av
antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet
revisorer (punkterna 10 och 11)

En grupp av bolagets större aktieägare har meddelat att de föreslår,
för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska
utgå med 160 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 80
000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter samt att styrelsen
ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen
styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att bolaget ska ha
ett revisionsbolag samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

En grupp av bolagets större aktieägare har meddelat att de föreslår
att Stefan Vilhelmsson, Jørgen Beuchert, Peder Broms, Alexej
Faskhoutdinov och Christoffer Malmström omväljs som styrelseledamöter
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande
föreslås Stefan Vilhelmsson. Att notera är att bolagets revisor Grant
Thornton Sweden AB, med huvudansvarig revisor Thomas Daae vid
årsstämman 2017 valdes till slutet av den årsstämma som hålls 2021.

Styrelsens förslag till beslut om (a) minskning av aktiekapitalet
genom inlösen av aktier samt (b) ökning av aktiekapitalet genom
fondemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett så kallat
inlösenförfarande innefattande (a) minskning av aktiekapitalet genom
inlösen av 48 833 422 aktier samt (b) ökning av aktiekapitalet genom
fondemission utan utgivande av nya aktier.

a. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ska
minskas för avsättning till fritt eget kapital med högst 201 291,34
kronor genom indragning (inlösen) av 48 833 422 aktier. Rätt till
inlösen ska tillfalla Partner Fondkommission AB och syftet med
minskningen är att dra in aktierna då Partner Fondkommission AB inte
gör anspråk på aktierna som ägare. Aktierna emitterades ursprungligen
för att användas som betalningsmedel vid ett förvärv, men på grund av
tvist kom de inte att erläggas. Inlösen av aktier ska ske utan
ersättning. Partner Fondkommission AB ska anses ha påkallat rätten
till inlösen genom att rösta för beslutet. Utöver minskningen av
aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

b. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan
utgivande av nya aktier:

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande enligt punkt
(a) ovan utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller domstol,
föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att genom fondemission
återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga nivå, 9 329
505 kronor, genom att öka bolagets aktiekapital med 201 291,34 kronor
genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets
aktiekapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av
aktiekapitalet. Bolagets aktiekapital kommer efter fondemissionen att
uppgå till 9 329 505 kronor, fördelat på 2 214 511 083 aktier.

Majoritetskrav m.m.

Beslutet i punkt (a) om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av
aktier är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman. Beslut enligt punkterna (a)-(b) är villkorade
av varandra och ska fattas som ett gemensamt beslut.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, verkställande direktören
eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre
justeringar i besluten enligt punkterna (a)-(b) som kan visa sig
erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

ÖVRIGT

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 2 263 344 505. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen,
liksom fullständiga beslutsförslag, styrelsens redogörelse enligt 20
kap. 13 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 20 kap. 14
§, samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets
kontor, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm och på bolagets
hemsida www.futuregaminggroup.com senast tre veckor innan årsstämman
och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s
hemsida:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Stockholm i april 2020

Future Gaming Group International AB

STYRELSEN

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 8 april 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market
noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead
generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller
prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via
dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och
Viistek Media.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/future-gaming-group/r/kallelse-till-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/11674/3084632/1227041.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.