Du är här

2018-08-24

Gabather AB: Gabather delårsrapport

2018-01-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 19 (437) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -6 122 (-2 956) KSEK.
· Resultat per aktie -1,19 (-0,20) SEK.
· Kassaflöde från perioden totalt -5 975 (-3 114) KSEK.

Första halvåret (2018-01-01 - 2018-06-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 28 (1 199) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -11 042 (-6 058) KSEK.
· Resultat per aktie -2,14 (-0,41) SEK.
· Kassaflöde från perioden totalt -10 798 (-6 742) KSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Bolaget har genomfört ett listbyte från Aktietorget till Nasdaqs
First North-lista. Första dag för handel på First North var den 16e
april 2018.

· Dr. Bert Junno lämnar uppdraget som VD för Gabather den 18 maj
2018. Dr. Michael Robin Witt har utsetts som tillförordnad VD.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Gabather AB har framgångsrikt genomfört de regulatoriska GLP
toxikologiska studierna med GT-002 i gnagare och icke-gnagare. Vidare
var de säkerhetsfarmakologiska studierna utan anmärkningar och GT-002
visade inga negativa kardiovaskulära effekter.

VD har ordet

I början av juli kunde vi rapportera om ett framgångsrikt
färdigställande av de GLP-toxikologiska studierna i vårt
huvudprojekt, GT-002. Både gnagare och icke-gnagare tolererade
behandlingen med GT-002 väl vid relevanta doser, utan några
observationer varken på makroskopisk eller histopatologisk nivå.
Dessutom noterades att GT-002 inte gav oönskad verkan på
hjärtakärlsystemet eller andning.

Parallellt med det toxikologiska programmet har vi slutfört
produktionen av formulerat material enligt GMP (Good Manufacturing
Practice) för det klinska programmet. Bolaget har framställt
tillräckliga mängder av både placebo och GT-002 mjukgelkapslar för
oral administration till både den inledande fas 1a studien med
enstaka och ökande dosering, och till fas 1b studien med upprepade
och ökande dosering. Pågående stabilitetsstudier har hitintills visat
att produkten är stabil.

Vi arbetar för närvarande med att sammanställa den omfattande
dokumentation som krävs för vår ansökan om start av kliniska studier
(CTA, Clinical Trial Application). Målsättningen är att lämna in
ansökan till de finska läkemedelsmyndigheterna inom kort. Efter
inlämnad ansökan har läkemedelsmyndigheterna 60 dagar på sig att ge
besked. Vi förväntar oss att starta fas 1a studien i år.

Gabather har tagit fram flera nya substanser som upföljning till
GT-002 för att stärka och diversifiera bolagets produktportfölj. En
serie av substanserna har testats i Södertäljelaboratoriets in vitro
facilitet, och i in vivo beteendestudier i Danmark. Två av
substanserna har visat lovande resultat i samma beteendemodeller som
GT-002. Inom forskningsprogrammet undersöker vi, i tillägg till
modellerna för schizofreni, även effekten i modeller för kognition
och minne.

Den kunskap och erfarenhet som vi samlat vid utvecklingen av GT-002
har varit mycket värdefull vid utvecklingen av de nya
läkemedelskandidaterna och deras formulering, något som sparat oss
både tid och pengar. Därmed kan vi fortsätta utveckla
forskningsprogrammet parallellt med att bolaget går in i kliniska
studier med GT-002.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till mina kollegor och våra
samarbetsparters för nedlagt arbete som trots utmaningar har givit
oss en plattform där vi med tillförsikt kan se fram emot starten på
en ny fas för bolaget i och med övergången från pre-klinisk till
klinisk fas.

