Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Gabather AB: Delårsrapport

2019-07-01 till 2019-09-30

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster -2 735 (-5 163) KSEK.
· Resultat per aktie -0,53 (-1,00) SEK.
· Kassaflöde från perioden totalt -4 407 (-4 514) KSEK.
· Likvida medel per 30 september 5 349 (21 433) KSEK.

Första 9 månaderna (2019-01-01 - 2019-09-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (49) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster -10 621 (-16 205) KSEK.
· Resultat per aktie -2,06 (-3,14) SEK.
· Kassaflöde från perioden totalt -11 300 (-15 312) KSEK.
· Likvida medel per 30 september 5 349 (21 433) KSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Gabather AB beslutade genomföra en nyemission med företrädesrätt
för befintliga aktieägare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Gabathers nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
avslutades. Emissionen tecknades till 80 procent och Gabather
tillfördes 49,5 MSEK före emissionskostnader.

VD har ordet

2019 har varit ett av de viktigaste åren någonsin i Gabather's nu
5-åriga historia. Efter att vi avslutat vår första kliniska studie i
friska frivilliga försökspersoner med positiva resultat står bolaget
nu väl rustat med en tillräcklig kassa för att ta GT-002 genom nästa
fas av den kliniska utvecklingen.

Det har varit ett intensivt arbete sedan jag tillträdde som VD den
18:e maj 2018. Det har varit en omfattande verksamhet med att
analysera och lägga planen framåt. Den bild som träder fram visar på
mycket goda förutsättningar att ytterligare utvärdera och
vidareutveckla våra intressanta pre-kliniska kandidater, samtidigt
som vi måste hålla ett starkt fokus på den kliniska utvecklingen av
GT-002.

Det är med tillförsikt som jag nu ser hur vi förbereder oss och lägger
planerna för den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002 mot
"proof-of-concept" i människa. Positiva och intressanta pre-kliniska
resultat ligger till grund för vidareutveckling av ett antal nya
substanser inom olika indikationsområden, men det ska tydligt
framhållas att högsta prioritet för bolaget är den fortsatta kliniska
utvecklingen av GT-002. Potentialen är stor och vi avser att generera
kliniska data som kan bekräfta de pre-kliniska resultat som tidigare
har visats. Intressanta nya möjligheter för utveckling av GT-002 mot
flera nya indikationsområden har öppnats och bolaget för diskussioner
med olika aktörer för att lägga planen framåt.

Gabather är idag på många sätt ett nytt bolag med växande kliniska
utvecklingsmöjligheter inom indikationsområden där det finns ett
stort medicinskt behov av nya behandlingar. Detta märks tydligt på
det ökade intresse som vi får från olika internationella aktörer. Vid
de möten som jag presenterat bolaget på har intresset för vår
lovande läkemedelskandidat GT-002, en så kallad "Positiv Allosterisk
Modulator" eller PAM, varit mycket stort. Detta inte bara från bolag
i Europa och USA utan även från flera aktörer i Asien.

Flera akademiska samarbeten har initierats och vi ser med stor
spänning fram emot resultaten från dessa studier som syftar till att
bättre förstå GT-002 unika verkningsmekanismer på molekylär nivå.
Fördjupade samarbeten med dessa partners är ett effektivt sätt att
komplettera vår interna forskning.

Mot bakgrund av vad som nämns ovan är jag mycket stolt över det som vi
på Gabather tillsammans åstadkommit under bolagets relativt korta tid
på marknaden. Det ger mersmak och vi ser med spänning fram emot de
närmaste åren.

Bolaget genomförde under Q3 2019 en nyemission som tillförde bolaget
cirka 50 miljoner kronor före emissionskostnader. Detta ger oss
möjligheter att fokusera på kärnverksamheten och vidareutveckla vår
pipeline för att kunna inleda fördjupade diskussioner kring
samarbeten med läkemedelsbolag och eventuell ut-licensiering av olika
projekt.

Michael Robin Witt,

VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning
vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya
läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala
nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och
forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera
uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare.
Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och
professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är
högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av
sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort medicinskt
behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på
nya behandlingar med bättre effekt och färre och mildare biverkningar
är stor hos både patienter och läkare. Tillsammans rep-resenterar
Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder
dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för vidare
produktutveckling. Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet
av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska
försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till
projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av
produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram
skall bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett
flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. Gabather har
etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i Astra-Zenecas
tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med
forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater
samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på GABA\A\-receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid,
(gamma-aminosmörsyra eller 4-aminobutansyra), som är den viktigaste
hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse
för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika
muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA
kallas GABA\A\-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan
påverka GABA\A\-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter
på centrala nervsystemet via GABA\A\-receptorn har studerats. Ett
flertal av bolagets substanser har testats i bland annat olika
modeller för psykos och minne/inlärning och visat sig ha lovande
effekter.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det tredje kvartalet uppgick till 0 (21)
KSEK.

Rörelsens kostnader under det tredje kvartalet uppgick till 2,7 (5,2)
MSEK.

Resultat efter finansiella poster under det tredje kvartalet uppgick
till -2,7 (-5,2) MSEK medan resultat per aktie uppgick till -0,53 SEK
(-1,00).

Per den 30 september 2019 uppgick koncernens likvida medel till 5,3
(21,4) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten under det tredje kvartalet uppgick till -4,4
(-4,5) MSEK. Eget kapital uppgick till 5,2 (20,0) MSEK vid periodens
slut vilket ger en soliditet på 73,2 (88,0) %.

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggnings-tillgångar under det tredje
kvartalet uppgick till 3 (0) KSEK.

Organisation

Per den 30 september 2019 hade Gabather sex (6) anställda.

Aktien

Bolaget bildades 2014-05-05. Aktien handlas sedan 2018-04-16 på Nasdaq
First North Growth Market Stockholm under beteckningen GABA. Bolagets
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth market är Erik Penser
Bank och nås på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2018 beslutades enligt styrelsens förslag om ett
personaloptionsprogram som löper under tre år fram till augusti 2021
för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget.
Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 63 000
personaloptioner, varav maximalt 18 000 för verkställande direktören
och maximalt 9 000 vardera för nyckelpersonerna. En personaloption
berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett
lösenpris uppgående till 42 kronor. För att säkerställa Gabathers
åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet har 82
795 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans
AB.

Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett
personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem
nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta
maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för
verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för
nyckelpersonerna. 3,96 personaloptioner berättigar innehavaren att
förvärva 1 ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 46,44
kronor. Deltagarna kan utnyttja tilldelade och intjänade
personaloptioner 30 dagar från dagen efter offentliggörande av
bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 till och med den 1 december
2020. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med
anledning av options-programmet 2017-2019 har 413 973
teckningsoptioner emitterats till dotter-bolaget Gabather Finans AB.
Då en tredjedel av detta program förfallit utan lösen kvarstår 275
982 teckningsoptioner vilket motsvarar maximalt 69 692 aktier.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande utestående personaloptionsprogram
att 152 487 nya aktier kan tillkomma och tidigare aktieägare spädas
ut med 2,87 %. Tidigare optionsprogram har avslutats.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning ("K3").

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB
för att hantera optionsprogrammen. Verksamheten bedrivs i allt
väsentligt i moderbolaget. Denna rapport avser moderbolaget.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender

2020-02-13 Bokslutskommuniké

Framåtriktad information

Denna delårsrapport kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt ut...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.