Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

Genova Property Group AB (publ): Genova Property Groups delårsrapport januari-september 2019

Kvartalet juli-september 2019

· Hyresintäkterna uppgick till 47 Mkr (32)

· Resultat från nyproduktion uppgick till 6 Mkr (15)

· Rörelseresultatet uppgick till 416 Mkr (43)

· Resultat efter skatt uppgick till 306 Mkr (29)

· Resultat per stamaktie uppgick till 4,81 kr (0,39)

· Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) 1 935 Mkr (1 148)

Perioden januari-september 2019

· Hyresintäkterna uppgick till 128 Mkr (95)

· Resultat från nyproduktion uppgick till 27 Mkr (59)

· Rörelseresultatet uppgick till 619 Mkr (141)

· Resultat efter skatt uppgick till 447 Mkr (117)

· Resultat per stamaktie uppgick till 6,58 kr (1,64)

· Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) 1 935 Mkr (1 148)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· Genova har initierat en process för att utreda förutsättningarna
för en notering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholms
huvudlista under 2020.

· Genova utsett till en av fyra ankarbyggherrar för Västra Knivsta
och erhållit markanvisning omfattande 250 bostäder.

· I augusti tillträddes sex av de sju samhällsfastigheter belägna i
Stockholm och Uppsala som förvärvades i juni med ett marknadsvärde om
668 Mkr.

· I augusti inledde Genova samarbete med bostadsbolaget K2A. Genova
avyttrade 30 procent av aktierna i ett fastighetsägande bolag som
äger fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro, till ett underliggande
fastighetsvärde om 325 Mkr, vilket medfört en värdeförändring i
kvartalet om 157 Mkr. Tillträde skedde 28 augusti. Avsikten är att
parterna gemensamt ska utveckla fastigheten som idag innehåller
närmare 110 000 kvm mark till en helt ny stadsdel.

· I september avtalade Genova om att förvärva tre strategiskt belägna
fastigheter i Stockholm och Uppsala till ett underliggande
fastighetsvärde om 80 Mkr före avdrag för uppskjuten skatt. Den
totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 3 600 kvm och det årliga
hyresvärdet uppgår till cirka 5 Mkr med en genomsnittlig
hyresduration om cirka 7 år. Tillträde skedde den 31 oktober 2019.

· I september hölls en extra bolagsstämma. Beslut fattades om nyval
av styrelseledamöter samt om nyemission av stamaktier. Vid stämman
valdes Mikael Borg till ny styrelseordförande och Maria Rankka valdes
till ny styrelseledamot. Stämman beslutade att genomföra en riktad
nyemission av 11 443 932 stamaktier till en teckningskurs om 18,20 kr
per stamaktie. Emissionslikviden uppgick till drygt 208 Mkr.
Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 18,6 procent av
antalet stamaktier och 18,5 procent av antalet röster i bolaget
baserat på det totala antalet aktier i Genova efter nyemissionen.
Nyemissionen är ett led i en av styrelsen beslutad omstrukturering av
minoritetsinnehavet i vissa av Genovas dotterbolag.

· I september emitterade Genova företagsobligationer om 525 Mkr under
en total ram om 750 Mkr med löptid om 4 år och med en rörlig ränta om
Stibor 3m + 5,25 procent. Intresset var stort och emissionen
tecknades framförallt av institutionella investerare. Likviden
används för att delvis återköpa bolagets befintliga obligationer av
serie 2017/2021 samt i bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv
och värdehöjande investeringar i befintligt bestånd.

· I november beviljades grön finansiering från SBAB om totalt 640 Mkr
avseende projektet Handelsmannen i Norrtälje där Genova kommer att
uppföra ett helt kvarter innehållande ett äldreboende, en förskola
och cirka 300 hyresrätter.

VD-kommentar

Genova ska växa långsiktigt och lönsamt inom vår nisch - förvaltning
kombinerat med nyproduktion av hyresrätter och samhällsfastigheter,
främst i Stockholm och Uppsala. Under kvartalet accelererade vi
tillväxten när vi tillträdde fastigheter för närmare 700 Mkr.
Samtidigt har vi flera nybyggnadsprojekt på gång, samtliga med tydlig
hållbarhetsprofil. Nu är vi redo för ett möjligt nästa steg och
utvärderar, enligt styrelsens beslut, en notering av stamaktien på
Nasdaq Stockholm.

Förvärv med potential

Det tredje kvartalet präglades av flera viktiga händelser för
utvecklingen inom båda Genovas verksamhetsområden. På förvärvssidan
tillträdde vi sex av de sju fastigheter som vi tecknade avtal om i
juni. Det är vår största affär hittills och motsvarar alla de
kriterier vi söker i ett förvärv. Fastigheterna har strategiska lägen
utanför citykärnorna på våra primärmarknader, de kompletterar
befintligt bestånd och bidrar med stabila kassaflöden. Den
tillhörande obebyggda marken innebär samtidigt potential för
nybyggnation och stadsutveckling i attraktiva lägen. Under kvartalet
genomförde vi ytterligare förvärv av tre fastigheter i Uppsala och
Stockholm, samtliga med långsiktig utvecklingspotential.

