Du är här

2017-05-23

Glycorex Transplantation: Delårsrapport kvartal 1, 2017 (GTAB B)

Januari - mars 2017 (jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättning: 8,2 miljoner kronor (9,7),
· Rörelseresultat före avskrivningar: 0,7 miljoner kronor (2,4)
· Rörelseresultat: 0,1 miljoner kronor (1,8)
· Periodens resultat: 0,1 miljoner kronor (1,8)
· Resultat per aktie: 0,00 kronor (0,03)
· Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO minskade med 13 %.
· Exklusive den tyska marknaden sålde Bolaget 10,5 % fler enheter.
· Orderingången från den tyska marknaden minskade signifikant
jämfört med motsvarande period förra året.

· Som ett resultat av kostnadsbesparingar minskade
rörelsekostnaderna med ca 5 %.

Första Helår
kvartalet
Belopp TSEK jan-mar jan-mar 2016 jan-dec 2016 jan-dec 2015
2017
Nettoomsättning 8 224 9 686 33 469 30 107
Förändring av -10 470 210 -640
lager av färdiga
varor
Aktiverat arbete 1 335 1 581 5 631 5 009
för egen räkning
Övriga 21 - 299 81
rörelseintäkter
Rörelseintäkter 9 570 11 737 39 609 34 557
Rörelsekostnader -8 817 -9 333 -35 831 -38 773
Avskrivningar -637 -625 -2 515 -2 493
Övriga -19 -3 - -124
rörelsekostnader
Rörelseresultat 97 1 776 1 263 -6 833
Finansnetto -34 -5 -112 -60
Resultat före 63 1 771 1 151 -6 893
skatt
Skatt - - 28 -47
Periodens 63 1 771 1 179 -6 940
resultat

Resultat per aktie 0,00 0,03 0,02 -0,11
i SEK, genomsnitt

VD har ordet

Perioden uppvisade ett positivt rörelseresultat, minskade
rörelsekostnader och god försäljning utanför Tyskland. Exklusive den
tyska marknaden sålde vi 10,5 % fler enheter jämfört med samma period
förra året, som för övrigt var ett rekordartat första kvartal i antal
försålda enheter. Försäljningen ökade framförallt i Australien,
England, Holland, Spanien, Österrike, Norge och Danmark.

I Spanien tillkom ytterligare en kund på njursidan.
Vår försäljning till den tyska marknaden har dock fortsatt att minska
till följd av en minskad donationsvilja, vilket medförde att
nettoomsättningen under perioden blev 8,2 MSEK (9,7 MSEK).

Glycosorb-ABO används fortfarande huvudsakligen vid
njurtransplantationer från närstående levande givare, och efter det
genombrott som nu skett inom hjärttransplantation där produkten
används simultant med hjärt-lungmaskin (se pressmeddelande, 27
april), bedömer vi att produkten kommer att få bättre genomslag inom
transplantationer av både hjärta och lungor från avlidna givare. Den
nya behandlingsmetoden frigör resurser och fler patienter kan
behandlas vilket också är nyckelfaktorer för vidare expansion inom
detta segment samt. Den nya metoden ökar även potentialen för
produkten inom akuta lungtransplantationer.

Vi anser att det ger oss ytterligare konkurrensfördelar gentemot
alternativa produkter och är betydelsefull för vår fortsatta
expansion på befintliga och nya marknader.

Under första kvartalet påbörjades en kvantitativ och kvalitativ
marknadsanalys för att bättre förstå trender på våra huvudmarknader,
med fokus på Tyskland. De första resultaten visar att kunderna
fortsatt har stort förtroende för våra produkter, tjänster och
organisation. Undersökningen påvisar strukturella förändringarna på
den tyska marknaden med bland annat stagnation i antalet
njurtransplantationer från levande givare.

Vi har fortsatt arbetet på våra utvecklingsprojekt inom UBP och
autoimmuna sjukdomar och dessa projekt har utvecklats positivt under
perioden. UBP-produkten håller på att valideras av externa aktörer
och inom MG-projektet har vi tagit fram en produkt som visat goda
resultat i de tester som vi genomfört.

Vår marknadsstrategi för tillväxt ger resultat och jag har en fortsatt
stor tro på en positiv utveckling på befintliga och nya marknader.

Koncernen - 1 januari - 31 mars 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 8,2 MSEK (9,7 MSEK)
· Rörelseresultat före avskrivningar blev 0,7 MSEK (2,4 MSEK).
Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (1,8 MSEK). Resultat efter
finansiella poster blev 0,1 MSEK (1,8 MSEK) inkluderat planenlig
avskrivning med -0,5 MSEK (-0,5 MSEK) på aktiverad utvecklingskostnad
och patent.

· Periodens resultat blev 0,1 MSEK (1,8 MSEK) vilket ger ett
resultat per aktie om 0,00 SEK (0,03 SEK).

· Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar, exklusive förändring
av lager av färdiga varor, uppgick till -9,5 MSEK (-10,0 MSEK).

· Periodens kassaflöde, exklusive kursdifferens i likvida medel,
blev -1,3 MSEK (-0,9 MSEK). Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till -1,3 MSEK (-1,6 MSEK) varav 0,5
MSEK (0 MSEK) avräknas mot erhållet bidrag från Vinnova.
Investeringarna utgör aktivering av kostnader för utveckling av UBP
och övrig produktutveckling (se Utveckling av nya produkter nedan).
Investeringar i materiella anläggningtillgångar uppgick till -0,0
MSEK (-0,1 MSEK).

· Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO minskade med ca 13 %
jämfört med motsvarande period förra året.

· Exklusive den tyska marknaden sålde Bolaget 10,5 % fler enheter.
Orderingången från den tyska marknaden minskade signifikant jämfört
med motsvarande period förra året.

Likviditet och finansiering

· Koncernens likvida medel inklusive kortfristig placering var vid
utgången av perioden 8,6 MSEK (10,0 MSEK vid årets början).

· Det egna kapitalet uppgick till 61,6 MSEK (62,1 MSEK), vilket
motsvarar 0,93 SEK (0,93 SEK) per aktie. Koncernens soliditet var vid
periodens utgång 86,8 % (86,5 %).

Moderbolaget - 1 januari - 31 mars 2017

· Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 8,2 MSEK (9,7 MSEK).
· Rörelseresultat före avskrivningar blev 0,3 MSEK (1,9 MSEK).
Resultat efter finansiella poster blev -0,2 MSEK (1,4 MSEK)
inkluderat planenlig avskrivning med -0,4 MSEK (-0,4 MSEK) på
aktiverad utvecklingskostnad och patent.

· Resultatet per aktie blev 0,00 SEK (0,02 SEK). Soliditeten uppgick
till 90,7 % (90,6 %).

· Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar, exklusive förändring
av lager av färdiga varor, uppgick till -9,7 MSEK (-9,8 MSEK).

· Periodens kassaflöde, exklusive kursdifferens i likvida medel,
blev -1,3 MSEK (-0,8 MSEK). Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till -1,3 MSEK (-1,1 MSEK) varav 0,5
MSEK (0 MSEK) avräknas mot erhållet bidrag från Vinnova.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till -0,0
MSEK (-0,1 MSEK). Likviditeten inklusive kortfristig placering
uppgick till 8,6 MSEK (11,0 MSEK) vid periodens slut.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 14 (15) i moderbolaget och i
koncernen 23 (26).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

27 april 2017: Genombrott inom hjärttransplantation. Vid Great Ormond
Street Hospital (GOSH) i London har det genomförts fem stycken
framgångsrika pediatriska hjärttransplantationer med hjälp av
Glycosorb-ABO.

Nya produkter och marknader

· Marknadsstrategin att expandera på nya geografiska marknader och
nya användningsområden fortsätter enligt plan.

· Under slutet av 2015 beviljades Bolaget medel om 4,3 miljoner
kronor av Vinnova under två år för att utveckla produkter för
specifik behandling av Myasthenia gravis patienter. Myasthenia gravis
(MG) är en autoimmun sjukdom för vilken det idag inte finns en
specifik och effektiv behandling. Det finns därför ett stort behov av
att ta fram den typ av produkt som Bolaget utvecklar. Totalt under
perioden januari till mars 2017 har Bolaget investerat 0,9 miljoner
kronor i projektet samt avräknat 0,45 miljoner kronor av erhållet
bidrag från Vinnova vilket innebär att 0,45 miljoner kronor har
aktiverats. Produktprototyper har tagits fram och testas på
blodprover från MG-patienter, och en av dessa produktvarianter har
visat goda resultat i de tester vi genomfört.

Marknadspotentialen för denna produkt bedöms vara lika stor eller
större än marknaden för våra befintliga produkter.

· Det helägda dotterbolaget, Glycorex UBP AB har utvecklat produkter
att användas inom universella blodprodukter (UBP). Produkten är under
validering av externa aktörer, såsom sterilitet, hållbarhet,
toxicitet och effektivitet. När detta är klart kan registrering ske.

Marknadspotentialen för denna produkt beskrivs i Årsredovisningen 2016
sidan 19. Bolaget beviljades under fjärde kvartalet 2016 ett nytt
patent, som kan användas för kompletterande produkter inom detta
område.

· I USA använder man sig i ökande omfattning av så kallade 'multiple
donor chains', där inkompatibla par matchas mot andra givare och
mottagare. Detta medför att antalet blodgruppsinkompatibla
njurtransplantationer är relativt få i USA, vilket gör att det är
svårt att rekrytera patienter till en studie av
blodgruppsinkompatibla transplantationer i USA. Bolaget undersöker
alternativa möjligheter för att underlätta registreringsprocessen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget är beroende av de resurser som allokeras till
transplantationsverksamheten och hur befintliga ersättningssystem
ändras. Påverkan på dessa får betydelse för försäljningen.

I Glycorex Transplantations årsredovisning 2016 redovisas de olika
risker koncernen är utsatt för, bland annat av konkurrerande
produkter. Ett svenskt bolag har nyligen aviserat att man avser
påbörja studier med en produkt, ett enzym, som bryter ner samtliga
immunoglobuliner (IgG) till mindre beståndsdelar i kroppen. Detta
bolag menar att om deras produkt blir godkänd, skulle denna produkt
kunna komma att konkurrera med Glycosorb®-ABO. Detta är svårt att
utvärdera i dagsläget, men noteras bör att även immunoglobuliner av
typen IgM är viktiga att reducera i samband med
blodgruppsinkompatibla transplantationer. Glycosorb®-ABO addresserar
både IgG och IgM.

Några övriga generella förändringar i den allmänna riskbilden har inte
identifierats.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående bolag under perioden.

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Interim
Financial Reporting.

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de
redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste
årsredovisningen med undantag för de nya eller omarbetade standarder
och uttalande från ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.