Du är här

2017-08-29

Glycorex Transplantation: Delårsrapport kvartal 2, 2017 (GTAB B)

April - juni 2017 (jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättning: 7,1 miljoner kronor (7,0)
· Rörelseresultat före avskrivningar: -0,2 miljoner kronor (-0,1)
· Rörelseresultat: -0,9 miljoner kronor (-0,8)
· Periodens resultat: -0,9 miljoner kronor (-0,8)
· Resultat per aktie: -0,01 kronor (-0,01)
· Försäljningen ökade både på? den asiatiska och nordamerikanska
marknaden under andra kvartalet, framförallt i Indien och i Kanada.
Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO minskade däremot med 3 %.
Bolaget hade en något försämrad försäljning till den australienska
och europeiska marknaden jämfört med motsvarande period föregående
år.

· Genombrott inom hjärttransplantation. Vid Great Ormond Street
Hospital (GOSH) i London har det genomförts fem stycken framgångsrika
hjärttransplantationer på barn med hjälp av Glycosorb®-ABO.

Januari - juni 2017 (jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättning: 15,3 miljoner kronor (16,7)
· Rörelseresultat före avskrivningar: 0,5 miljoner kronor (2,3)
· Rörelseresultat: -0,8 miljoner kronor (1,0)
· Periodens resultat: -0,8 miljoner kronor (1,0)
· Resultat per aktie: -0,01 kronor (0,02)

Andra 6 månader
kvartalet
Belopp TSEK apr-jun apr-jun 2016 jan-jun 2017 jan-jun 2016
2017
Nettoomsättning 7 076 7 032 15 300 16 718
Förändring av 240 540 230 1 010
lager av färdiga
varor
Aktiverat arbete 1 356 1 563 2 690 3 144
för egen räkning
Övriga 6 10 28 10
rörelseintäkter
Rörelseintäkter 8 678 9 145 18 248 20 882
Rörelsekostnader -8 884 -9 260 -17 701 -18 593
Avskrivningar -638 -627 -1 275 -1 253
Övriga -19 -13 -38 -15
rörelsekostnader
Rörelseresultat -863 -755 -766 1 021
Finansnetto -21 -3 -55 -11
Resultat före -884 -758 -821 1 010
skatt
Skatt - - - -
Periodens -884 -758 -821 1 010
resultat

Resultat per aktie -0,01 -0,01 -0,01 0,02
i SEK, genomsnitt

VD har ordet

Vår försäljning ökade både till den asiatiska och den nordamerikanska
marknaden jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen
till den australiensiska marknaden sjönk i jämförelse med ett riktigt
bra andra kvartal under 2016. Försäljningen till den australiensiska
marknaden ligger dock i nivå? med tidigare år. I Sverige, Kanada,
Indien och Tjeckien ökade efterfrågan under andra kvartalet jämfört
med samma period föregående år.

Tack vare det utvecklingsarbete vi genomfört med att förlänga
hållbarheten på Glycosorb®-ABO, har antalet returer minskat. Detta
påverkar omsättningen positivt.

Den lägre omsättningen under första halvåret beror på att
försäljningen till Bolagets

största marknad, Tyskland, minskade med 2,65 MSEK till följd av en
minskad donationsvilja. Marknadsanalysen i Tyskland är genomförd och
visar att kunderna har stort förtroende för bolaget och våra
produkter. Undersökningen visar strukturella förändringar på den
tyska marknaden med bland annat stagnation i antalet
njurtransplantationer från levande givare.

Exklusive den tyska marknaden har omsättningen under första halvåret
2017 ökat med 11 % jämfört med motsvarande period 2016.

Ett genombrott har skett inom hjärttransplantation på ett av de
ledande hjärttransplantationcentrumen i världen där produkten används
simultant med hjärt-lungmaskin (se pressmeddelande, 27 april). Vi
bedömer att produkten har förutsättning att få genomslag inom
transplantationer av både hjärta och lungor.

Mexiko, som årligen genomför upp mot 2000 njurtransplantationer från
levande givare (lika många som hela Västeuropa), är en prioriterad
marknad. Tillsammans med vår distributör arbetar vi enligt plan med
att få en så bra geografisk spridning som möjligt.

Vi har fortsatt arbetet på våra utvecklingsprojekt inom universell
blodplasma (UBP) och autoimmuna sjukdomar (MG) enligt plan. De första
delarna av den externa valideringen av UBP har givit
tillfredställande resultat. Den externa valideringen av produktens
biokompatibilitet är påbörjad. Vi påbörjade nyligen ett samarbete med
en större blodbank i USA för klinisk utvärdering.

Försäljningen har utvecklats positivt exklusive Tyskland. Vi ser goda
tillväxtmöjligheter på våra marknader och vi fortsätter att aktivt
bearbeta den tyska marknaden.

Koncernen - Andra kvartalet 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 7,1 MSEK (7,0 MSEK).
· Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (-0,8 MSEK).
· Försäljningen ökade bland annat i Sverige, Kanada, Indien och
Tjeckien och minskade framförallt till Australien, Holland, Österrike
och Tyskland.

· Den europeiska marknaden är fortfarande Bolagets huvudmarknad, som
under perioden utgjorde cirka 74 % (76 %) av antalet försålda
enheter.

Koncernen - 1 januari - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 15,3 MSEK (16,7 MSEK)
· Rörelseresultat före avskrivningar blev 0,5 MSEK (2,3 MSEK).
Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (1,0 MSEK). Resultat efter
finansiella poster blev -0,8 MSEK (1,0 MSEK) inkluderat planenlig
avskrivning med -0,9 MSEK (-0,9 MSEK) på aktiverad utvecklingskostnad
och patent.