Projektsamarbete med hållbarhetsfokus

Ett av våra större utvecklingsprojekt återfinns i Upplands-Bro utanför
Stockholm. Det är en elva hektar stor fastighet som ska förvandlas
till en levande och hållbar stadsdel med bland annat bostäder,
dagligvaruhandel, skola, förskola och vård. Under kvartalet inledde
vi ett samarbete med fastighetsbolaget K2A kring utvecklingen i
Upplands-Bro samtidigt som vi avyttrade 30 procent av fastigheten
till dem. Vi är mycket glada över att förverkliga detta projekt
tillsammans med K2A som har en tydlig hållbarhetsprofil i linje med
Genovas värderingar. Delförsäljningen till K2A, bidrar till en
positiv resultateffekt om 157 Mkr under kvartalet och redovisas som
en värdeförändring.

I Knivsta mellan Stockholm och Uppsala har vi pågående byggnation där
äldreboende och förskola med långa hyresavtal står klara till
årsskiftet och produktion av hyresrätter som färdigställs sommaren
2020. Vi arbetar även intensivt med planering av flera kommande
stadsutvecklingsprojekt. I december förväntas en ny detaljplan antas
för Genovas projekt i Norrtälje om cirka 25 000 kvm fördelat på
äldreboende, förskola samt hyresrätter med planerarad byggstart under
december 2019. Projektet, som väntas Svanen-certifieras, har under
november beviljats grön finansiering om totalt 640 Mkr.

Kapacitet för fortsatt tillväxt

Genovas stabila finansiella plattform ger oss flexibilitet och
kapacitet att växa vidare - vårt mål är en förvaltningsportfölj om
minst 5 Mdkr, från dagens 4,1 Mdkr, till slutet av nästa år. Vi har
fortsatt god tillgång till likviditet samt outnyttjade
kreditfaciliteter. Under kvartalet emitterades en ny icke säkerställd
obligation om 525 Mkr. Under året har vi arbetat aktivt med att
säkerställa en långsiktig struktur på skuldsidan genom refinansiering
och förlängning av krediter om närmare 1,9 Mdkr med förfall 2023
respektive 2024. Vi har också genomfört en omstrukturering av ägandet
i koncernen som gör att vi får en tydligare ägarstruktur.

Utvärderar en notering på Nasdaq Stockholm

Det har således hänt mycket sedan vi noterade Genovas preferensaktie
på Nasdaq First North Premier Growth Market 2015. Genova har idag ett
gediget fastighetsbestånd med årliga hyresintäkter överstigande 220
Mkr och mer än 100 000 kvm mark som vi bedömer byggklar för
framförallt hyresrätter och samhällsfastigheter de kommande åren. Vi
har en tydlig position på fastighetsmarknaden och jag är stolt över
vårt kompetenta, kreativa och affärsmässiga team. Vi är på alla sätt
redo att fortsätta Genovas tillväxtresa, där ett nästa steg kan bli
en notering av stamaktien.

Genova har initierat en process för att utreda förutsättningarna för
en notering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholms huvudlista
under 2020. I samband med en sådan eventuell notering avser vi även
genomföra en ägarspridning av huvudsakligen nyemitterade stamaktier.
Vi har med anledning av detta anlitat Carnegie och Swedbank som
finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson som legal rådgivare.

Motivet till att initiera denna process är att vi bedömer att det
finns goda möjligheter att fortsätta växa och utveckla verksamheten
genom både nybyggnation och förvärv, där en notering och
ägarspridning bland annat kan ge ökad finansiell beredskap för att
genomföra detta. Vid en eventuell notering av stamaktier på Nasdaq
Stockholms huvudlista kommer även Genovas preferensaktier byta lista
till huvudlistan Nasdaq Stockholm.

Michael Moschewitz, VD

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Genovas webbplats:
www.genova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39,
michael.moschewitz@genova.se

CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt
fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med
fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2019 ägde
bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,1 miljarder kronor och
en uthyrbar yta om cirka 170 000 kvm samt innehade cirka 5 200
byggrätter.

Avanza Bank är bolagets certified adviser.

E-post - ca@avanza.se, telefon - 08-409 421 20

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 november
2019 kl. 08.15 CET.

Genova Property Group - Smålandsgatan 12 - 111 46 Stockholm -
www.genova.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/genova-property-group-ab--publ-/r/genova-prop...
https://mb.cision.com/Main/13559/2970038/1148290.pdf
https://mb.cision.com/Public/13559/2970038/ab1a496819da45fb.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.