Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Genovis AB: Kvartalsrapport januari - mars 2020

Januari - mars i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 11 475 (11 931) tkr. Justerat för
bioprocessordern under första kvartalet 2019 som uppgick till 2,4
MSEK har tillväxten under kvartalet ökat med 20%.

· Bruttoresultatet uppgick till 10 977 (11 140) tkr.
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -847 (2
695) tkr. Kostnader av engångskaraktär avseende det pågående
förvärvet av QED Bioscience Inc. har belastat rörelseresultatet med 1
354 tkr.

· Rörelseresultatet uppgick till -1 889 (1 942) tkr.
· Periodens totalresultat uppgick till -1 915 (1 591) tkr.
· Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till
-0,03 (0,03) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 506 (2
709) tkr.

· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 61 641 (11 025) tkr.

· Genovis har tecknat en avsiktsförklaring för förvärv av samtliga
aktier i det privatägda bolaget QED Bioscience Inc. baserat i San
Diego, USA. Förvärvet sker mot kontant betalning som inklusive
transaktionskostnader beräknas uppgå till 20 miljoner kronor

· Genovis genomförde en riktad emission som tillförde bolaget 50
miljoner kronor före emissionskostnader.

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör

Covid-19 pandemin har under första kvartalet haft en viss påverkan på
vår försäljning. Trots det växte vi kärnaffären med 20% justerat för
den jämförelsestörande bioprocessordern från kvartal ett 2019.
Tillväxten i Europa och Nordamerika har varit fortsatt stark medan
Asien, som utgör en mindre del av vår totala försäljning, har
påverkats markant under februari och mars till följd av Covid-19.

Under avslutningen av mars månad kunde vi se en dämpad kundaktivitet
även i Europa och Nordamerika till följd av de restriktioner som
infördes i många länder för att minska smittspridningen. Detta ledde
till att ordrar inte kunde levereras till vissa kunder på grund av
nedstängningar vilket påverkade intäkterna i slutet på mars. Vi
uppskattar att förskjutna leveranser och geografisk påverkan,
framförallt i Asien, dämpat intäkterna med cirka 10-15 procent under
kvartalet.

Min bedömning är att påverkan är av temporär karaktär och inte orsakad
av underliggande drivkrafter i marknaden utan helt förenad med att
läkemedelsbolag, forskningsinstitut och universitet reducerat
operativa aktiviteter som en konsekvens av Covid-19 pandemin. Under
inledningen av april har vi sett en gradvis ökad kundaktivitet i
Asien.

Precis som för flera andra branschkollegor kommer den omfattande
nedstängningen av laboratorier, inställda konferenser och
säljaktiviteter sannolikt få en dämpande effekt på vår försäljning på
kort sikt. Vi står väl rustade inför ett sådant scenario även om
tiden till en mer normal marknadssituation fortsatt är svårbedömd. Vi
följer noggrant omvärldsutvecklingen och utvärderar alternativa
kostnadsbesparingar i relation till verksamhetens utveckling och
långsiktiga affärsstrategier.

Parallellt får vi nu möjlighet att fokusera resurser till vår
produktutveckling för att stå redo med flera nya produkter när
marknaderna åter normaliseras. Vår operativa förmåga är intakt och vi
ser i nuläget ingen påverkan i produktionskapacitet och
distributionskedjor fungerar fortsatt väl.

Trots utmanande tider för samhället i stort visar händelseutvecklingen
till följd av viruspandemin tydligt på värdet av Genovis erbjudande
av verktyg och teknologi för att öka förståelsen för biologiska
processer vilket därmed kan hjälpa forskare att utveckla nya
läkemedel och bättre diagnostik.

Under de senaste veckorna har antikroppar och biologiska läkemedel
lyfts fram som viktiga komponenter för att bekämpa viruspandemin.
Vårt förestående förvärv av QED Bioscience är i detta perspektiv en
möjlighet att adressera nya områden relevanta inom forskning och
diagnostik baserade på antikroppar.

Samtidigt har betydelsen av forskning inom infektionssjukdomar
orsakade av virus blivit mycket tydlig, speciellt för den
industrialiserade delen av världen. Utbrottet av Covid-19 kommer
rimligen medföra att företag och samhällen kommer att allokera mer
resurser till dessa områden under lång tid framöver för att stå
bättre förberedda inför framtida pandemier.

Inte kunde vi för någon månad sedan ana att kunder och vi själva
skulle använda våra produkter för att undersöka hur virusproteiner
ser ut i detalj, hur de interagerar med receptorer på människans
celler, och vilken roll glykaner spelar för virusets förmåga att
orsaka infektion och spridning. Det faktum att ytproteinet på
viruset, som visualiseras i varje nyhetssändning, är täckt av
glykaner visar på betydelsen av glykobiologi och bekräftar vårt
strategiska mål att leverera nya enzymatiska verktyg inom
glykanområden.

Sammantaget gör det att jag behåller en stark positiv grundsyn för
våra möjligheter att bidra till samhället i stort och Genovis
tillväxt på sikt.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande
direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post:
fredrik.olsson@genovis.com

OM GENOVIS
Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och
erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.
Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela
världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling
och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget
Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den
nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i
resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North
Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget,
certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Publicerade rapporter kan hämtas på Genovis webbplats:
https://investor.genovis.com/sv/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 april 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/genovis-ab/r/kvartalsrapport-januari---mars-2...
https://mb.cision.com/Main/1712/3097358/1237990.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.