Du är här

2017-09-21

Getinge: Slutgiltigt resultat i Getinges nyemission

21 september 2017 Göteborg, Sverige

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner.

Den slutgiltiga sammanräkningen av utfallet i Getinge ABs ("Getinge")
nyemission visar att 33 775 167 aktier, motsvarande cirka 99,2
procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av
teckningsrätter. Återstående 271 029 B-aktier har tilldelats personer
som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Getinge tillförs
genom emissionen cirka 4 324 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

Tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. De personer
som tilldelats B-aktier utan stöd av teckningsrätter meddelas
separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om
tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Genom nyemissionen ökar Getinges aktiekapital med 17 023 098 kr, från
nuvarande 119 161 688,50 kr till 136 184 786,50 kr, genom utgivande
av 34 046 196 nya aktier, varav 2 277 150 A-aktier och 31 769 046
B-aktier. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i Getinge till 272
369 573 aktier, fördelat på 18 217 200 A-aktier och 254 152 373
B-aktier.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq
Stockholm är den 26 september 2017. De nya aktierna som tecknats med
stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq
Stockholm den 28 september 2017.

Rådgivare
SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling
är legal rådgivare till Getinge i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: +46(0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Kort om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för
operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag
och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång
erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal
och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för
människor, idag och i framtiden.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Getinge AB. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Getinge AB kommer endast att ske
genom det prospekt som Getinge AB offentliggjorde den 25 augusti
2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av
Getinge AB har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från, eller i en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Getinge AB:s aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser",

"uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som
inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=446800...
http://mb.cision.com/Main/942/2351647/725799.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.