Du är här

2017-09-18

Getinge: Getinges nyemission är fulltecknad

18 september 2017 Göteborg, Sverige

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner.

En preliminär sammanräkning av utfallet i den nyemission med
företrädesrätt som Getinge AB ("Getinge") genomfört visar att drygt
33,7 miljoner aktier, motsvarande cirka 99,2 procent av de erbjudna
aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har
anmälningar för teckning utan företrädesrätt motsvarande 21 140 677
aktier mottagits, vilket motsvarar cirka 62,1 procent av
nyemissionen. Nyemissionen är således fulltecknad och den
emissionsgaranti som lämnats av Carl Bennet AB kommer inte att
utnyttjas. Getinge tillförs genom emissionen cirka 4 324 Mkr före
avdrag för emissionskostnader.

Tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
kommer att ske i enlighet med vad som angivits i prospektet. De
personer som tilldelats B-aktier utan stöd av teckningsrätter
beräknas meddelas omkring den 21 september 2017.
Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om
tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom nyemissionen kommer Getinges aktiekapital öka med 17 023 098 kr,
från nuvarande

119 161 688,50 kr till 136 184 786,50 kr, genom utgivande av 34 046
196 nya aktier, varav

2 277 150 A-aktier och 31 769 046 B-aktier. Efter nyemissionen uppgår
antalet aktier i Getinge till

272 369 573 aktier, fördelat på 18 217 200 A-aktier och 254 152 373
B-aktier.

Teckningsperioden avslutades den 14 september 2017. Slutgiltigt utfall
beräknas komma att offentliggöras den 21 september 2017. Sista dag
för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm är
den 26 september 2017. De nya aktierna som tecknats beräknas bli
föremål för handel på Nasdaq Stockholm den 28 september 2017.

Rådgivare
SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling
är legal rådgivare till Getinge i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: +46(0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Kort om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för
operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag
och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång
erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal
och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för
människor, idag och i framtiden.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Getinge AB. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Getinge AB kommer endast att ske
genom det prospekt som Getinge AB offentliggjorde den 25 augusti
2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av
Getinge AB har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från, eller i en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Getinge AB:s aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=446205...
http://mb.cision.com/Main/942/2348629/723988.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.