Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

Genovis AB: ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RESULTAT

Perioden juli - september

· Nettoomsättningen ökade med 38 % till 4 627 (3 358) kSEK.

· Totalresultatet uppgick till -1 059 (-6 470) kSEK.

· Totalresultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,18) SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 003 (-2
698) kSEK.

· Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid
periodens slut till 6 599 (6 145) kSEK.

Händelser efter periodens utgång

Genovis har ingått licensavtal med Life Technologies, ett helägt
dotterbolag till Thermo Fisher Scientific, och lanserar en ny unik
teknologi för märkning av antikroppar.

Perioden januari - september

· Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 13 030 (9 770) kSEK.

· Kostnaderna rensat från legala kostnader1) samt engångskostnader2)
minskade med 853 kSEK till 19 086 (19 939) kSEK. Redovisade kostnader
för perioden uppgår till 31 325 (-31 646) kSEK.

· Rörelseresultatet rensat från legala kostnader/ersättning från
försäkringsbolaget1) och engångskostnader2) uppgår till -5 331 (-9
801) kSEK. Redovisat rörelseresultat för perioden uppgår till -12 472
(-16 652) kSEK.

· Totalresultatet före och efter utspädning rensat från legala
kostnader/ersättning från försäkringsbolaget1) och engångskostnader2)
uppgår till -5 493 (-9 974) kSEK. Redovisat totalresultat för
perioden uppgår till -12 634 (-16 825) kSEK.

· Totalresultatet per aktie före och efter utspädning rensat från
legala kostnader/ersättning från försäkringsbolaget1) samt
engångskostnader2) uppgår till -0,13 (-0,58) SEK. Redovisat
totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgår till -0,29
(-0,61) SEK.

1)Legala kostnader och ersättning från försäkringsbolaget avser den
avslutade patenttvisten i USA.

2)Engångskostnader avser år 2015 och uppgår totalt till 6 036 kSEK.

Kommentar av vd Fredrik Olsson

Jag kan med glädje konstatera att det senaste kvartalet är Genovis
resultatmässigt bästa enskilda kvartal hitintills. Det är ett tydligt
tecken på att vårt strategiska arbete med unika, högkvalitativa
produkter för läkemedelsbolag med särskild inriktning mot biologiska
läkemedel är en framtidsmarknad och Genovis är nu väl positionerad på
denna marknad. Tredje kvartalet visar fortsatt stark organisk
tillväxt i produktportföljen och vi kan konstatera att Genovis
intäkter ökar för för 8:e kvartalet i rad jämfört med motsvarande
period föregående år. Bruttomarginalen ligger fortsatt på en hög och
stabil nivå i tredje kvartalet, 93 procent, och försäljningen ökade
inom alla produktkategorier. Totalt ökade försäljningen med 38
procent jämfört med föregående år.

Vi är mycket glada och stolta över licensavtalet som tecknades med
Life Technologies, ett dotterbolag till Thermo Fisher Scientific, i
början av oktober. Det är en tydlig kvalitetsstämpel att en
världsledande branschkollega vill samarbeta med Genovis för att
introducera en helt ny teknologi för märkning av antikroppar. En
ytterligare bekräftelse i samarbetet är att Life Technologies
förordar att produkten säljs och marknadsförs genom Genovis - det är
ett synnerligen gott betyg åt vår upparbetade kundbas och hur vi
uppfattas som bolag på marknaden. Vi har de alla stora
läkemedelsbolagen på vår kundlista vilket är både ett erkännande för
kundvärdet och för våra produkter samt vår förmåga att nå ut på en
global läkemedelsmarknad.

Den nya produkten GlyCLICK™ öppnar upp ett parallellt affärsområde för
oss och riktar sig till samma kundbas som vi har idag d.v.s.
läkemedelsbolag som utvecklar biologiska läkemedel. Jag förväntar mig
därför att upptaget på marknaden underlättas då dessa kunder redan
känner till Genovis och den kvalitet, service och kunskap vi
levererar. Vår marknadsstrategi är att initialt etablera produkten på
den prekliniska marknaden för att skapa acceptans och förtroende för
teknologiplattformen och därmed underlätta steget mot klinisk
användning där värdet naturligtvis är mycket högre. Det kommer bli en
spännande tid att följa tillväxten för GlyCLICK™ framöver.

Om jag blickar framåt ser jag flera tecken på fortsatt stark tillväxt
för Genovis. Det finns starka underliggande drivkrafter inom
utveckling av biologiska läkemedel och vi har de senaste åren sett
flera av de stora läkemedelsbolagen positionera sina
produktportföljer tydligt mot just biologiska läkemedel, framförallt
antikroppar där Genovis redan har etablerat sig väl. Nya
antikroppsformat som ADC (antibody drug conjugates) och bispecifica
antkroppar kommer att växa marknaden ytterligare. Under utveckling
och produktion av dessa olika biologisk läkemedel kommer
kostnadseffektiva och säkra analysmetoder att vara mycket viktiga
framöver, och Genovis kommer att vara en viktig aktör inom detta
segment.

Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla medarbetare och aktieägare
för ett framgångsrikt kvartal.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande
direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post:
fredrik.olsson@genovis.com

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2016.

OM GENOVIS

Genovis är ett globalt företag som erbjuder kunder, inom
läkemedelsindustri och medicinteknik, enzymprodukter som bl.a.
underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.
Bolaget marknadsför flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela
världen i innovativa produktformat.

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget
Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av
enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB
hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på
Nasdaq First North Stockholm och Consensus är Certified Adviser åt
Bolaget, tel 031-745 50 00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genovis-ab/r/okad-forsaljning-och-kraftigt-for...
http://mb.cision.com/Main/1712/2129080/594120.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.