Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Genova Property Group AB (publ): Genova Property Groups delårsrapport januari-september 2016

Perioden juli-september 2016

· Hyresintäkterna uppgick till 19,5 Mkr (13,4)

· Rörelseresultatet uppgick till 34,8 Mkr (17,3)

· Resultat efter skatt uppgick till 31,7 Mkr (23,1)

· Resultat per stamaktie uppgick till 0,50 kr (0,35)1

Perioden januari-september 2016

· Hyresintäkterna uppgick till 53,6 Mkr (43,2)

· Rörelseresultatet uppgick till 83,2 Mkr (123,5)

· Resultat efter skatt uppgick till 71,9 Mkr (109,9)

· Resultat per stamaktie uppgick till 1,22 kr (3,91)1

1) Antal stamaktier vid periodens utgång var 50 000 000 (50 000).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· I juli samt september tillträdde Genova tidigare kommunicerade
förvärv i Norrtälje samt Åkersberga.

· I augusti genomförde Genova en riktad nyemission av 1 200 000
preferensaktier med syfte att stärka rörelsekapitalet, möjliggöra
investeringar i befintligt fastighetsbestånd och utökning av Genovas
fastighetsbestånd. Nyemissionen tillförde bolaget 138 Mkr före avdrag
av emissionskostnader och innebär en utspädning om 2,26 procent av
kapitalet och 0,24 procent av rösterna i bolaget.

· I september förvärvades den fullt uthyrda fastigheten Nacka
Sicklaön 37:45 på Kvarnholmsvägen 52 i Nacka till ett underliggande
fastighetsvärde om 62 Mkr. Avsikten är att uppföra bostäder när ny
detaljplan antagits.

· I september tecknades nytt 3-årigt hyresavtal för fastigheten
Målaren 4 i Skänninge.

· Under kvartalet fortsatte Genova att fokusera på försäljningen av
bostäder. Under kvartalet såldes 5 bostäder till ett underliggande
försäljningsvärde om cirka 30 Mkr, exkluderat lån i
bostadsrättsföreningar. Under perioden januari-september 2016 har 41
bostäder sålts till ett underliggande försäljningsvärde om cirka 225
Mkr. Detta innebär en försäljningsgrad i pågående projekt som
överstiger 90 procent, med inflyttningar under 2017 och första
halvåret 2018.

· I oktober förvärvades tre fastigheter i Norrtälje, Enköping och
Borås till ett underliggande fastighetsvärde om 265 Mkr och en total
uthyrbar yta om cirka 27 000 kvm med cirka 81 000 kvm mark. Tillträde
är planerat till den 1 december 2016. Förvärvet av fastigheten i
Borås genomförs tillsammans med Järngrinden AB.

· I oktober tecknades avtal om att förvärva en centralt belägen
fastighet i Palma, Mallorca med en uthyrbar area på cirka 3 300 kvm
till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 86 Mkr. I anslutning
till affären har ett nytt 20-årigt hyresavtal tecknats med Nobis AB
för hotellverksamhet i fastigheten.

· Genova avser att kalla till extra bolagsstämma att hållas i början
av 2017 för att bland annat lägga fram förslag om höjd inlösenkurs
för preferensaktier samt om bemyndigande för styrelsen att vidta
nyemission av stamaktier.

VD HAR ORDET

"Förvärven stärker den långsiktiga intjäningen samtidigt som vi nu
växlar upp bostadsproduktionen"

Genova fortsätter att växa. För det tredje kvartalet redovisar vi en
stark ökning av såväl hyresintäkter som rörelseresultat och vi har
under hösten genomfört era intressanta förvärv av fastigheter med
goda kassaflöden och utvecklingsmöjligheter. För att möjliggöra
fortsatta förvärv och investeringar i befintliga fastigheter
genomförde vi i augusti en riktad preferensaktieemission.

