Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-24

Gabather AB: Delårsrapport Q2 2017

Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 437 (0) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster -2 581 (-2 239) KSEK.
· Resultat per aktie -0,18 (-0,15) SEK.

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 1 199 (0) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster -4 913 (-3 868) KSEK.
· Resultat per aktie -0,33 (-0,26) SEK.
· Likviditeten uppgick per 2017-06-30 till 21 246 (33 264) KSEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 570 (-2 676) KSEK.
· Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 172 (-2 358) KSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Gabather har tecknat ett avtal med Mercachem B.V. om produktion av
substansen GT-002 för kliniskt bruk.

· Gabather har skickat in en ny patentansökan kring formuleringen av
bolagets läkemedelskandidat, GT-002. Bolaget kan, om patentet
beviljas, få en utökad marknads-exklusivitet som sträcker sig fram
till 2038.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser.

VD Bert Junno summerar utvecklingen

Gabather har under det andra kvartalet utvecklat och patentsökt ny
teknik för en effektiv oral formulering av läkemedelskandidaten
GT-002 och förberett densamma för tillverkning enligt "Good
Manufacturing Practice" (GMP). Samtidigt har bolaget påbörjat de
sista klinikförberedande säkerhetsstudierna i djur. I bolagets nya
laboratorium i Södertälje fortsätter karakterisering av nya
substanser.

Det är bolagets mål att den kliniska studien ska kunna inledas under
hösten 2017. Bolaget inväntar resultat från de pågående
toxicitetsstudierna i djur. Under tiden kommer bolaget att föra
diskussioner med berörd läkemedelsmyndighet. Bolaget kommer under
året att fortsätta sitt arbete att finna fler samarbetspartners för
vidare klinisk utveckling. Gabather upprätthåller löpande kontakter
och diskussioner med ett antal noga utvalda läkemedelsbolag för att
säkerställa att det framtida kliniska programmet kan ge de svar och
de data som en framtida partner kan tänkas efterfråga för att
upprätta ett attraktivt partneravtal.

Bert Junno

VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet
bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling
av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather
grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och
Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner
och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns
universitet. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40
år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år.
Båda är högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av
sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort behov av
utveckling inom bolagets fokusområden och efterfrågan på bättre
behandlingar, med färre och mindre biverkningar, är stor hos
patienter. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en
adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av
schizofreni för vidare produktutveckling. Prioritet ges idag till
att ta GT-002 till klinisk utveckling. Marknaden för antipsykotiska
läkemedel omsatte 15 miljarder dollar år 2014.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till
att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter
knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk
utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram
skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot
ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna
utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som nu
närmar sig klinisk fas inom indikationen schizofreni. Bolagets
partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis
samlade i ett Eurostars program sponsrat i Sverige av Vinnova.
Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat
i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med
forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater
samt bredda indikationsområde för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på Gaba-A receptorn

Gaba är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså
gamma-aminosmörsyra, och det är den huvudsakliga hämmande
signalsubstansen i hjärnan. Gaba har bland annat betydelse för
inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika
muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för Gaba
kallas GabaA-receptorn. Tester har visat att bolagets små-molekyler
kan manipulera GabaA-receptorn och att nya verkningsmekanismer har
konstaterats. Ett flertal substanser är testade i bland annat olika
modeller för psykos och ångest med det lovande generella resultatet
att ingen av substanserna gav några sedativa biverkningar. GT-002 har
visat liknande effekter som läkemedlet Clozapine i en psykosmodell i
djur.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det andra kvartalet uppgick till 437 KSEK
(0). Intäkterna under perioden utgjordes av Gabathers del av stödet
från Eurostars projektet GASH02 som avser vår kandidat GT-002.
Nettobidraget förväntas att bli ca 10 MSEK varav ca 3,5 MSEK
intäktsförs i bolagets resultaträkning.

Rörelsens kostnader under det andra kvartalet uppgick till ca 3 MSEK
(2,2). Finansiering genom Eurostars projektet GASH02 innebär att de
delar av externa utvecklingskostnader som motsvaras av stöd inte
bokförs som aktiverade utvecklingskostnader utan tas som kostnad i
resultaträkningen.

Resultat efter finansiella poster under det andra kvartalet uppgick
till -2,6 MSEK (-2,2) medan resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK
(-0,33).

Per den 30 juni 2017 uppgick koncernens likvida medel till 21,2 MSEK
(33,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten under det andra kvartalet uppgick till -3,1
MSEK (-3,0).

Eget kapital uppgick till 28,3 MSEK (37,1) vid periodens slut vilket
ger en soliditet på 94,7 procent (94,7).

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det andra
kvartalet uppgick till 0,4 MSEK (1,4). De omfattar främst externa
utvecklingskostnader för läkemedelskandidaten GT-002 hänförliga till
förberedelser för den kliniska utvecklingen. Finansiering genom
Eurostars projektet GASH02 innebär att de delar av externa
utvecklingskostnader som motsvaras av stöd inte bokförs som
aktiverade utvecklingskostnader utan tas som kostnad i
resultaträkningen.

Organisation

Per den 31 juni 2017 hade Gabather 6 (3,3) anställda.

Aktien

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gabather-ab/r/delarsrapport-q2-2017,c2332242
http://mb.cision.com/Main/11735/2332242/713234.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.