Du är här

2018-08-29

Glycorex Transplantation: Delårsrapport kvartal 2, 2018 (GTAB B)

April - juni 2018 (jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättning: 7,1 miljoner kronor (7,1)
· Rörelseresultat före avskrivningar: 0,2 miljoner kronor (-0,2)
· Rörelseresultat: -0,1 miljoner kronor (-0,9)
· Periodens resultat: -0,2 miljoner kronor (-0,9)
· Resultat per aktie: 0,00 kronor (-0,01)
· De två första njurtransplantationerna med Glycosorb®-ABO
genomfördes framgångsrikt i Mexiko.

· Positiv försäljningsutveckling i framförallt Indien, Singapore,
Holland och Spanien.

· I Indien tillkom sex nya transplantationscentra under kvartalet.
· Svagare försäljningsutveckling framförallt till England,
Frankrike, Sverige och Kanada.

Januari - juni 2018 (jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättning: 16,9 miljoner kronor (15,3)
· Rörelseresultat före avskrivningar: 2,3 miljoner kronor (0,5)
· Rörelseresultat: 1,7 miljoner kronor (-0,8)
· Periodens resultat: 1,7 miljoner kronor (-0,8)
· Resultat per aktie: 0,02 kronor (-0,01)

Andra 6 månader
kvartalet
Belopp TSEK apr-jun apr-jun 2017 jan-jun 2018 jan-jun 2017
2018
Nettoomsättning 7 098 7 076 16 881 15 300
Förändring av 410 240 -97 230
lager av färdiga
varor
Aktiverat arbete 1 036 1 356 2 589 2 690
för egen räkning
Övriga 88 6 146 28
rörelseintäkter
Summa 8 632 8 678 19 519 18 248
Rörelsekostnader -8 452 -8 884 -17 192 -17 701
Av- och -323 -638 -651 -1 275
nedskrivningar
Övriga - -19 - -38
rörelsekostnader
Rörelseresultat -143 -863 1 676 -766
Finansnetto -59 -21 -17 -55
Resultat före -202 -884 1 659 -821
skatt
Skatt - - - -
Periodens -202 -884 1 659 -821
resultat

Resultat per 0,00 -0,01 0,02 -0,01
aktie, SEK

VD har ordet

Försäljningsutveckling första halvåret

Under första halvåret ökade nettoomsättningen med 10,3 % jämfört med
samma period föregående år, periodens resultat var 16,9 MSEK (15,3).
Vi uppvisar ett positivt resultat om 1,7 MSEK (-0,8).

Andra kvartalets nettoomsättning blev 7,1 MSEK (7,1) och periodens
resultat förbättrades till -0,2 MSEK jämfört med -0,9 MSEK under
andra kvartalet 2017.

Vi har sett en positiv effekt av det arbete vi gör för att ytterligare
stärka vår närvaro på befintliga och nya marknader.
Försäljningsutvecklingen 2018 har varit positiv på flertalet av våra
marknader (inklusive Tyskland). Bäst utveckling har vi haft i
Österrike, Indien, Singapore och Australien och svagast utveckling i
England och Frankrike. Sammantaget har försäljningen i antalet
enheter ökat på den asiatiska och oceaniska marknaden och minskat på
den europeiska och nordamerikanska marknaden. Den asiatiska marknaden
utgjorde under perioden 18 % (11 %) av antalet försålda enheter,
medan den europeiska marknaden, som fortfarande är vår huvudmarknad,
utgjorde cirka 70 % (77 %).

De två första blodgruppsinkompatibla njurtransplantationerna från
närstående levande givare i Mexiko genomfördes under kvartalet.
Transplantationerna genomfördes på två ledande
transplantationscentra. Tillsammans genomför de cirka 10 % av
samtliga njurtransplantationer från levande givare i Mexiko. Både
transplantationerna och Glycosorb har efter detta fått positiv medial
uppmärksamhet i landet. I Mexiko genomförs det årligen upp mot 3 000
njurtransplantationer varav ca 2 100 (70 %) är från levande givare.
Antalet njurtransplantationer i Mexiko från levande givare är nästan
fyra gånger högre än i Tyskland, bolagets nuvarande största marknad.

I Indien tillkom sex nya centra under andra kvartalet. Försäljningen i
antal enheter har sammantaget ökat med 37,5 % under första halvåret.
Nästan 10 % av transplantationerna har under året varit
levertransplantationer.

Efter periodens utgång har vi förstärkt försäljningsorganisationen för
att ytterligare öka marknadssatsningen och affärsutvecklingen på
tillväxtmarknaderna. Roland Andersson har en 25-årig internationell
karriär i ledande sälj- och marknadschefsbefattningar inom
medicinteknik med fokus på tillväxtmarknader.

Utvecklingsprojekt

Valideringen av UBP-produktens biokompatibilitet har slutförts med
utmärkta resultat. Klinisk utvärdering av produkten pågår.

Inom projektet Myasthenia gravis har bolaget efter periodens utgång
utvecklat en fullskalig kolonn vars effektivitet och säkerhet
initialt kommer att testas in vitro. Faller detta väl ut kommer
ytterligare valideringar att göras, som biokompatibilitet, sterilitet
och lagringsstabilitet.

En ny variant av Glycosorb® som selektivt binder till galektiner har
tagits fram, men inte till andra proteiner i plasma (in vitro).
Förhöjd nivå i plasma av galektin har visats vara associerat med ett
flertal olika sjukdomar, däribland kronisk njursvikt, se även
Årsredovisningen 2017. Vi har tittat på produktionsaspekter av denna
typ av kolonner.

Efter periodens utgång har vi tagit fram en produktvariant av
Glycosorb®-kolonnen, som uppvisat lovande prekliniska resultat för
reduktion av HLA-antikroppar och blodgrupp A/B specifika antikroppar
(in vitro).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 2018-07-05: Glycorex Transplantation AB (publ.), meddelar att man
erhållit lovande resultat med en produkt avsedd för simultan
reduktion av HLA-antikroppar och blodgrupp A/B-specifika antikroppar.
Avsikten med produkten är att fler HLA-sensitiserade patienter ska
kunna transplanteras.

· 2018-08-09: Glycorex Transplantation AB (publ.), meddelar att
bolaget förstärker försäljningsorganisationen för att ytterligare öka
marknadssatsningen och affärsutvecklingen på tillväxtmarknaderna.

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-JUNI 2018 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation
och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29
augusti 2018 kl. 08:00 CET.

Kontakt:
Johan Nilsson, VD, vd@glycorex.ideon.se, 046-286 52 30

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/glycorex-transplantation/r/delarsrapport-kvart...
http://mb.cision.com/Main/15286/2602726/898839.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.