Du är här

2017-05-30

Genesis: Delårsrapport kvartal 1, januari - mars 2017

Kvartalet januari-mars 2017

· Nettoomsättning 24 Mkr (16,1)
· Resultat efter skatt 5,8 Mkr (1,2)
· Periodens resultat per aktie uppgick till 0,60 kr (0,13 kr)
· Eget kapital per aktie uppgick till 6,79 kr (4,39 kr)

Väsentliga händelser under kvartalet

· Med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 13 februari
2017 har styrelsen beslutat och genomfört spridningsemission. I
spridningsemissionen tecknades 459 150 aktier vilket motsvarar en
teckningsgrad om 92 procent och bolaget har tillförts cirka 1 000 nya
aktieägare och ca 21 Mkr. Emissionskostnaderna uppgick till 1 147 000
kr. Spridningsemissionen är registrerad hos Bolagsverket 2017-04-06
och emissionslikviden inkom 2017-04-07.

· Genesis köpte fastighetsbolaget som inrymmer huvudkontor och
primär serverhall samt den lokal som ger plats åt bolagets sekundära
serverhall i Luleå. Säljare är Stenvalls Trä AB som är moderbolag
till Genesis. Avtalet tecknades den 30 mars 2017. Köpeskillingen för
aktierna i fastighetsbolaget uppgår till 14,3 Mkr och betalning sker
genom lösen av en del av ett befintligt reverslån till Stenvalls Trä
AB. Byggnadernas totala yta uppgår till 1 700 kvadratmeter samt en
intilliggande obebyggd tomt om ca 2 200 kvadratmeter. De förvärvade
fastigheterna har ett marknadsvärde på cirka 45 Mkr och är belånade
till 30 Mkr. Personal omfattas ej av förvärvet.

· Reverslånet till moderbolaget är löst i sin helhet
· Genesis och DataPolarna AB träffade avtal om att inleda ett unikt
samarbete och tillsammans kunna leverera en komplett affärs- och
verksamhetslösning för träproduktionsbranschen. Samarbetet bygger på
en integration av Genesis affärssystemlösning iFenix och DataPolarnas
olika systemkomponenter för bl.a. produktionsstyrning av sågverk
(SawInfo).

VD-kommentar

Genesis fortsätter att leverera tillväxt och vi kan rapportera en
nettoomsättningsökning om 49 procent under det första kvartalet 2017
jämfört med samma period föregående år. Vi har under kvartalet genom-
och slutfört en rad aktiviteter för att möjliggöra nästa steg i
Genesis tillväxtresa.

I mars slutfördes en spridningsemission som tillförde bolaget cirka 21
Mkr före emissionskostnader. Syftet med emissionen var tvåfaldigt;
främst för att öka antalet aktieägare i Genesis, men också för att
skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien samt att
stärka vår finansiella beredskap inför framtida tillväxt. Vi
välkomnar i emissionen över 1 000 nya aktieägare till Genesis.

Stärkt marknad- och försäljningsorganisation
Under kvartalet har vi förstärkt vår försäljningsorganisation genom
rekrytering av en försäljningschef samt en strategiskt kundansvarig.
För att bibehålla, och öka, servicenivån mot våra befintliga kunder
har vi dessutom internrekryterat ytterligare två medarbetare till
försäljningsavdelningen. Sammantaget innebär detta att vi kan öka
takten i nykundsbearbetningen vilket ger goda förutsättningar att
bredda vår kundbas inom både befintliga som nya branscher.

Kontroll över hela värdekedjan
I slutet av kvartalet förvärvade vi de fastigheter som inrymmer vårt
huvudkontor och primära serverhall samt den lokal som ger plats åt
vår sekundära serverhall i Luleå. För oss - och för våra kunder - är
det viktigt att ha 100 procent kontroll över hela vår värdekedja och
vi har därför under längre tid undersökt möjligheten att förvärva
dessa fastigheter. Förvärvet är av strategisk betydelse när vi nu
gått in i nästa fas av Genesis tillväxtresa.

Tommy Flink, VD
Genesis IT AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Liljegren, Genesis IT AB

E-post: ir@genesis.se

Telefon: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 maj.

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Hemvärnsgatan 9, 171 54 SOLNA

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade
affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ,
tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets
huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem
för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och
erbjuder bland annat integrerad e-handelslösning och specifik
funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Genesis IT grundades
1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt
försäljningskontor i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genesis/r/delarsrapport-kvartal-1--januari---m...
http://mb.cision.com/Main/11667/2275336/680781.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.