Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-01

Ginger Oil: Kallelse till årsstämma i Ginger Oil

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GINGER OIL

Aktieägarna i Ginger Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 juni
2016 kl. 15.00 hos Setterwalls Advokatbyrå AB, Sturegatan 10, 101 39
Stockholm. Inregistreringen påbörjas kl. 14.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den
22 juni 2016,
dels senast den 24 juni 2016 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande samt
eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till c/o Pripp
Advokatbyrå AB, Prästgatan 38, 831 31 Östersund; per e-post
aandersson@gingeroil.com eller telefon
0705 204885 med angivande av fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande
fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande
fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra
behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kommer att finns tillgängligt på
Bolagets hemsida www.gingeroil.se och kan skickas
till aktieägare som så begär. Fullmakt i original skall uppvisas senast vid
inpassering vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga
rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta
i god tid före torsdagen den 22 juni 2016, då sådan införing senast
verkställs.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslag till dagordning
7. Anförande av bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och revisionsberättelse samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om fastställande av principer för tillsättande av valberedning
16. Beslut om att avnotera Bolaget från First North samt om att notera
Bolaget på Aktietorget.
17. Beslut att godkänna avtal om Bolagets förvärv av U.S. Energy AB:s olje-
och gastillgångar i USA.
18 Beslut om bolagsordningsändring
19. Beslut om emissionsbemyndigande
20. Beslut om emission av teckningsoptioner
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut Punkt 16 och 17
Omnotering samt förvärv av tillgångar
Som tidigare har offentliggjorts har förhandlingar har under våren 2016
förts med företrädare för U.S Engergy Group AB (publ) som är noterat på
Aktietorget. Förhandlingarna har lett fram till att avtal slutits med
EQTarg Capital AB (en av U.S Energys största ägare) som skall tillföra
bolaget lån till täckande av uppgörelse med dotterbolagets fordringsägare
samt finansiera den framtida verksamheten. Uppgörelsen innebär även att
avtal har slutits om att bolaget skall förvärva U.S Energys samtliga olje-
och gastillgångar i USA, paketerade i ett nytt svenskt AB. Betalning för
detta skall ske genom kvittningsemission i Bolaget till en fast kurs om
7,50 SEK/aktie. Av praktiska skäl har det även avtalats om att Bolagets
skall omnoteras på Aktietorget.

Avtalen enligt ovan har villkorats av godkännande från respektive bolags
aktieägare

Punkt 18: I syfte att möjliggöra de beslut som återges i punkterna 17 - 20,
föreslår styrelsen att bolaget antar en ny bolagsordning innefattande
huvudsakligen följande ändringar: Byte av firma (företagsnamn) till
"Petrotarg AB". Ändrade gränser för högsta och lägsta aktiekapital. Ändrade
gränser för högsta och lägsta antalet aktier. Ändrat räkenskapsår; 1 Juli -
30 Juni.

Punkt 19: Beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att
under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska
kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med
villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av
bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som
ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets
finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller
rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens
marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

Punkt 20: Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av 1
600 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid
fullt utnyttjande med 3 200 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna
ska tillkomma EQTarg Capital AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att teckningsoptionerna skall ingå som en del i ett
låneavtal mellan bolaget som låntagare och tecknaren som långivare.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare i bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen
och bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap.
32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkten 17-18 i dagordningen fordras godkännande
av mer än två tredjedelar av de röster som närvarar på stämman.

Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar
Valberedningens förslag avseende punkterna 2, 12 - 15, fullständigt förslag
enligt punkterna 18 - 20, kommer att finnas tillgängliga från och med den
15 juni 2016.

Därutöver kommer årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret
2015 kommer att finnas tillgängliga från och med den 8 juni 2016.

Nämnda handlingar kommer vidare finnas tillgängliga hos bolaget samt på
bolagets webbplats . Handlingarna skickas även
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Ginger Oil AB (publ)
Styrelsen

Information lämnas av
VD Åke Andersson
e-mail: aandersson@gingeroil.com
Tel. 070 5204885
Bolagets adress: Ginger Oil AB, co/ Pripp Advokatbyrå AB, Prästgatan 18,
83131- Östersund

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Ginger Oil Kallelse till arsstamma.pdf

Ginger Oil AB (publ )
Är en USA-baserad olje-och naturgaskoncern, inriktad på att bedriva
prospektering med syfte att finna nya reserver. Bolaget förvärvar,
utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver.

Ginger Oil bedriver idag verksamhet i Texas, Arkansas och Louisiana.
Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i
Sverige.

Bolaget är listat på Nasdaq First North, med Mangold Fondkommission AB som
Certified Adviser

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.