Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Gabather AB: Kommuniké från årsstämma 2017 i Gabather AB (publ)

Vid årsstämman i Gabather AB (publ), som hölls i Malmö den 19 maj
2017, fattades bl.a. följande beslut:

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att
ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt fastställande av arvoden

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Svein Mathisen,
Bert Junno, Olov Sterner, BG Svensson och Gunilla Ekström till
styrelseledamöter. Svein Mathisen omvaldes till styrelsens
ordförande. Vidare beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med
150 000 kronor till ordförande och med 75 000 kronor vardera till
övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att
styrelseledamot, om det står i överensstämmelse med rådande
skattelagstiftning samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för bolaget, ska kunna ges möjlighet att fakturera
styrelsearvodet från enskild firma eller eget bolag, under
förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel; på
sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för
näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar de
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som styrelseledamotens
bolag annars hade varit tvunget att erlägga. Magnus Hahnsjö omvaldes
till bolagets revisor. Jakob Ekman nyvaldes till revisorssuppleant.
Stämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller
teckningsoptioner. Antalet aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska
vara begränsat till 15 procent av vid var tid utestående aktier. Om
styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så
ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller
möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien,
genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning
av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan
företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara
marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Personaloptionsprogram

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett
personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem
nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta
maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för
verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för
nyckelpersonerna. Varje personaloption berättigar innehavaren att
förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 130
procent av den genomsnittliga slutkursen för Bolagets aktie på
AktieTorget AB under tio handelsdagar efter årsstämman 2017.
Teckningskursen ska dock inte understiga 1,80 kronor.

De tilldelade personaloptionerna tjänas in till lika delar varje år
2017, 2018 och 2019.

För det fall att mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget
säljs till en och samma aktieägare och/eller Bolagets aktier
avnoteras från den marknadsplats vid vilken Bolagets aktier är
noterade ska samtliga 315 000 personaloptioner anses intjänade vid
den tidpunkt då aktieägaren tillträder aktierna i Bolaget, respektive
dagen efter sista dag för handel på marknadsplatsen. Deltagaren av
personaloptionsprogrammet, ska då även ha rätt att under två månader
från intjänandet utnyttja samtliga tilldelade personaloptioner.

Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt aktiv i bolaget vid
varje tidpunkt då intjäning sker. För det fall deltagaren upphör att
vara aktiv i bolaget efter en intjäningstidpunkt men före sista
utnyttjandetidpunkt, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas
vid utnyttjandetidpunkterna men vidare intjäning sker inte.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt
personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande
kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman
fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår
således att årsstämman beslutar om emission av högst 413 973
teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner som emitteras i
samband med personaloptionsprogrammet utnyttjas för teckning av nya
aktier kommer totalt 413 973 nya aktier att utges, vilket motsvarar
en utspädning om cirka 2,71 procent.

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma Gabather Finans AB, org. nr 559013-4861.

Teckningsoptionerna föreslås vidare kunna överlåtas vederlagsfritt
till deltagare i personaloptionsprogrammet i samband med att
personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren i
personaloptionsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier
kommer aktiekapitalet att öka med 45 997 kronor. Fullständig
information om personaloptionsprogrammet finns på bolagets hemsida.

Övriga beslut

Stämman beslutade även att bemyndiga verkställande direktören att
besluta om justering av besluten vid stämman.

För ytterligare information:

Gabather AB

Bert Junno, VD

Tel: 070-777 22 09

E-post: bj@gabather.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gabather-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-2017-i-...
http://mb.cision.com/Main/11735/2269839/677195.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.