Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-19

Gabather AB: Gabather genomför företrädesemission om 62 MSEK

Styrelsen i Gabather AB (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") har idag,
med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en
nyemission om cirka 62 MSEK med företrädesrätt för befintliga
aktieägare ("Företrädesemissionen"). Nyemissionen sker genom
utgivande av units där en unit består av sex aktier och en
vederlagsfri option. Teckningskursen uppgår till 36,00 SEK per unit
vilket motsvarar 6,00 SEK per ny aktie. Företrädesemissionen avses
främst finansiera förestående Fas Ib/IIa-studie med Bolagets
läkemedelskandidat GT-002. Företrädesemissionen är säkerställd upp
till 80 procent genom garantiåtaganden.

Sammanfattning

· Styrelsen i Gabather har beslutat att genomföra en kapitalisering
på cirka 62 MSEK genom nyemission av units med företrädesrätt för
Bolagets befintliga aktieägare

· Emissionslikviden ska finansiera Bolagets förestående Fas
Ib/IIa-studie med GT-002, operationell drift av Bolaget samt Bolagets
prekliniska forskningsprogram

· Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen
den 27 september 2019 berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3)
uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit
innehåller sex (6) aktier och en (1) vederlagsfri option

· Teckningskurs för en unit är 36,00 SEK, motsvarande 6,00 SEK per
aktie

· Teckningsperioden för Företrädesemissionen är 1 - 15 oktober 2019
· Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar, under
perioden 12 - 26 mars 2021, till teckning av en ny aktie till kurs
10,00 SEK

· Teckningsoptionen kommer att noteras på Nasdaq First North Growth
Market

· Styrelsens beslut om Företrädesemissionen fattas med stöd av
emissionsbemyndigande lämnat vid årsstämman den 22 maj 2019

· Företrädesemissionen är säkerställd upp till 80 procent av
emissionsbeloppet, motsvarande ett belopp om cirka 49,5 MSEK, genom
emissionsgarantier från externa investerare

Bakgrund och motiv

Gabather har under 2019 tagit viktiga steg i utvecklingen av Bolagets
läkemedelskandidat GT-002. Under juni månad rapporterades
slutresultat från Bolagets Fas Ia-studie som pågått under våren. I
studien, som var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad,
testades enstaka och stigande doser av GT-002 i friska
försökspersoner. Inga läkemedelsrelaterade biverkningar observerades
samtidigt som GT-002 visade på mycket goda farmakokinetiska
egenskaper, såsom upptagningsförmåga, plasmakoncentration och
utsöndring.

Vidare har Gabather under 2019 rapporterat positiva resultat från tre
prekliniska studier som visar att GT-002 har pro-kognitiva
egenskaper, vilket visades genom signifikant förbättring av
minnesförmågan i friska djur. Därtill visades substansen signifikant
förbättra social kognition samt ha antidepressiva egenskaper.
Resultaten kommer att presenteras vid mötet för "American Society for
Neuroscience" i Chicago i oktober 2019.

Tack vare goda prekliniska och kliniska resultat har Gabather valt att
genomföra en kombinerad Fas Ib/IIa-studie där multipla stigande doser
i ett första skede testas i friska försökspersoner (Fas Ib) och i ett
andra skede i patienter (Fas IIa). Det primära syftet med studien är
att undersöka säkerhet och tolerans vid upprepad dosering av GT-002,
men studieupplägget medger även en möjlighet att studera potentiella
effekter på mild kognitiv nedsättning och depression.

I syfte att finansiera den kombinerade Fas Ib/IIa-studien med GT-002
samt den fortsatta verksamheten genomför Gabather förestående
Företrädesemission. Nettolikviden om cirka 54 MSEK efter
emissionskostnader avses användas till följande ändamål angivna i
prioritetsordning och uppskattad omfattning:

· Bolagets kommande kliniska Fas Ib/IIa-studie, omkring 25 MSEK
· Löpande verksamhet och intensifierad affärsutveckling fram till
och med år 2021, omkring 20 MSEK

· Prekliniskt forskningsprogram som syftar till att identifiera
ytterligare läkemedelskandidater, omkring 5 - 10 MSEK

I det fall samtliga optioner nyttjas för teckning av aktier kommer
Gabather att erhålla ytterligare 17 MSEK vilka avses finansiera en
långtidstoxikologisk studie med GT-002 och förstärka Bolagets
position inför potentiella partnerförhandlingar.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

25 september 2019 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

26 september 2019 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

27 september 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

30 september 2019 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

1 - 11 oktober 2019 Handel i uniträtter

1 - 15 oktober 2019 Teckningsperiod

18 oktober 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

12 - 26 mars 2021 Period för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner

Företrädesemissionen i sammandrag

Rätt att teckna units tillkommer med företrädesrätt Bolagets
aktieägare. Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på
avstämningsdagen den 27 september 2019 berättigar till en (1)
uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit
till en teckningskurs om 36,00 SEK per unit, motsvarande 6,00 SEK per
aktie. En unit innehåller sex (6) aktier och en (1) vederlagsfri
option. I den utsträckning units inte tecknas med företrädesrätt ska
dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med
önskan att teckna units i Gabather.

Teckning av units sker under perioden 1 - 15 oktober 2019. Vid full
teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 62 MSEK före
emissionskostnader.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 4
580 686,02 SEK, från 2 290 343,45 SEK till 6 871 029,47 SEK, genom
utgivande av högst 10 306 542 aktier. Antalet aktier ökar därmed från
5 153 272 till högst 15 459 814 aktier.

Aktiekapitalet kommer att öka med 763 447,82 SEK och antalet aktier
med 1 717 757 aktier vid fullt nyttjande av emitterade
teckningsoptioner. Bolaget kommer att tillföras ytterligare högst
17,2 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning uppgår till 66,7 procent vid fulltecknad emission av units
och ytterligare till sammanlagt 70,0 procent vid senare fulltecknad
emission av aktier med stöd av teckningsoptioner.

Garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Gabather ingått avtal om
emissionsgarantier med externa investerare om sammanlagt 49,5 MSEK,
motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision
utgår med 10 procent på garanterat belopp för dessa garantiåtaganden.
Närmare information angående de parter som har ingått
garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som avses
offentliggöras senast den 30 september 2019.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Gabather i samband
med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta
Michael-Robin Witt, VD Gabather

E-post: mrw@gabather.se

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet
och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig,
för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med
ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av
Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens
Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och
Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns
universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i
40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45
år.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 19 september 2019, kl. 19:40.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i
Gabather AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva
några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta
pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya
units, BTU eller uniträtter till någon person i en jurisdiktion där
det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en
sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt.
Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen
hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land
där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som
anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i
sådant land.

De nya aktierna, BTU och uniträtterna har inte rekommenderats eller
godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig
värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTU,
uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Gabather har
registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid
gällande United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya
aktier, BTU, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av
Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller
genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det
finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och
de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.