Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-19

FXI: Kallelse till årsstämma i FX International AB(publ)

Aktieägarna i FX International AB (publ), 556797-0800, kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 17 oktober 2018 kl. 15.00 i Nerle,
Jonsson Lindeblad Advokatbyråns lokaler, Drottninggatan 62 i
Helsingborg.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 oktober 2018,
dels senast torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 12.00 anmäla sig per
e-post till lars.eriksson@fxi.se. I anmälan skall uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt
att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera
sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före
torsdagen den 11 oktober 2018, då sådan omregistrering skall vara
verkställd.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 11 352 677 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Ändring av bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktiekapital
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse
och revisorer (punkterna 8 och 9)

Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i
bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå
med 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 50 000 kronor
vardera till styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Vidare
föreslås att sittande omväljs som ordinarie styrelseledamöter med
undantag av Johan Wiklund som avböjt omval.

Styrelsen föreslår att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag,
med Niklas Paulsson som huvudansvarig revisor, och Lars Starck
omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls under
det kommande räkenskapsåret samt att arvode till revisorerna skall
utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Ändring av bolagsordningens beskrivning av företagets verksamhet
(punkt 10)

Styrelsen förslår att Bolagets bolagsordnings verksamhetsbestämmelse
ändras enligt följande:

Bolaget skall bedriva handel med med finansiella instrument och
tjänster. Vidare skall bolaget äga och förvalta värdepapper och
kapital samt därmed förenlig verksamhet.

Ändring av bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och
aktiekapital (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet aktier skall vara
lägst 11 000 000 och högst 44 000 000 stycken. Därtill föreslår
styrelsen stämman att bolagets aktiekapital skall vara lägst 2,75
MSEK och högst 11 MSEK.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för
styrelsen att tillföra bolaget bl.a. investeringskapital,
rörelsekapital, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets
skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot
aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till
nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget
högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive
nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 25 000 000 aktier,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med
eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier
och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall
tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet
skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att
emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som
bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen
skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.
Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom
styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär
kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Drottninggatan 62
i Helsingborg samt på bolagets webbplats (www.fxi.se) från och med
tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid
bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på
dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Helsingborg i september 2018

FX International AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:

Per Ivar Sollied, VD

Tel: +46 (0) 708 14 28 28
e-post: perivar.sollied@fxi.se

Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: johan.wiklund@fxi.se

FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med
rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos
Finansinspektionen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fxi/r/kallelse-till-arsstamma-i-fx-internation...
http://mb.cision.com/Main/11630/2620814/911089.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.