· Periodens resultat blev -0,8 MSEK (1,0 MSEK) vilket ger ett
resultat per aktie om -0,1 SEK (0,02 SEK).

· Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar, exklusive förändring
av lager av färdiga varor, uppgick till -19,0 MSEK (-19,9 MSEK).

· Periodens kassaflöde, exklusive kursdifferens i likvida medel,
blev -2,8 MSEK (-0,9 MSEK). Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till -2,7 MSEK (-3,1 MSEK) varav 0,9
MSEK (0,7 MSEK) avräknas mot erhållet bidrag från Vinnova.
Investeringarna utgör aktivering av kostnader för utveckling av UBP
och övrig produktutveckling (se Utveckling av nya produkter nedan).
Investeringar i materiella anläggningtillgångar uppgick till -0,0
MSEK (-0,1 MSEK).

· Den lägre omsättningen under perioden beror på att försäljningen
till Bolagets största marknad, Tyskland, minskade med 2,65 MSEK.

· Exklusive den tyska marknaden ökade omsättningen med 11 % jämfört
med motsvarande period föregående år.

Likviditet och finansiering

· Koncernens likvida medel inklusive kortfristig placering var vid
utgången av perioden 7,2 MSEK (10,0 MSEK vid årets början).

· Det egna kapitalet uppgick till 60,7 MSEK (61,4 MSEK), vilket
motsvarar 0,91 SEK (0,92 SEK) per aktie. Koncernens soliditet var vid
periodens utgång 87,5 % (85,5 %).

Moderbolaget - 1 januari - 30 juni 2017

· Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 15,3 MSEK (16,7 MSEK).
· Rörelseresultat före avskrivningar blev -0,4 MSEK (1,3 MSEK).
Resultat efter finansiella poster blev -1,3 MSEK (0,5 MSEK)
inkluderat planenlig avskrivning med -0,7 MSEK (-0,7 MSEK) på
aktiverad utvecklingskostnad och patent.

· Resultatet per aktie blev -0,02 SEK (0,01 SEK). Soliditeten
uppgick till 91,4 % (89,8 %).

· Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar, exklusive förändring
av lager av färdiga varor, uppgick till -19,4 MSEK (-19,6 MSEK).

· Periodens kassaflöde, exklusive kursdifferens i likvida medel,
blev -2,7 MSEK (-0,9 MSEK). Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till -2,6 MSEK (-2,3 MSEK) varav 0,9
MSEK (0,7 MSEK) avräknas mot erhållet bidrag från Vinnova.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till -0,0
MSEK (-0,1 MSEK). Likviditeten inklusive kortfristig placering
uppgick till 7,2 MSEK (11,0 MSEK) vid periodens slut.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 13 (15) i moderbolaget och i
koncernen 23 (26).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

AUG 18, 2017: Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Klinisk
utvärdering av UBP i USA

AUG 17, 2017: Glycorex Transplantation (GTAB B): Första leverpatienten
i Singapore med Glycosorb®-ABO

JUL 25, 2017: Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Projekt UBP

Nya produkter och marknader

· Marknadsstrategin att expandera på nya geografiska marknader och
nya användningsområden fortsätter enligt plan.

· Under slutet av 2015 beviljades Bolaget medel om 4,3 miljoner
kronor av Vinnova under två år för att utveckla produkter för
specifik behandling av Myasthenia gravis patienter. Myasthenia gravis
(MG) är en autoimmun sjukdom för vilken det idag inte finns en
specifik och effektiv behandling. Det finns därför ett stort behov av
att ta fram den typ av produkt som Bolaget utvecklar. Totalt under
perioden januari till juni 2017 har Bolaget investerat 1,7 miljoner
kronor i projektet samt avräknat 0,85 miljoner kronor av erhållet
bidrag från Vinnova vilket innebär att 0,85 miljoner kronor har
aktiverats. Produktprototyper har tagits fram och testas på
blodprover från MG-patienter, och en av dessa produktvarianter har
visat goda resultat i de tester vi genomfört. Marknadspotentialen för
denna produkt bedöms vara lika stor eller större än marknaden för
våra befintliga produkter.

· Det helägda dotterbolaget, Glycorex UBP AB har utvecklat produkter
att användas inom universella blodprodukter (UBP). Den externa
valideringen har resulterat i tillfredställande resultat och har
påbörjat den återstående delen av den externa valideringen,
produktens biokompatibilitet. Bolaget har påbörjat ett samarbete med
en större blodbank i USA för klinisk utvärdering. Bolaget avser att
därefter registrera produkten, primärt för framtagning av universell
blodplasma från blodgivarplasma. Marknadspotentialen för denna
produkt beskrivs i Årsredovisningen 2016 sidan 19. Bolaget beviljades
under fjärde kvartalet 2016 ett nytt patent, som kan användas för
kompletterande produkter inom detta område.

· I USA använder man sig i ökande omfattning av så kallade 'multiple
donor chains', där inkompatibla par matchas mot andra givare och
mottagare. Detta medför att antalet blodgruppsinkompatibla
njurtransplantationer är relativt få i USA och bolaget undersöker
alternativa möjligheter för att underlätta registreringsprocessen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget är beroende av de resurser som allokeras till
transplantationsverksamheten och hur befintliga ersättningssystem
ändras. Påverkan på dessa får betydelse för försäljningen.

I Glycorex Transplantations årsredovisning 2016 re...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.