Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Genova Property Group AB (publ): Genova Property Groups delårsrapport januari-mars 2017

Perioden januari-mars 2017

· Hyresintäkterna uppgick till 25,1 Mkr (16,4)

· Rörelseresultatet uppgick till 31,9 Mkr (23,7)

· Resultat efter skatt uppgick till 29,0 Mkr (18,3)

· Resultat per stamaktie uppgick till 0,52 kr (0,32)1

1) Antal stamaktier vid periodens utgång var 50 000 000 (50 000 000).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· Den 19 januari 2017 höll Genova en extra bolagsstämma som bland
annat fattade beslut, enligt framlagt förslag, om bemyndigande för
styrelsen att vidta emission av stamaktier.

· I februari tecknade Genova hyresavtal för Knarrarnäs 6 i Kista om
cirka 530 kvm. Fastigheten är därmed fullt uthyrd.

· Styrelsen har fastställt nya operationella samt finansiella mål för
verksamheten, som ersätter tidigare gällande mål, vilket meddelats i
bokslutskommunikén för 2016.

· Genova vann i mars en markanvisningstävling och tilldelades därmed
markanvisning från Uppsala kommun och Skolfastigheter för utveckling
av ett nytt kvarter i Sala backe. Projektet omfattar 8 700 BTA och
beräknas innehålla 90 lägenheter.

· Genova fortsatte att fokusera på bostadsförsäljning bland annat med
säljstarten av första etappen i Botanikern, Uppsala om 47 bostäder
varav drygt 90 procent såldes slut. Totalt såldes under kvartalet 53
bostäder till ett underliggande försäljningsvärde om 147 Mkr
exkluderat lån i bostadsrättsföreningar. Vinstavräkning från de
kommande projekten Botanikern samt Fålhagen i Uppsala planeras
påbörjas i samband med byggstart under andra och tredje kvartalet
2017.

· Nytt hyresavtal tecknades i april för det joint venture som ägs
tillsammans med Järngrinden AB, om cirka 2 500 kvm i Borås.

· I april beslutade Genova att emittera icke säkerställda
företagsobligationer om 300 miljoner kronor på den nordiska
marknaden, som noterades på Nasdaq Stockholm. Obligationslånet löper
till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader
+ 5,75 procent.

· I april genomförde Genova en bytesaffär med Klövern där Genova
förvärvar tre strategiskt belägna fastigheter i Lund till ett
underliggande fastighetsvärde om cirka 129 Mkr samtidigt som att
Klövern förvärvar tomträtten Stockholm Borg 4 till ett underliggande
fastighetsvärde om cirka 41 Mkr. Tillträdesdag är 1 juni 2017.

· Nytt hyresavtal tecknades i maj för det joint venture som ägs
tillsammans med Fastator AB, om cirka 2 200 kvm i Nacka.

· I maj avtalades om förvärv av fastigheten Odalmannen 1 i Huddinge
till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 11 Mkr. Fastigheten
är fullt uthyrd och har en uthyrbar area om cirka 500 kvm med
tillhörande mark om cirka 2 500 kvm.

VD HAR ORDET

Genova börjar 2017 med ett starkt kvartal. Vi ökade hyresintäkter och
rörelseresultatet rejält jämfört med föregående år som en effekt av
ett större fastighetsbestånd och fler sålda bostäder. Samtidigt
utvecklades bostadsproduktionen enligt plan med en stark
försäljningsstart i vårt nya bostadsprojekt Botanikern i Uppsala.

De nya operationella och finansiella mål som styrelsen fattade beslut
om i februari, och som vi meddelade i bokslutskommunikén för 2016,
innebär att vi kommer att öka tillväxttakten de närmaste åren. Under
2017 planerar vi att öka produktionstakten med totalt närmare 300
bostäder jämfört med 2016 med tonvikt på Uppsala, och vi har startat
starkt.

Stark försäljningsstart

Under första kvartalet påbörjade vi försäljningen av bostadsprojektet
Botanikern i Uppsala, ett projekt jag är stolt över att Genova får
möjlighet att genomföra. Det är i området Rosendal som vi kommer att
uppföra en spännande fastighet, helt byggd i trä och planerad för att
möta höga hållbarhetskrav. Projektet omfattar totalt 133 bostäder och
vi mötte ett mycket stort intresse när etapp 1 började säljas i mars.
Uppsala är en av Genovas huvudmarknader och vi är glada att vi
nyligen vann ytterligare en markanvisning i staden för
bostadsproduktion i Sala backe vid Brantingsskolan. Även i
Stockholmsområdet har vi ett flertal spännande projekt i
planeringsfas, bland annat i Nacka där vi både planerar ett havsnära
bostadsprojekt i Saltsjöbaden och ett högre hus med drygt 300
bostäder samt kommersiella ytor centralt i kommunen.

Steg in på expansiv marknad

Med fortsatt tyngdpunkt på våra huvudmarknader ser vi attraktiva
förvärvsmöjligheter även i andra expansiva orter i landet. I april
slutförde vi en bytesaffär där vi förvärvade tre fastigheter i Lund
med strategiskt läge och goda kassaflöden som samtidigt erbjuder
framtida utvecklingsmöjligheter för bostäder. Under 2016 genomförde
vi liknande förvärv i Borås, Enköping och Norrtälje. Nyligen i maj
förvärvade vi även en fastighet med tillhörande mark i Huddinge. Att
vi fortsätter att hitta fastigheter med utvecklingspotential som vi
kan förvärva till rimliga priser visar att Genova har en bra position
på förvärvsmarknaden.

"Att vi fortsätter att hitta fastigheter med utvecklingspotential som
vi kan förvärva till rimliga priser visar att Genova har en bra
position på förvärvsmarknaden."

Vi har också en stark finansiell plattform för att kunna växa vidare
genom förvärv och fortsatta investeringar. Efter kvartalets slut
emitterade vi framgångsrikt företagsobligationer om 300 Mkr. Även
genom avyttringen i april av en av våra färdigutvecklade
förvaltningsfastigheter i Kista har vi stärkt kassan. Nu fortsätter
arbetet med att utvärdera intressanta affärsmöjligheter och att driva
det växande antalet bostadsprojekt, med såväl bostadsrätter som
hyresrätter, som vi har i vår portfölj.

Andreas Eneskjöld, VD

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Genovas webbplats:
www.genovapropertygroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24,
andreas.eneskjold@genova.se

CFO, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39,
michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre
affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och
samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och
Uppsalaregionerna. Per den 31 mars 2017 ägde bolaget fastigheter till
ett värde om cirka 1,7 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka
110 000 kvm samt innehade cirka 3 700 bostadsbyggrätter.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj
2017 klockan 08.30 CET.

Genova Property Group - Jakobsbergsgatan 7 - 111 44 Stockholm -
www.genova.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genova-property-group-ab--publ-/r/genova-prope...
http://mb.cision.com/Main/13559/2269276/676785.pdf
http://mb.cision.com/Public/13559/2269276/8fb149a6daef05a1.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.