Michael Robin Witt,

Tillförordnad VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning
vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya
läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala
nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och
forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera
uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare.
Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och
professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är
högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av
sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort medicinskt
behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på
bättre behandlingar med bättre effekt och färre och mildare
biverkningar är stor hos patienter. Tillsammans representerar
Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder
dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av
schizofreni för vidare produktutveckling. Prioritet ges idag till att
ta GT-002 till klinisk utveckling. Marknaden för antipsykotiska
läkemedel omsatte 12 miljarder dollar år 2015.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till
att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter
knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk
utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram
skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot
ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna
utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som nu
närmar sig klinisk fas inom indikationen schizofreni. Bolagets
partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis
samlade i ett Eurostars-program sponsrat i Sverige av Vinnova.
Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat
i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med
forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater
samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på GabaA-receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid,
(gamma-aminosmörsyra eller 4-aminobutansyra), som är den viktigaste
hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse
för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika
muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA
kallas GABAA-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan
påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter på
centrala nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal
av bolagets substanser har testats i bland annat olika modeller för
psykos och ångest och visat sig ha lovande effekter. GT-002 visar
liknande effekter i en psykosmodell i djur som det etablerade
läkemedlet Clozapine.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det andra kvartalet uppgick till 19 KSEK
(437).

Rörelsens kostnader under det andra kvartalet uppgick till ca 6,1 MSEK
(3,4).

Resultat efter finansiella poster under det andra kvartalet uppgick
till -6,1 MSEK (-3,0) medan resultat per aktie uppgick till -1,19 SEK
(-0,20). Jämförelsetal är ej justerat för sammanläggning.

Per den 30 juni 2018 uppgick koncernens likvida medel till 25,9 MSEK
(21,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten under det andra kvartalet uppgick till -6,0
MSEK (-3,1). Eget kapital uppgick till 25,1 MSEK (21,4) vid periodens
slut vilket ger en soliditet på 91,2 procent (93,1).

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det andra
kvartalet uppgick till 34 KSEK (28). De utgörs av investering i
pågående patentansökningar.

Organisation

Per den 30 juni 2018 hade Gabather sex (6) anställda.

Aktien

Bolaget bildades 2014-05-05. Aktien handlas sedan 2018-04-16 på Nasdaq
First North Stockholm under beteckningen GABA. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank och nås på 08-463
80 00.

Optioner

Gabather genomförde i december 2017 en emission av units bestående av
aktier och optioner. Genom emissionen har Gabather emitterat 2 355
556 stycken teckningsoptioner. Fyra optioner ger innehavaren rätt att
teckna en ny aktie till en kurs om 32 kronor under perioderna 17 - 31
oktober 2018 och 17 - 31 januari 2019. Vid fullteckning med stöd av
teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med 261 728,45 kronor
och antalet aktier öka med 588 889 aktier, motsvarande utspädning om
11 procent. Gabather tillförs 18,8 MSEK.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2018 beslutades enligt styrelsens förslag om ett
personaloptionsprogram som löper under tre år fram till augusti 2021
för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget.
Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 63 000
personaloptioner, varav maximalt 18 000 för verkställande direktören
och maximalt 9 000 vardera för nyckelpersonerna. En personaloption
berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett
lösenpris uppgående till 42 kronor. Vid fullt utnyttjande av
optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att
öka med 36 798 kronor och tidigare aktieägare spädas ut med 1,6
procent. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med
anledning av optionsprogrammet har 82 795 teckningsoptioner
emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett
personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem
nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta
maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för
verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för
nyckelpersonerna. 3,96 personaloptioner berättigar innehavaren att
förvärva 1 ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 46,44
kronor. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption
berättigar är omräknade till följd av den nyligen genomförda
företrädesemissionen och sammanläggningen av aktier. Vid fullt
utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer
aktiekapitalet att öka med 45 997 kronor och tidigare aktieägare
spädas ut med 2,03%. För att säkerställa Gabathers åtaganden och
kostnader med anledning av optionsprogrammet 2017-2019 har 413 973
teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande utestående personaloptionsprogram
att 103 493 nya aktier kan tillkomma och tidigare aktieägare spädas
ut med 3,5 %.

Tidigare optionsprogram har avslutats.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning ("K3").

Koncern, moderbolag och dotterbolag

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.