Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-21

Gasporox: GASPOROX AB (publ) Delårsrapport april - juni 2018

Lyckad företrädesemission

Årets första sex månader

· Omsättningen uppgick till 2.312 (2.814) kSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -3.496 (-2.302) kSEK
· Kassaflödet uppgick till -5.241 (1.130) kSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -0,75 (-0,50) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 672
658 (4 571 628) st.

Andra kvartalet

· Omsättningen uppgick till 1.206 (1.400) kSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -1.607 (-1.014) kSEK
· Kassaflödet för perioden uppgick till -2.669 (-1.351) kSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -0,34 (-0,22) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 772
578 (4 571 628) st.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Årsstämman beslutade om en företrädesemission om 16,3 MSEK till
teckningskursen 9,80 SEK per aktie

· Företrädesemissionen genomfördes, övertecknades till 110% och
avslutades den 19 juni

· Årsstämman beslutade om utgivande av optioner till bolagets
ledande befattningshavare och anställda. Det tecknades 178.125
teckningsoptioner och därmed tillfördes bolaget cirka 230 kSEK

· Gasporox dotterbolag GPX Medical AB valde in Lina Boreson och
Stephan Dymling som ordinarie styrelseledamöter

· Gasporox tecknade nytt samarbetsavtal med viktig partner inom
läkemedelssegmentet för utveckling av ett system för materialanalys
samt erhöll order om 1,5 MSEK för leverans andra halvåret

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den genomförda företrädesemissionen är registrerad och bolaget har
netto tillförts 15,1 MSEK efter avdrag för
kapitalanskaffningskostnader

Lund den 21 augusti 2018

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 08:15 CET.

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande
atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med
lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i
och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga
metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose
förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och
kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med
skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom
livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda
dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk
diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gasporox/r/gasporox-ab--publ--delarsrapport-ap...
http://mb.cision.com/Main/14809/2596333/894603.pdf
http://mb.cision.com/Public/14809/2596333/aeb51dc65652e28f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.