Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-17

FXI: FX INTERNATIONAL AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT 1-2017/2018

3 månader, juli - september 2017

· Nettoresultat av valutahandel: 3,32% (1,94 %)
· Rörelseresultat: -835 tkr (-240 tkr)
· Finansiella intäkter och kostnader: -15 tkr (-46 tkr)
· Resultat före skatt: -835 tkr (-240 tkr)
· Vinst per aktie efter skatt: -0,19 kr, (-0,06 kr)

VD Kommentar

FXI arbetar vidare med lanseringenav två fonder inom valutahandel. En
uppbyggd fondstruktur är en väsentlig förutsättning för att attrahera
kapital från kvalificerade investerare.

Den första fonden avsågs att lanseras under januari 2017 men har
blivit försenad. Anledningen till förseningen är att det har tagit
längre tid än väntat att få klartfondensjuridiskadokument och
processer.Nu återstår ett sista beviljande från Apex, som tar emot
insättningar från fondens andelsägare, innan insättning av initialt
kapital kan ske från FXI:s samarbetspartner Valor.

FXJI arbetar fortsatt med marknadsföringen av vår egen fond; Genova
Global Hedge. Vi har fått bra respons och det finns tydligt intresse
för investeringar i fonden när den väl är lanserad. Utmaningen är att
hitta investerare som kan bidra med det initiala kapitalet som gör
att vi kan lansera fonden. Vi för i dagsläget förhandlingar med ett
flertal potentiella investerare som har juridiskt mandat att
investera direkt vid fondstart.

När fonderna är lanserade kommer FXI, via samarbetspartnern Coppin
Collings, få tillgång till ett nordamerikanskt återförsäljarnät för
marknadsföring av fonderna mot institutionella investerare vid sidan
om den befintliga försäljningsorganisationen.

Det har tagit längre tid än väntat med att få igång fonderna men
potentialen är stor och vi ser fram emot att kunna ge mer positiva
besked de närmsta månaderna.

Marknaden

När fonderna lanseras kommer vi att kunna erbjuda ett komplement till
kapitalmarknadens aktörer. FXI ser en lovande marknad för resning av
kapital i en miljö där institutionella investerare gör betydande
förändringar i portföljallokeringar till förmån för alternativa
investeringar. Vi vet att det finns ett stort intresse för
alternativa förvaltningsformer inom valutamarknaden, speciellt under
tider när många traditionella tillgångsslag såsom aktier anses vara
högt värderademot bakgrund av bl.a. negativ ränta och stora politiska
risker.

FXI erbjuder en attraktiv lösning för investerare som söker stabil och
diversifierad avkastning. Genova FX™ är en av de främsta
handelsplattformarna för valutahandel och bygger på den senaste
kunskapen inom algoritmer och artificiell intelligens. Resultaten av
vår handel har skapat god och stabil avkastning med låg korrelation
mot jämförelseindex medrisknivåer som lämpar sig väl för optimering
av stora diversifierade portföljer.

Handelsresultat

För den senaste tremånadersperiodenuppgick nettoresultatet av
valutahandeln till 3,89 % av förvaltat kapital. Nettoresultatet av
valutahandeln under perioden 1 juli 2010 till och med den 30
september 2017 är en uppgång med 334,24%.NAV kursen den
30september2017uppgick till 434,24 och beräknas som indexerad
resultat av handeln under perioden.

Bolagets och externa experters bedömning är att valutahandeln fungerar
väl och tillhör en av de absolut bästa valutastrategierna som finns i
Europa.

Övriga väsentliga händelser under perioden

Inga övriga väsentliga händelser har skett under perioden utöver det
som framgår av VD-kommentaren.

Kommentarer till bokslutsperioden

Tillämpade redovisningsprinciper följer senast upprättade
årsredovisning.

Resultaträkning i
sammandrag
Värden angivna i TSEK

Not 2017 2016-07-01
-07
-01
2017 2016-09-30
-09
-30
Nettoresultat av 1 2 12
valutahandel

Intäkter 0 90
Löpande kostnader 2 -392 -162
Avskrivningar av -430 -134
anläggningstillgångar
Rörelseresultat -820 -194

Finansiella intäkter 3 -15 -46
och kostnader
Rörelseresultat efter -835 -240
finansiella intäkter
och kostnader

Resultat före skatt -835 -240

Skatt
Periodens resultat -835 -240

Noter
1. Resultat av
valutahandel inklusive
avdrag för courtage
och
transaktionskostnader.
2. Kostnader som inte
är direkt relaterade
till valutahandeln.
3. Räntekostnader och
kursvinst eller
kursförlust som
uppstår när utländska
konton redovisas i
SEK.
Balansräkning i
sammandrag
Värden angivna i TSEK

TILLGÅNGAR Not 2017-09 2017-06-30 2016-09-30
-30
Immateriella 4 552 4 973 5 182
anläggningstillgångar
Materiella 124 133 77
anläggningstillgångar
Kortfristiga 1 221 1 455 708
fordringar
Kassa och bank 1 450 1 720 792
SUMMA TILLGÅNGAR 7 347 8 281 6 759

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital 4 527 5 363 745
Långfristiga skulder 2 704 2 683 4 703
Kortfristiga skulder 116 235 1 311
SUMMA EGET KAPITAL OCH 7 347 8 281 6 759
SKULDER

Bolagets resultat- och
balansräkning har inte
granskats av bolagets
revisor.
Antal aktier vid
periodens utgång är 4
352 677 st.

Kommande rapporttillfällen

+--------------------------------+---------------+
|Delårsrapport oktober - december|16 januari 2018|
+--------------------------------+---------------+
|Delårsrapport januari - mars |17 april 2018 |
+--------------------------------+---------------+
|Bokslutskommuniké 2017/2018 |31 augusti 2018|
+--------------------------------+---------------+

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt
av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD Johan Wiklund, styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04 Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: lars.eriksson@fxi.se E-post: johan.wiklund@fxi.se

FX International AB ( publ ) är ett publikt aktiebolag registrerat på
Aktietorget med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos
Finansinspektionen och erbjuder finansiell rådgivning till
kvalificerade klienter.

Företaget fokuserar på företagets huvudprodukt, Genova FX™, som skapar
handels och analysmetoder optimerade med artificiell intelligens. FXI
har sedan 2011 använt Genova FX™ för att bygga upp en långsiktig
historik och erbjuder en säker och beprövad helhetslösning inom
kvalificerad rådgivningen med inriktning på valutamarknaden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fxi/r/fx-international-ab--publ--delarsrapport...
http://mb.cision.com/Main/11630/2369356/737501.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.