Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-29

Gabather AB: ÅRSREDOVISNING för Gabather AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna
årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning
vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya
läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala
nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och
forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera
uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare.
Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och
professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är
högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av
sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort medicinskt
behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på
bättre behandlingar med bättre effekt och färre och mildare
biverkningar är stor hos både patienter och läkare. Tillsammans
representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt
58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av
schizofreni för vidare produktutveckling. Marknaden för
antipsykotiska läkemedel omsatte 12 miljarder dollar år 2015.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till
att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter
knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk
utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram
skall bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett
flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling
har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som för närvarande
testas i klinisk fas 1. Produktkandidaten utvecklas som en ny
behandling inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom
klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett
Eurostars-program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också
etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas
tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med
forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater
samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på GABA-A receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid,
(gamma-aminosmörsyra eller 4-aminobutansyra), som är den viktigaste
hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse
för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika
muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA
kallas GABAA-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan
påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter på
centrala nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal
av bolagets substanser har testats i bland annat olika modeller för
psykos och ångest och visat sig ha lovande effekter.

Väsentliga händelser under året

Dr. Michael Robin Witt tillträdde som VD i oktober månad. Bolaget
påbörjade klinisk fas 1a i december 2018.

Finansiell utveckling

Bolaget har under året inte haft några väsentliga intäkter. De ökade
kostnaderna speglar de insatser som krävts för att ta sig fram till
och in i kliniska fas 1 studier med bolagets kandidat GT-002.
Styrelsen har beslutat att byta redovisningsprincip och kostnadsföra
externa utvecklingskostnader. Se mer kring detta under
redovisningsprinciper. Förändringen tillämpas retroaktivt och
jämförelsetalen har justerats.

Sammanläggning av aktier

Bolaget beslutade om en sammanläggning av aktier i mars 2018.
Sammanläggning av aktier 1:4 innebar att fyra (4) befintliga aktier
lades samman till en (1) aktie. Genom sammanläggningen minskade det
totala antalet aktier i Bolaget från 20 613 091 till 5 153 272 aktier
med ett kvotvärde om 0,44 SEK per aktie.

Aktien

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014. Bolaget
genomförde ett listbyte till Nasdaq First North i april 2018. Första
dag för handel i bolagets aktie och teckningsoption på Nasdaq First
North var den 16 april 2018. Bolaget har valt att anlita Erik Penser
Bank som Certified Advisor. Certified Advisor nås på Apelbergsgatan
27, 103 91 Stockholm, Tel: 08-463 83 00 eller
certifiedadviser@penser.se.

Aktien handlas under kortnamnet GABA och med ISIN-kod SE00 1086 9552.
Antal aktier uppgår efter sammanläggning av aktier till 5 153 272
stycken.

Optioner och övriga värdepapper

Gabather genomförde i december 2017 en emission av units bestående av
aktier och optioner. Genom emissionen har Gabather emitterat 2 355
556 stycken teckningsoptioner. Fyra optioner gav innehavaren rätt att
teckna en ny aktie till en kurs om 32 kronor under perioderna 17 - 31
oktober 2018 och 17 - 31 januari 2019. Aktiekursen understeg under
perioden teckningskursen. Ingen teckning har skett.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2018 beslutades enligt styrelsens förslag om ett
personaloptionsprogram som löper under tre år fram till augusti 2021
för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget.
Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 63 000
personaloptioner, varav maximalt 18 000 för verkställande direktören
och maximalt 9 000 vardera för nyckelpersonerna. En personaloption
berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett
lösenpris uppgående till 42 kronor. För att säkerställa Gabathers
åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet har 82 795
teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett
personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem
nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta
maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för
verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för
nyckelpersonerna. 3,96 personaloptioner berättigar innehavaren att
förvärva 1 ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 46,44
kronor. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption
berättigar är omräknade till följd av den genomförda
företrädesemissionen i 2017 och sammanläggningen av aktier. För att
säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av
optionsprogrammet 2017-2019 har 413 973 teckningsoptioner emitterats
till dotterbolaget Gabather Finans AB. Då en tredjedel av detta
program förfallit utan lösen kvarstår 275 982 teckningsoptioner
vilket motsvarar maximalt 69 692 aktier.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande utestående personaloptionsprogram
att 152 487 nya aktier kan tillkomma och tidigare aktieägare spädas
ut med 2,87 %.

Tidigare optionsprogram har avslutats.

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB
för att hantera optionsprogrammet. Verksamheten bedrivs i allt
väsentligt i moderbolaget. Företagets säte är Malmö.

Övriga upplysningar

Bolaget bildades under våren 2014.

Byte av redovisningsprincip för Balanserade utvecklingskostnader. Se
not 1 Redovisningsprinciper, för tillämpning.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gabather-ab/r/arsredovisning-for-gabather-ab-...
https://mb.cision.com/Main/11735/2775099/1016255.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.