Flera intressanta förvärv

Under andra halvåret 2016 har vi hittills genomfört förvärv av
fastigheter med ett värde om över 400 Mkr i tre separata
transaktioner. Samtliga förvärvade fastigheter motsvarar de kriterier
som är viktiga för Genova - stabila kassaflöden, långa hyreskontrakt
och med god potential för utveckling av både kommersiella lokaler
samt framtida bostäder. På attraktiva Kvarnholmen i Nacka förvärvade
vi i september en fullt uthyrd fastighet som vi efter ny detaljplan
vill omvandla till 100-150 bostäder.

Efter kvartalets slut tecknade vi avtal om att förvärva ytterligare en
centralt belägen fastighet i Palma på Mallorca med ett 20-årigt
hyresavtal med svenska Nobis för hotellverksamhet. I oktober
genomfördes ytterligare förvärv, bland annat ingick vi ett intressant
joint venture i Borås med en lokal partner där vi ser intressanta
möjligheter att förädla den förvärvade fastigheten såväl med
kommersiella inslag som med nya bostäder. Det här är investeringar
som geografiskt ligger utanför vår primära inriktning på Uppsala- och
Stockholmsområdena men som vi bedömer som långsiktigt goda affärer
helt i linje med Genovas strategi. Förvärven stärker den långsiktiga
intjäningen i Genova som nu närmar sig 100 Mkr årligen.

Ökad produktion av bostäder

Inom vårt affärsområde Bostadsproduktion utvecklas byggnationen i våra
pågående projekt väl. Bostäderna är i det närmaste slutsålda och
under 2017/2018 färdigställs projekten i Saltsjöbaden, Gröndal samt i
Östersund. Under nästa år kommer vi att växla upp bostadsproduktionen
ytterligare. Vi planerar för en ökad produktionstakt från dagens
cirka 200 bostäder per år till mer än 400 bostäder i produktion med
fokus på framförallt bra lägen i Uppsala. Samtidigt planerar vi inom
området Samhällsfastigheter för uppförande av ett äldreboende och en
förskola i Knivsta.

Steg för att fortsätta växa

Vi fortsätter att notera liknande tecken på den svenska
fastighetsmarknaden som under det senaste halvåret. Det är en hög
aktivitet parallellt med en viss osäkerhet om riktningen framåt och
en något ökad försiktighet hos bankerna medan kapitalmarknaden är
fortsatt stark. Genova har en affärsmodell som fungerar väl även i
denna marknadsmiljö; stabila kassaflöden från våra
förvaltningsfastigheter bidrar till att finansiera attraktiva projekt
med utveckling av bostäder och samhällsfastigheter. Vi har samtidigt
en stark finansiell ställning och en organisation med erfarna
medarbetare som är duktiga på att driva komplexa projekt och att
identifiera de affärer som passar Genova, även i en tuff marknad.

Nu vill vi ta nästa steg och skapa förutsättningar att växa med en
högre takt inom såväl förvaltning som bostadsproduktion. I augusti
tog vi in nytt kapital genom en preferensaktieemission och med en
stark balansräkning planerar vi för att kunna göra ytterligare
förvärv och investeringar.

Andreas Eneskjöld, VD

Bokslutsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Genovas webbplats:
www.genovapropertygroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24,
andreas.eneskjold@genova.se

CFO, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39,
michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2016, kl.
08.00.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre
affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och
samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och
Uppsalaregionerna. Per den 30 september 2016 ägde bolaget fastigheter
till ett värde om drygt 1 700 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 95 000
kvm samt innehade cirka 3 200 bostadsbyggrätter. Bolagets
preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank
är Bolagets Certified Adviser.

Genova Property Group - Jakobsbergsgatan 7 - 111 44 Stockholm -
www.genova.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genova-property-group-ab--publ-/r/genova-prope...
http://mb.cision.com/Main/13559/2130428/595000.pdf
http://mb.cision.com/Public/13559/2130428/9a7e9ad2a4a13605.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.