Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Gaming Corps: Bokslutskommuniké med sammanställning av fjärde kvartalet 2018

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, "Bolaget" eller "Gaming Corps")
presenterar idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari
2018 till 31 december 2018. Efter kraftigt negativt resultat under
verksamhetsårets första period har Bolaget lyckats vända trenden
genom stora kostnadsbesparingar och effektiviseringar av verksamheten
efter den nya styrelsen tillträdde 8 november 2018. Röda siffror
tynger fortsatt resultaträkningen efter årets slut men Bolaget har nu
kontroll över räkenskaperna och arbetar målinriktat med att säkra ny
finansiering och nya affärer.

Omsättning och resultat under perioden för koncernen

· Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0 MSEK) 3,7 MSEK (6,4
MSEK).

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4,1 MSEK (-10,3
MSEK).

· Resultat efter finansiella poster uppgick till och -8,5 MSEK
(-29,7 MSEK).

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 kr (-0,29
kr) och efter utspädning till -0,03 kr (-0,29 kr).

Omsättning och resultat under 2018 för koncernen

· Nettoomsättningen uppgick till 21,3 MSEK (11,3 MSEK).
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -18,1 MSEK (-21,4
MSEK).

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -39,5 MSEK (-42,2
MSEK).

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 kr (-0,41
kr) och efter utspädning till -0,14 kr (-0,41 kr).

Väsentliga händelser under perioden

· Den 8 november hålls extra bolagsstämma och en ny styrelse
tillsätts

· Den 23 november ingår Bolaget avtal med Chimney Group
· 16 december väljer styrelsen att avbryta samarbetet med VD,
Michael Doyle. Juha Kauppinen blir tf. VD och den 28 december
förstärker Bolaget ledningen med CFO Bülent Balikci och CCO Erika
Mattsson.

· 20 december informerar börsen man beslutat initiera en ny
noteringsprocess för bolaget

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 4 januari ingår Bolaget avtal med Certain Affinity till ett
värde av ca 5,2 MSEK.

· Den 1 februari meddelar Bolaget att Juha Kauppinen tillträder som
VD permanent samt att lednings-gruppen utökats med Dan Borth,
Director of Gaming och John Chasoulidis, Director of iGaming.

· Den 6 februari avslutar Bolaget finansieringssamarbetet med
Bracknor.

· Den 27 februari meddelar Bolaget att Salsa Games GmbH värde skrivs
ned till noll (0) och affärsområde iGaming läggs under moderbolagets
varumärke. Planerad produktlansering för kasinoslots i juli 2019.

VD Juha Kauppinen har ordet

Bästa aktieägare,

Den 8:e november tog jag plats i styrelsen som del av en grupp större
aktieägare vilka under en längre tid oroats över Gaming Corps ledning
och finansiella ställning. Vi trodde på Bolagets inneboende resurser
och möjligheter på marknaden och ville bidra till att vända
verksamheten åt rätt håll. Sedan dess har vi arbetat intensivt med
att bilda oss en uppfattning om vad som skett historiskt, gjort stora
kostnadsreduktioner, utvärderat alla avtal samt sökt knyta till oss
nya samarbetspartners.

I min roll som tillförordnad VD har det varit viktigt att balansera
behovet av genomlysning bakåt med att söka kunskap och blicka framåt,
i syfte att bedöma vad som krävs för att verkligen lyfta Gaming Corps
till ett sunt och framgångsrikt bolag. Jag tillträde efter att vi i
styrelsen valde avsluta samarbetet med tidigare VD, ett samarbete som
avbröts på grund av olika uppfattningar om hur man på bästa sätt
skulle driva verksamheten; ur företagets, personalens såväl som
aktieägarnas perspektiv. Under den intensiva period som sedan följde
etablerades ett starkt förtroende mellan mig, styrelsens ledamöter
och vår nya ledning då vi alla arbetat målinriktat för att ta bolaget
framåt. Som ett resultat av det arbetet erbjöd styrelsen mig att
stanna som ordinarie VD, ett uppdrag jag ödmjukt och med glädje
tackade ja till.

Under perioden har nödvändigt fokus lagts på hantering av Bolagets
strukturella, finansiella och ledningsmässiga problem, ett arbete som
nu successivt börjar få effekt i form av minskade kostnader, nya
rutiner, mer transparanta samarbeten och effektivare kommunikation
mot Bolagets alla intressenter. Från det affärsmässiga perspektivet
är några händelser under perioden speciellt värda att nämnas:

Ø Tidigare ledning uppdaterade marknaden om att osäkerheten var stor
när det gällde möjligheterna att kunna få in nya uppdrag i form av
"work for hire". Därför var det glädjande att i januari kunna
presentera det nya avtalet med Certain Affinity värt ca 5,2 MSEK.

Ø Vi tror på en ljus framtid för narrativ, interaktiv underhållning,
varför det fortlöpande samarbetet med Chimney Pot är högt
prioriterat. När styrelsen tillträdde saknades ett samarbetsavtal,
något vi efter positiv dialog med Chimney Pot ganska snabbt fick på
plats. Det tar jag som kvitto på att vi arbetar i rätt riktning och
bemöter potentiella partners på ett respektfullt sätt.

