Du är här

2017-08-25

Getinge: Getinge offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

25 augusti 2017Göteborg, Sverige

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner.

Prospekt avseende Getinges företrädesemission om 4 324 Mkr har idag
godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedlar för teckning utan företrädesrätt kan
erhållas från Getinge och SEB och hålls tillgängliga på Getinges
webbplats www.getinge.com och på SEB:s webbplats för prospekt
www.sebgroup.com/prospectuses.

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling
är legal rådgivare till Getinge i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: +46(0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för
operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag
och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång
erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal
och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för
människor, idag och i framtiden.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Getinge AB. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Getinge AB kommer endast att ske
genom det prospekt som Getinge AB offentliggör idag.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av
Getinge AB har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från, eller i en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Getinge AB:s aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser",

"uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som
inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=442822...
http://mb.cision.com/Main/942/2333745/714049.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.