Ø John Chasoulidis, Director of iGaming, är ansvarig för Bolagets
satsning på slots, något han förtjänstfullt och med kreativitet
drivit framåt. Tyvärr visade vår genomlysning att samarbetet med
PlayMagic Ltd inte genererat några resultat av värde varför vi
tvingades säga upp avtalet. Tråkigt som det må vara med misslyckade
samarbeten, har vi nu en mer strömlinjeformad arbetsprocess som inte
likt tidigare regelbundet tappar fart, och där vi på ett effektivt,
mer kostnadseffektivt sätt kan ta in rätt kompetens.

Ø I samband med att jag erbjöds VD-rollen valde vi att utöka
ledningsgruppen. Utöver att CCO Erika Mattsson nu också ingår i
ledningen och bidrar med välbehövd strategisk, kommunikativ och
organisatorisk kompetens, har vi med denna förändring lagt större
affärsfokus på koncernnivå samt givit Gaming och iGaming lika tyngd.
I och med att vi på ledningsnivå lyft in Bolagets spetskompetens i
form av våra direktörer Dan Borth och John Chasoulidis, står
ledningen starkare och bryggar den tidigare klyftan mellan
administrationen i Stockholm och utvecklingen i Austin och på Malta.
Vid min sida står också sen tidigare styrelseledamot och CFO Bülent
Balikci; hans klarsynthet, arbetsmoral och analytiska förmåga har
varit ovärderlig under den intensiva period vi har bakom oss.
Sammantaget är jag mycket nöjd över det team vi satt ihop och ser
fram emot att bygga ett konstruktivt samarbete framöver.

Ø Tidigt i arbetet med genomlysningen av Bolaget förstod den nya
styrelsen att det fanns betydande oro och missnöje bland personalen
avseende rådande arbetsförhållanden. Det var något styrelsen tog på
största allvar då situationen satte avgörande delar av Bolagets
produktion i akut risk. Jag är lättad över att vi snabbt kunde vända
detta och bibehålla samtliga resurser då vi har ynnesten att arbeta
med enormt begåvade människor. Bolaget har tills nu saknat HR-rutiner
vilket vi avser få på plats under våren, vi kommer vidare att
fortsätta arbetet med att öka den interna dialogen.

I slutet av december meddelade Nasdaq att man valt sätta Gaming Corps
på observationslistan och att vi skulle betraktas som en ny emittent.
Detta har givetvis inneburit ett betydande avbräck i arbetet med att
utveckla Bolagets affärer eftersom processen tar mycket tid i
anspråk, men det är ledningens och styrelsens uppfattning att
processen för omnotering är välbehövlig. Utan att vara klara med den
due diligence som i skrivande stund pågår med hjälp av advokatfirman
Baker McKenzie, kan vi konstatera att det redan nu framkommit en
mängd historiska transaktioner som kräver vidare granskning och
åtgärder. Därför anser jag alltså att Nasdaq gjort rätt i att
ifrågasätta sundheten i Gaming Corps som företag, i syfte att skydda
framför allt de små aktieägarna. Sedan skulle vi önskat att processen
kommit längre, ett utryck kanske för vår otålighet att bygga för
framtiden, men vi väljer att se detta som en möjlighet att komma ut
starkare på andra sidan. Ledningen lägger därför mycket energi och
stort fokus på att göra allt enligt föreskrifterna och med snabbhet
ta fram de underlag som krävs. Vi har även lagt fokus på att säkra
kontroll över våra kanaler samt förbättra den externa
kommunikationen, därmed göra Bolaget mer tillgängligt och transparent
så långt det går inom ramen för de regelverk som styr börsnoterade
företag.

Bolaget genomgår just nu ett stålbad och en omfattande omorganisation,
det är inte ett läge där man som VD vill göra prognoser eller
utfästelser om framtida affärsframgångar. Jag vill istället betona
att ledningen arbetar hårt för att vända en längre nedåtgående trend,
det är vår önskan att Bolagets många aktieägare ska kunna lita på att
man nu framgent sätter deras väl främst oavsett vad som händer,
negativt eller positivt. Vi som arbetar i Bolaget upplever den
uppgiften vi har framför oss som förvisso svår men också väldigt
rolig. Lyckas vi med att förstå och städa upp det som ligger bakom
oss ser jag personligen en ljus framtid framför oss. Jag hoppas
därför att 2019 kommer bli en vändpunkt för Gaming Corps och att vi
ska kunna presentera flera intressanta projekt.

Bokslutskommunikén finns tillgänglig i sin helhet på Bolagets hemsida
under Investor Relations. www.gamingcorps.com

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig:
ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8
684 211 00

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2019 vid tidpunkten angivet i detta
pressmeddelande.

Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB. Gaming
Corps™ is a global videogame and interactive entertainment developer
based in Sweden with offices, development studios and resources in
Stockholm, Austin and Malta. Our mission at Gaming Corps™ is to
create innovative videogames and compelling interactive entertainment
experiences. Our decades of collective expertise developing and
shipping high-quality software on mobile, PC, console and virtual
reality platforms, combined with our robust proprietary technology,
allows Gaming Corps™ to bring our creative original titles and your
world-class intellectual property to life and into the hands of
consumers globally.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gaming-corps/r/bokslutskommunike-med-sammansta...
https://mb.cision.com/Main/12288/2753369/1000057.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.